Onderwerpen
  Hoofdstuk 24: De sabbat
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 24

  De sabbat

  Sacrament meetings

  De betekenis van de sabbat

  • Wat is de sabbat?

  ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’ (Exodus 20:8; zie ook LV 68:29).

  Het woord sabbat komt uit het Hebreeuws en betekent rust. Vóór de opstanding van Jezus Christus gedacht men op de sabbat de rustdag die God na de schepping nam. Het was een verbondsteken tussen God en zijn volk. We lezen in het boek Genesis dat God de hemel en de aarde schiep in zes tijdsperioden die hij dagen noemde: ‘Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag, en heiligde die’ (Genesis 2:2–3). Nu gedenken we met de sabbat ook de opstanding van Jezus Christus.

  De sabbat is elke zevende dag. Het is een heilige dag die door God voor ons is ingesteld om van onze arbeid uit te rusten en Hem te aanbidden.

  Het doel van de sabbat

  • Hoe zou u het doel van de sabbat uitleggen aan iemand die niets afweet van de sabbat?

  Jezus leerde dat de sabbat voor de mens is ingesteld (zie Marcus 2:27). Het doel van de sabbat is ons een dag in de week te geven, waarop we onze gedachten en daden op God richten. Het is niet louter een dag waarop we van onze arbeid uitrusten. Het is een heilige dag om te aanbidden en eerbied te betonen. Daar we geen arbeid verrichten, komt er tijd vrij om geestelijke zaken te overdenken. Op deze dag hernieuwen wij onze verbonden met de Heer en voeden wij onze ziel met geestelijke zaken.

  • Overweeg wat u kunt doen om het doel van de sabbat voor ogen te houden wanneer u zich wekelijks voorbereidt op deze dag.

  Geschiedenis van de sabbat

  De zevende dag is in het begin door God gewijd als sabbat (zie Genesis 2:2–3). Al heel lang is de traditie van een heilige zevende dag onder verschillende volken in stand gehouden. God hernieuwde het gebod ten aanzien van deze dag voor de Israëlieten, zeggende: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’ (Exodus 20:8). Sabbatsheiliging was ook een teken dat de Israëlieten zijn verbondsvolk waren (zie Exodus 31:12–13, 16; Jesaja 56:1–8; Jeremia 17:19–27).

  Sommige joodse leiders stelden echter onnodige regels voor de sabbat in. Zij bepaalden hoe ver iemand kon lopen, welke soort knopen zij konden leggen, enzovoort. Toen zekere joodse leiders Jezus Christus kritiseerden omdat Hij zieken genas op de sabbat, herinnerde Jezus hen eraan dat de sabbat voor de mens was ingesteld.

  De Nephieten heiligden de sabbat in overeenstemming met de geboden van God (zie Jarom 1:5).

  Heden ten dage heeft de Heer zijn gebod herhaald dat we de sabbat moeten gedenken en heiligen (zie LV 68:29).

  De dag des Heren

  • Waarom is de sabbat van de zevende naar de eerste dag verplaatst?

  Tot aan zijn opstanding heiligden Jezus Christus en zijn discipelen de zevende dag als sabbat. Na zijn opstanding werd de zondag geheiligd als de dag des Heren ter herinnering aan zijn opstanding op die dag (zie Handelingen 20:7; 1 Korintiërs 16:2). Vanaf die tijd vieren zijn volgelingen hun sabbat op de eerste dag van de week. In beide gevallen waren er zes dagen voor arbeid en één voor rust en aanbidding.

  De Heer heeft ons in deze tijd ook het gebod gegeven dat we de zondag, de dag des Heren, als onze sabbat moeten heiligen (zie LV 59:12).

  • Hoe kan de herinnering aan de opstanding onze aanbidding op de sabbat beïnvloeden?

  De sabbat heiligen

  • Wat betekent het om de sabbat te heiligen?

