Books and Lessons
Hoofdstuk 21: De gave van de Heilige Geest
vorige volgende

Hoofdstuk 21

De gave van de Heilige Geest

Confirmation

De Heilige Geest

In hoofdstuk 7 hebben we geleerd dat de Heilige Geest tot de Godheid behoort. Hij is ‘een persoon van geest’ (LV 130:22). Hij heeft geen lichaam van vlees en beenderen. Zijn invloed kan overal tegelijk worden gevoeld. Zijn zending is getuigenis af te leggen van de Vader en de Zoon en alle waarheid. Verder zuivert, of heiligt, de Heilige Geest ons, zodat we straks in de tegenwoordigheid van God kunnen zijn. De Heilige Geest zuivert ons hart, zodat we niet meer het verlangen hebben om kwaad te doen.

Er is verschil tussen de Heilige Geest en de gave van de Heilige Geest. In dit hoofdstuk leren we wat de gave van de Heilige Geest inhoudt en hoe we deze grote gave van God kunnen ontvangen.

De gave van de Heilige Geest

  • Wat is het verschil tussen de Heilige Geest en de gave van de Heilige Geest?

De gave van de Heilige Geest is een gave voor mensen die hun geloof in Jezus Christus stellen, zich hebben laten dopen en bevestigd zijn tot lid van de kerk, waarmee zij doorgaand leiding en inspiratie van de Heilige Geest kunnen ontvangen.

Joseph Smith heeft gezegd dat we geloven in de gave van de Heilige Geest, dat die nu net zozeer wordt genoten als in de dagen van de eerste apostelen. Wij geloven in deze gave in al haar volheid, macht, grootheid en heerlijkheid. (Zie Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], pp. 105–106.)

Iemand kan tijdelijk geleid worden door de Heilige Geest zonder de gave van de Heilige Geest te hebben ontvangen (zie LV 130:23). Die leiding zal niet voortduren, tenzij die persoon zich laat dopen en de oplegging van handen voor de gave van de Heilige Geest ontvangt. We lezen in Handelingen 10 dat de Romeinse soldaat Cornelius inspiratie van de Heilige Geest ontving, zodat hij wist dat het evangelie van Jezus Christus waar was. Maar Cornelius ontving de gave van de Heilige Geest pas toen hij zich had laten dopen. De profeet Joseph Smith onderwees dat de Heilige Geest niet bij Cornelius was gebleven als die zich niet had laten dopen en de gave van de Heilige Geest niet had ontvangen (zie Leringen van kerkpresident: Joseph Smith, p. 104).

In onze tijd komen mensen die niet tot de kerk behoren door de macht van de Heilige Geest te weten dat het Boek van Mormon waar is (zie Moroni 10:4–5). Maar dat beginnende getuigenis verliezen ze als ze niet de gave van de Heilige Geest ontvangen. Zij ontvangen niet de constante zekerheid die komt tot hen die de gave van de Heilige Geest hebben.

De gave van de Heilige Geest ontvangen

  • Wat moeten wij doen om het constante gezelschap van de Heilige Geest te ontvangen?

Als mensen zich laten dopen, worden ze bevestigd tot lid van de kerk en wordt hun door handoplegging de gave van de Heilige Geest verleend. De Heer heeft gezegd: ‘Wie ook geloof hebben, zult u in mijn kerk bevestigen door handoplegging, en Ik zal hun de gave van de Heilige Geest verlenen’ (LV 33:15).

Iedere waardige ouderling in de kerk kan, wanneer hij daartoe gemachtigd is, de gave van de Heilige Geest aan iemand verlenen. Maar handoplegging van de ouderlingen is echter geen garantie dat die persoon inspiratie en leiding van de Heilige Geest zal ontvangen. Ieder persoon moet ‘de Heilige Geest ontvangen.’ Dat betekent dat de Heilige Geest alleen bij ons kan zijn als we getrouw zijn en hulp verlangen van deze hemelse boodschapper.

Om de hulp van de Heilige Geest waardig te zijn, moeten we er ernstig naar streven om de geboden van God te gehoorzamen. We moeten onze gedachten en daden zuiver houden.

De invloed van de Heilige Geest herkennen

De Heilige Geest communiceert doorgaans op rustige wijze met ons. Zijn invloed wordt vaak ‘een stille zachte stem’ genoemd (zie 1 Koningen 19:9–12; Helaman 5:30; LV 85:6). President Boyd K. Packer heeft uitgelegd: ‘De stem van de Heilige Geest zul je meer voelen dan horen. (…) Hoewel we spreken over “luisteren” naar de influisteringen van de Geest, zal iemand een geestelijke ingeving eerder omschrijven met “Ik had het gevoel dat …”.’ Hij ging verder: ‘Deze stem van de Geest spreekt zachtjes en zet je ertoe aan om iets te doen of te zeggen, of waarschuwt je’ (Conference Report, oktober 1994, 77; of Liahona, januari 1994, p. 60).

Een van de grootste gaven Gods

  • Welke zegeningen kunnen wij door de gave van de Heilige Geest ontvangen?

De gave van de Heilige Geest is een van Gods grootste gaven aan ons. Door de Heilige Geest kunnen we weten dat God leeft, dat Jezus de Christus is en dat zijn kerk op aarde is hersteld. We kunnen ingevingen van de Heilige Geest krijgen om ons te laten zien wat we moeten doen (zie 2 Nephi 32:5). De Heilige Geest heiligt ons om ons voor te bereiden op Gods tegenwoordigheid. We kunnen de gaven van de Geest genieten (zie hoofdstuk 22 in dit boek). Deze grote gave van ons hemelse Vader kan ons ook vrede in ons hart en kennis van de diepten Gods schenken (zie 1 Korintiërs 2:9–12).

  • Waarom is de gave van de Heilige Geest een van Gods grootste gaven aan ons?

Aanvullende teksten