Onderwerpen
  Hoofdstuk 36: Het gezin kan eeuwig zijn
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 36

  Het gezin kan eeuwig zijn

  Family life

  Het belang van het gezin

  • Waarom laat onze hemelse Vader ons in een gezin geboren worden?

  ‘Het huwelijk tussen man en vrouw is van Godswege geboden. ‘Het gezin staat centraal in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen’ (Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster, januari 1996, p. 102).

  Nadat onze hemelse Vader Adam en Eva in de echt had gesloten, gebood Hij hun kinderen te nemen (zie Genesis 1:28). Hij heeft geopenbaard dat een van de doelen van het huwelijk is stoffelijke lichamen te creëren voor zijn geestkinderen. Ouders zijn deelgenoten van onze hemelse Vader. Hij wil dat al zijn geestkinderen een stoffelijk lichaam krijgen en het sterfelijke leven ervaren. Als een man en een vrouw kinderen op de wereld brengen, helpen zij onze hemelse Vader bij de uitvoering van zijn plan.

  Ieder kind behoort in blijdschap in een gezin te worden verwelkomd. Ieder is een kind van God. We moeten de tijd nemen om van onze kinderen te genieten, met ze te spelen en ze goed op te voeden.

  President David O. McKay heeft gezegd: ‘Ik geloof met heel mijn hart dat de beste plek om zich voor te bereiden op (…) het eeuwige leven in het gezin is’ (‘Blueprint for Family Living’, Improvement Era, april 1963, p. 252). In het gezin kunnen we zelfbeheersing, opoffering, loyaliteit en de waarde van werken leren. We kunnen leren liefhebben, delen en dienen.

  Ouders hebben de plicht om hun kinderen over onze hemelse Vader te vertellen. Zij laten door hun voorbeeld zien dat zij Hem liefhebben, omdat zij zijn geboden onderhouden. Ouders leren hun kinderen ook bidden en de geboden gehoorzamen (zie Spreuken 22:6).

  • Waarom is het gezin de beste plek om ons voor te bereiden op het eeuwige leven?

  • Hoe kunnen we de jongeren van de kerk de heiligheid van het gezin en het huwelijksverbond duidelijk maken?

  Het eeuwige gezin

  Gezinsbanden kunnen eeuwig duren. Voor die zegen moeten we wel in de tempel trouwen. Als mensen buiten de tempel trouwen, eindigt het huwelijk als een van de partners sterft. Als we in de tempel door het gezag van het Melchizedeks priesterschap trouwen, trouwen we voor tijd en eeuwigheid. Als we ons aan onze verbonden met de Heer houden, zal de gezinsband tussen man, vrouw en kinderen standhouden. De dood kan ons niet scheiden.

  Liefdevolle gezinsrelaties

  • Hoe kunnen we thuis samenhoriger zijn?

  Man en vrouw behoren attent en zorgzaam voor elkaar te zijn. Zij behoren nooit iets te zeggen of te doen om de ander te kwetsen. Ze moeten al het mogelijke doen om elkaar gelukkig te maken.

  Ouders die God leren kennen en ernaar streven Hem te evenaren, zullen hun kinderen leren van elkaar te houden. In het Boek van Mormon heeft koning Benjamin uitgelegd:

  ‘Gij zult niet dulden dat uw kinderen (…) met elkaar vechten en twisten (…).

  ‘Maar gij zult hun in de wegen van waarheid en ernst leren wandelen; gij zult hun leren elkaar lief te hebben en elkaar te dienen’ (Mosiah 4:14–15).

  In het gezin kunnen we bijdragen tot elkaars zelfvertrouwen door elkaar aan te moedigen en oprecht te complimenteren. Ieder kind moet het gevoel hebben dat het erbij hoort. Ouders moeten tonen dat ze interesse hebben in wat hun kinderen doen en liefde en zorg voor hun kinderen laten blijken. Ook laten kinderen hun ouders weten dat ze van hen houden. Ze zijn gehoorzaam en proberen het soort leven te leiden dat hun ouders en de familienaam eer brengt.

  • Wat kunnen ouders doen om hun zoons en dochters aan te moedigen om goede vrienden van elkaar te zijn? Wat kunnen broers en zussen doen om hun onderlinge vriendschap te verstevigen?

  • Wat kunnen man en vrouw doen om elkaars geluk te bevorderen?

  Hoe u een succesvol gezin krijgt

  • Wat doet u om uw gezin hechter en succesvol te maken?

  President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘Het belangrijkste werk van de Heer dat u ooit zult doen, ligt binnen de muren van uw eigen huis’ (Leringen van kerkpresidenten: Harold B. Lee [2000], p. 134).

  Satan weet hoe belangrijk het gezin is in het plan van onze hemelse Vader. Hij wil het gezin vernietigen door ons ervan te weerhouden dichter bij de Heer te komen. Hij zal ons verleiden om datgene te doen wat ons gezin uit elkaar trekt.

  Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben verklaard: ‘Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning’ (De Ster, januari 1996, p. 93).

  Wij willen allemaal een gelukkig en succesvol gezin. De volgende suggesties kunnen ons daarbij helpen:

  1. Houd elke morgen en avond gezinsgebed (zie 3 Nephi 18:21). Bid samen als man en vrouw.

  2. Leer uw kinderen elke week op de gezinsavond het evangelie.

  3. Bestudeer de Schrift geregeld in gezinsverband.

  4. Doe dingen in gezinsverband, zoals werkprojecten, uitjes en gezinsraden.

  5. Leer vriendelijk, geduldig, lankmoedig en menslievend zijn (zie Moroni 7:45–48).

  6. Ga samen geregeld naar de kerk (zie LV 59:9–10).

  7. Volg de raad van de Heer in LV 88:119 op: ‘Organiseert u; bereidt alle nodige dingen voor; en vestigt een huis, ja, een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis van leren, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God.’

  8. Houd een familiegeschiedenis bij, ga samen naar de tempel en ontvang de verzegelingsverordeningen van de tempel.

  Het gezin is de belangrijkste unit in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De kerk bestaat voor gezinnen, zodat ze hun eeuwige verhoging in kunnen gaan. De organisaties en programma’s in de kerk zijn bedoeld om het individu te sterken en het gezin eeuwig te laten voortduren.

  • Wat kan een gezin doen om moeilijke tijden te doorstaan?

  • Welke bewijzen hebt u dat gezinsgebed, gezamenlijke schriftstudie, gezinsraad en gezinsavond wel degelijk uitmaken?

  Aanvullende teksten en andere bronnen

  • Mozes 2:27–28 (man en vrouw geschapen en gezegend)

  • Genesis 2:24 (man dient zijn vrouw aan te kleven)

  • LV 49:15–16 (God heeft het huwelijk ingesteld)

  • Efeziërs 6:4 (kinderen in gerechtigheid grootbrengen)

  • LV 132:15–21 (eeuwig huwelijk)

  • D&C 88:119–26 (aanwijzingen voor een succesvol gezin)

  • LV 93:40–50 (God gebiedt ouders om hun kinderen in licht en waarheid groot te brengen)

  • ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ (beschikbaar op lds.org en in vele kerkpublicaties, zoals Liahona, oktober 2004, p. 49; Voor de kracht van de jeugd: onze plicht jegens God vervullen [bestelnummer 36550 120], p. 44; en Trouw aan het geloof: een evangeliewijzer [bestelnummer 36863 120] , pp. 65–67)