  De Heer vraagt ons, ten eerste, om de sabbat te heiligen. In een openbaring aan Joseph Smith in 1831 gebood de Heer de heiligen om naar het huis des gebeds te gaan en hun offeranden te offeren, om van hun arbeid uit te rusten en de Allerhoogste hun toewijding te betonen (zie LV 59:9–12).

  Ten tweede vraagt Hij ons om van onze dagelijkse arbeid uit te rusten. Dat houdt in dat we geen arbeid verrichten die ons ervan kan weerhouden om onze volledige aandacht op geestelijke zaken te richten. De Heer had tegen de Israëlieten gezegd: ‘Gij zult geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee’ (Exodus 20:10). Onze profeten hebben ons gezegd op de sabbat niet te gaan winkelen, jagen of vissen, sportwedstrijden bij te wonen of zelf aan soortgelijke activiteiten mee te doen.

  President Spencer W. Kimball waarschuwde echter dat we, als we op de sabbat maar wat rondhangen en verder niets doen, die dag niet heiligen. De sabbat eist opbouwende gedachten en daden. (Zie Leringen van kerkpresidenten: Spencer W. Kimball [2006], p. 188.)

  Wat mogen we doen op de sabbatdag? De profeet Jesaja opperde dat we op die dag niet onze eigen zin doen, maar ‘de sabbat een verlustiging noem[en], de heilige dag des Heren van gewicht’ (Jesaja 58:13).

  We behoren rechtvaardige zaken na te streven op de sabbat. We kunnen de sabbat bijvoorbeeld heiligen door de kerkdiensten te bezoeken, de Schrift en de woorden van onze kerkleiders te lezen; de zieken, de bejaarden en onze dierbaren te bezoeken; naar opbouwende muziek te luisteren en lofzangen te zingen; onze hemelse Vader te aanbidden met lofzang en dankzegging; familiehistorische documenten klaar te maken en onze gedenkboeken bij te houden; geloofsversterkende verhalen te vertellen en ons getuigenis te geven aan familieleden en met hen te spreken over geestelijke ervaringen; brieven te schrijven aan zendelingen en dierbaren; te vasten met een doel voor ogen; en thuis tijd door te brengen met kinderen en anderen.

  Als we ons afvragen welke andere dingen we op de sabbat kunnen doen, kunnen we onszelf de volgende vragen stellen: Word ik erdoor opgebouwd en geïnspireerd? Toon ik er mijn eerbied voor de Heer mee? Richt ik mij ermee op de Heer?

  Soms kan het voorkomen dat we op de sabbat moeten werken. Dat behoren we zoveel mogelijk te mijden, maar wanneer het absoluut noodzakelijk is, moeten we toch zoveel mogelijk de geest van sabbatsviering in ons hart bewaren.

  • Denk aan iets wat u zou kunnen doen om de sabbatsheiliging te verbeteren. Als u een ouder of grootouder bent, kunt u nadenken over wat u kunt doen om uw kinderen of kleinkinderen de betekenis van de sabbat bij te brengen.

  Zegeningen van sabbatsheiliging

  • Welke zegeningen ontvangen we als we de sabbat heiligen?

  Als we de sabbat heiligen, kunnen we grote geestelijke en stoffelijke zegeningen krijgen. De Heer heeft gezegd dat we grote vreugde zullen ervaren als we de sabbat opgewekt en met dankzegging heiligen. Hij heeft beloofd:

  ‘De volheid der aarde [is] de uwe (…) voor voedsel of voor kleding, of voor huizen, of voor schuren, of voor boomgaarden, of voor tuinen, of voor wijngaarden;

  ‘Ja, alles, wat in zijn jaargetijde uit de aarde voortkomt, is voor het welzijn en gebruik van de mens geschapen, om zowel het oog te behagen als het hart te verblijden;

  ‘Ja, voor voedsel en voor kleding, voor smaak en voor geur, om het lichaam te versterken en de ziel te verkwikken’ (LV 59:16–19).

  Aanvullende teksten