Onderwerpen
  Hoofdstuk 10: De heilige Schrift
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 10

  De heilige Schrift

  Scriptures study and teaching. Adult. Female

  De heilige Schrift staat ons ter beschikking

  • Wat zijn zoal de zegeningen die wij genieten, omdat de Schrift ons ter beschikking staat?

  Als de dienstknechten Gods onder invloed van de Heilige Geest spreken of schrijven, worden hun woorden schriftuur (zie LV 68:4). Vanaf het allereerste begin heeft de Heer zijn profeten geboden om een verslag bij te houden van zijn betrekkingen met zijn kinderen. Hij zei: ‘Ik gebied alle mensen, zowel in het oosten als in het westen, als in het noorden, als in het zuiden, als in de eilanden der zee, de woorden die Ik tot hen spreek, op te schrijven; want Ik zal de wereld oordelen naar de boeken die geschreven zullen worden, alle mensen naar hun werken, volgens hetgeen geschreven is’ (2 Nephi 29:11).

  De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen accepteert vier boeken als schriftuur: de Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde. Die boeken worden de standaardwerken van de kerk genoemd. De geïnspireerde woorden van de levende profeten worden ook als schriftuur geaccepteerd.

  De Bijbel

  De Bijbel is een verzameling heilige geschriften met Gods openbaringen aan de mens. Die geschriften beslaan vele eeuwen, vanaf de tijd van Adam tot de tijd van de apostelen van Jezus Christus. Ze zijn geschreven door vele profeten die door de eeuwen heen hebben geleefd.

  De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Veel profetieën in het Oude Testament voorzeggen de komst van een Redder en Verlosser. Het Nieuwe Testament beschrijft het leven van die Redder en Verlosser, namelijk Jezus Christus. Ook beschrijft het de stichting van zijn kerk in die tijd. ‘Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is voor zover die juist is vertaald’ (Geloofsartikelen 1:8).

  Door middel van de profeet Joseph Smith heeft de Heer bepaalde passages in de Bijbel verduidelijkt. De Heer inspireerde de profeet Joseph om waarheden te herstellen die wel in de originele tekst van de Bijbel voorkwamen, maar die verloren waren gegaan of veranderd. Deze geïnspireerde correcties worden de Bijbelvertaling van Joseph Smith genoemd. Op pp. 236–260 van de tripel combinatie staat een selectie passages uit de Bijbelvertaling van Joseph Smith.

  Het Boek van Mormon

  Het Boek van Mormon is een heilige kroniek over een paar volken die van 2000 v.C. tot 400 n.C. in Amerika woonden. Het bevat de volheid van het evangelie van Jezus Christus (zie LV 20:9; 42:12; 135:3). In het Boek van Mormon staat dat Jezus Christus kort na zijn opstanding een bezoek aan de mensen in Amerika heeft gebracht.

  Joseph Smith heeft het Boek van Mormon met de gave en de macht van God in het Engels vertaald. Hij heeft gezegd dat het ‘het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen erin te houden, dan door welk ander boek ook’ (Inleiding van het Boek van Mormon).

  President Ezra Tast Benson heeft uitgelegd hoe het Boek van Mormon de sluitsteen van onze godsdienst is. Hij heeft gezegd:

  ‘Het Boek van Mormon is in drie opzichten de sluitsteen van onze godsdienst. Het is de sluitsteen van ons getuigenis van Christus. Het is de sluitsteen van onze leer. Het is de sluitsteen van ons getuigenis.

  ‘Het Boek van Mormon is de sluitsteen van ons getuigenis van Jezus Christus, die zelf de hoeksteen is van alles wat we doen. Het getuigt met macht en duidelijkheid dat Hij bestaat. (…)

  ‘Het vergroot ons begrip van de heilsleer. (…) Het Boek van Mormon (…) is geschreven voor onze tijd. (…) Het legt ons uit hoe we ons op de wederkomst kunnen voorbereiden. (…).

  ‘Het Boek van Mormon verkondigt de waarheid [en] getuigt van Christus. (…) Maar er is meer. Er gaat een macht van het boek uit die uw leven ten goede zal komen zodra u het ernstig begint te bestuderen. U zult grotere kracht vinden om verleidingen te weerstaan. U zult de kracht vinden om misleidingen te onderkennen. U zult de kracht vinden om op het enge en smalle pad te blijven. De Schriften worden “de woorden des levens” genoemd, en voor niets geldt dat meer dan voor het Boek van Mormon. (…) “Iedere heilige der laatste dagen moet dit boek zijn leven lang bestuderen”’ (Conference Report, oktober 1986, p. 4–7; of Ensign, november 1986, 5–7; citaat van Marion G. Romney, Conference Report, april 1980, p. 90; of Ensign, mei 1980, p. 67).

