Onderwerpen
  Hoofdstuk 32: Tiende en andere offergaven
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 32

  Tiende en andere offergaven

  Tithing

  Tiende en andere offergaven

  • Hoe laten we met onze bereidwilligheid om tiende en andere offergaven af te dragen zien dat we onze hemelse Vader dankbaar zijn voor de zegeningen die Hij ons schenkt?

  De geboden die wij hebben gekregen bereiden ons in elk opzicht voor op ons leven in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader. Hij heeft ons een manier aangereikt waarop we Hem kunnen danken voor onze zegeningen. Door bereidwillig onze tiende en andere offergaven af te dragen kunnen we Hem onze dank tonen. Door die offergaven af te dragen, tonen we Hem dat we Hem liefhebben en zijn raad zullen opvolgen.

  • In welke opzichten danken wij onze hemelse Vader met de afdracht van tiende en andere offergaven?

  De wet van tiende gehoorzamen

  • Wat is een eerlijke tiende?

  Vanouds waren Abraham en Jakob gehoorzaam aan het gebod om tiende ofwel een tiende van hun opbrengst af te dragen (zie Hebreeën 7:1–10; Genesis 14:19–20; 28:20–22).

  In hedendaagse tijden bad de profeet Joseph Smith: ‘O Heer! Toon uw dienstknecht hoeveel Gij verlangt van het bezit van uw volk als tiende’ (LV 119, inleiding van afdeling). De Heer antwoordde: ‘En dat zal het begin zijn van de vertiending van mijn volk. En daarna zullen zij die aldus zijn vertiend, jaarlijks een tiende deel van al hun opbrengsten betalen, en dit zal voor eeuwig een vaste wet voor hen zijn’ (LV 119:3–4). Het Eerste Presidium heeft uitgelegd dat ‘jaarlijks een tiende deel van al hun opbrengsten’ slaat op ons inkomen (zie brief van het Eerste Presidium, 19 maart 1970).

  Onze tiende afdragen is een teken voor de Heer dat we getrouw zijn. Ook leren wij onze kinderen zo de waarde van deze wet. Dan willen ze ons voorbeeld volgen en tiende afdragen over het geld dat zij ontvangen.

  • In welke opzichten is tiende meer een geloofsbeginsel dan een financieel beginsel?

  • Wat kunnen ouders doen om hun kinderen te leren tiende af te dragen en daar het belang van in te zien?

  We behoren bereidwillig te geven

  • Waarom is onze houding bij tiendenafdracht belangrijk?

  Het is belangrijk om bereidwillig te geven. ‘Als iemand zijn tiende zonder vreugde afdraagt, berooft hij zichzelf van een deel van de zegening. Hij moet leren blijmoedig, bereidwillig en vreugdevol te geven, dan zal er zegen rusten op zijn offergave’ (Stephen L Richards, The Law of Tithing [brochure, 1983], p. 8).

  De apostel Paulus was van mening dat hoe we geven net zo belangrijk is als wat we geven. Hij schreef: ‘En ieder [geve], niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief’ (2 Korintiërs 9:7).

  • Wat houdt het voor u in om een ‘blijmoedige gever’ te zijn?

  Tiende en andere offergaven

  • Op welke manieren gebruikt de kerk de tiende en andere offergaven?

  De leden van de kerk geven tiende en andere offergaven aan de Heer.

  Tiende

  De tiende wordt door de kerk voor veel zaken gebruikt. Dat kan zijn:

  1. Kerken, tempels en andere gebouwen bouwen en onderhouden.

  2. Werking van ringen, wijken en andere units van de kerk bekostigen. (Die units gebruiken deze middelen om de kerkelijke programma’s uit te voeren, zoals het evangelie prediken en sociale activiteiten organiseren.)

  3. Het zendingsprogramma bijstaan.

  4. Het onderwijs aan jongeren in kerkscholen, seminaries en instituten bekostigen.

  5. Lesmaterialen drukken en verspreiden.

  6. Bij tempelwerk en familiegeschiedenis helpen.

  Andere offergaven

  Vastengaven. Eens per maand slaan leden van de kerk twee opeenvolgende maaltijden over. Zij dragen minimaal het geld af dat ze uitsparen door twee maaltijden over te slaan. Ze doen dat zo gul mogelijk. Deze offergave wordt de vastengave genoemd. Bisschoppen gebruiken deze vastengaven om minderbedeelden van voedsel, onderdak, kleding en andere hulp te voorzien. (Zie hoofdstuk 25 in dit boek.)

  Als onderdeel van de vastendag wonen de leden een dienst bij die de vasten-en-getuigenisdienst wordt genoemd, waarin zij elkaar opbouwen met hun getuigenis van Christus en zijn evangelie.

  Overige giften. De leden van de kerk kunnen bovendien aan andere kerkfondsen geven, zoals het zendingsfonds, het permanent studiefonds, het tempelfonds en het humanitaire-hulpfonds.

  Hulpbetoon. De leden stellen ook hun tijd, vaardigheden en goederen beschikbaar om anderen te helpen. Dit hulpbetoon stelt de kerk in staat om wereldwijd het behoeftige lid en het niet-lid op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau hulp te bieden, in het bijzonder in geval van rampen.

  We worden gezegend als we tiende en andere offergaven afdragen

  De Heer belooft ons te zegenen voor onze afdracht van tiende en andere offergaven. Hij heeft gezegd: ‘Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede (…) of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten’ (Maleachi 3:10).

  In een hedendaagse openbaring staat nog een zegen voor hen die tiende afdragen: ‘Voorwaar, [het is] een dag van offerande en een dag voor de vertiending van mijn volk; want wie vertiend wordt, zal bij zijn komst niet worden verbrand’ (LV 64:23).

  De zegeningen die ons zijn beloofd, zijn zowel van stoffelijke als geestelijke aard. Als we blijmoedig geven, zal onze hemelse Vader ons helpen voorzien in onze dagelijkse behoeften aan voedsel, kleding en onderdak. President Gordon B. Hinckley heeft tegen de heiligen der laatste dagen op de Filipijnen gezegd dat als mensen ‘het evangelie aanvaarden en naleven, hun tiende en offergaven afdragen, zelfs als die pover zijn, de Heer zich aan zijn belofte van weleer zal houden, zodat ze rijst in hun kom, kleding aan hun lijf en een dak boven hun hoofd zullen hebben. Ik zie geen enkele andere oplossing. Zij hebben behoefte aan een macht die groter is dan welke aardse macht ook om hen te verheffen en te helpen’ (‘Inspirational Thoughts’, Ensign, augustus 1997, p. 7). De Heer zal ons ook helpen groeien ‘in de kennis van God, in getuigenis en in de kracht om het evangelie na te leven en ons gezin zo te inspireren dat ze hetzelfde doen’ (zie Leringen van kerkpresidenten: Heber J. Grant [2002], p. 128).

  Wie hun tiende en offergaven afdragen, worden zeer gezegend. Zij voelen zich er goed onder dat ze helpen bij de opbouw van Gods koninkrijk op aarde.

  • Welke zegeningen krijgen u, uw familieleden of uw vrienden door tiende en andere offergaven af te dragen?

  Aanvullende teksten