  De Leer en Verbonden

  De Leer en Verbonden is een verzameling hedendaagse openbaringen. In afdeling 1 van de Leer en Verbonden openbaart de Heer dat het boek is gepubliceerd om de inwoners van de aarde voor te bereiden op zijn komst:

  ‘Welnu, de stem des Heren is gericht tot de einden der aarde, opdat allen die willen horen, mogen horen:

  ‘Bereidt u voor, bereidt u voor op hetgeen zal komen, want de Heer is nabij’ (LV 1:11–12).

  Dit boek bevat de openbaringen aangaande de Kerk van Jezus Christus, zoals die in deze laatste dagen op aarde hersteld is. In verschillende afdelingen van het boek wordt de organisatie van de kerk uitgelegd, alsmede de ambten in het priesterschap en hun gezag. Andere afdelingen, zoals de afdelingen 76 en 88, bevatten glorierijke waarheden die honderden jaren onbekend waren. Weer andere, zoals de afdelingen 29 en 93, werpen meer licht op de leringen in de Bijbel. Bovendien bevatten sommige afdelingen, zoals afdeling 133 profetieën over toekomende gebeurtenissen. God heeft ons geboden zijn openbaringen in dit boek te bestuderen: ‘Onderzoekt deze geboden, want ze zijn waar en betrouwbaar, en de profetieën en beloften die erin staan, zullen alle worden vervuld’ (LV 1:37).

  De Parel van grote waarde

  De Parel van grote waarde bevat het boek Mozes, het boek Abraham, en geïnspireerde geschriften van Joseph Smith. Het boek Mozes bevat enkele visioenen en geschriften van Mozes, die zijn geopenbaard aan de profeet Joseph Smith. Het verduidelijkt de leer die uit de Bijbel verloren is gegaan en verschaft ons meer informatie over de schepping van de aarde.

  Het boek Abraham is een door de profeet Joseph Smith vertaalde tekst die op een papyrusrol uit de Egyptische catacomben stond. Dit boek bevat waardevolle informatie over de schepping, het evangelie, de natuur van God en het priesterschap.

  De geschriften van Joseph Smith bestaan uit een fragment uit de Bijbelvertaling van Joseph Smith, fragmenten uit zijn History of the Church en de Geloofsartikelen.

  • Welke verhalen uit de Schrift hebben u geïnspireerd? Welke leringen uit die schriftuurlijke boeken hebben u geholpen?

  De woorden van onze levende profeten

  Behalve deze vier boeken schriftuur aanvaarden wij de geïnspireerde woorden van onze levende profeten als schriftuur. Hun woorden bereiken ons via conferenties, de Liahona, en de instructies aan de plaatselijke priesterschapsleiders. ‘Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk Gods zal openbaren’ (Geloofsartikelen 1:9).

  • Waar kunnen we de woorden van onze hedendaagse profeten vinden?

  De Schrift bestuderen

  • Welke zegeningen kunnen we ontvangen als we de Schrift bestuderen?

  We behoren de Schrift dagelijks te bestuderen. We behoren die waarheden aan onze kinderen te vertellen. We behoren de standaardwerken met onze kinderen te lezen, zodat zij ze gaan liefhebben en er gebruik van zullen maken.

  Als we aan het kwaad in de wereld willen ontkomen, moeten we ons voeden met de waarheden die in de Schrift staan. We zullen tot God en tot elkaar naderen, doordat we de Schrift samen lezen en overdenken.

  Doordat we biddend en vorsend in de Schrift lezen en God om begrip vragen, zal de Heilige Geest tot ons getuigen dat ze waar zijn. Een ieder van ons zal weten dat deze dingen waar zijn. We zullen niet misleid worden (zie Matteüs naar Joseph Smith 1:37). We kunnen dezelfde gevoelens hebben als die welke Nephi onder woorden bracht toen hij zei. ‘Zie, mijn ziel verlustigt zich in de dingen des Heren, en mijn hart overweegt voortdurend de dingen die ik heb gezien en gehoord’ (2 Nephi 4:16).

  • Hoe kunnen we ons houden aan ons voornemen om de Schrift elke dag te bestuderen? Overweeg een vaste tijd en plek te kiezen om dagelijks de Schrift te bestuderen.

  Aanvullende teksten