Onderwerpen
  Hoofdstuk 1: Onze hemelse Vader
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 1

  Onze hemelse Vader

  Astronomy

  God bestaat

  • Welke dingen getuigen zoal tot u dat God bestaat?

  Alma, een profeet uit het Boek van Mormon, heeft geschreven: ‘Alle dingen wijzen erop dat er een God is; ja, zelfs de aarde, en alle dingen op het oppervlak daarvan, ja, en haar beweging, ja, en ook alle planeten die zich bewegen in hun vaste orde, getuigen dat er een oppermachtige Schepper is’ (Alma 30:44). Als we ’s avonds de sterrenhemel in kijken, krijgen we een idee van wat Alma bedoelde. Er zijn miljoenen sterren en planeten, alle in volmaakte orde. Ze zijn daar niet toevallig terechtgekomen. We kunnen het werk Gods in het uitspansel en op aarde zien. De vele prachtige planten, de vele soorten dieren, de bergen, de rivieren, de wolken die regen en sneeuw brengen — al die dingen getuigen tot ons dat God bestaat.

  De profeten hebben ons geleerd dat God de almachtige Heerser van het heelal is. God woont in de hemel (zie LV 20:17). Door zijn Zoon, Jezus Christus, heeft Hij de hemelen en de aarde geschapen, en alles wat zich daarin bevindt (zie 3 Nephi 9:15; Mozes 2:1). Hij schiep de zon, de maan en de sterren. Hij schiep deze wereld en gaf die haar vorm, baan en leven. Hij vulde de lucht en de wateren met levende wezens. Hij voorzag de heuvelen en dalen van allerlei dieren. Ook gaf Hij ons dag en nacht, zomer en winter, zaai- en oogsttijd. Hij schiep de mens naar zijn eigen beeld om over zijn scheppingen te heersen (zie Genesis 1:26–27).

  God is het allerhoogste en opperste Wezen waarin we geloven en dat wij aanbidden. Hij is ‘de grote Ouder van het heelal’ en Hij ‘beziet het hele mensdom met vaderlijke zorg en ouderlijke genegenheid’ (zie Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], p. 42).

  Het wezen van God

  • Welke eigenschappen heeft God?

  Omdat we naar zijn beeld zijn geschapen (zie Mozes 2:26; 6:9), weten we dat ons lichaam gelijk is aan zijn lichaam. Zijn eeuwige geest is gehuld in een lichaam van vlees en beenderen (zie LV 130:22). Het lichaam van God is echter vervolmaakt en verheerlijkt, met een heerlijkheid die alle beschrijving te boven gaat.

  God is volmaakt. Hij is een God van gerechtigheid, met eigenschappen als liefde, barmhartigheid, menslievendheid, waarheid, macht, geloof, kennis en rechtvaardigheid. Hij heeft alle macht. Hij weet alles. Hij is volmaakt goed.

  Al het goede komt van God. Alles wat Hij doet, is erop gericht om zijn kinderen aan Hem gelijk te maken. Hij heeft gezegd: ‘Want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39).

  • Waarom is het belangrijk dat wij het wezen van God begrijpen?

  God leren kennen

  • Hoe kunnen wij God leren kennen?

  God leren kennen is zo belangrijk dat Jezus zei: ‘Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt’ (Johannes 17:3).

  Het eerste en grootste gebod is: ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart’ (Matteüs 22:37).

  Hoe beter we God leren kennen, des te meer we Hem liefhebben en zijn geboden naleven (zie 1 Johannes 2:3–5). Door zijn geboden na te leven, kunnen we aan Hem gelijk worden.

  We kunnen God leren kennen als we:

  1. Geloven dat Hij bestaat en dat Hij ons liefheeft (zie Mosiah 4:9).

  2. De heilige Schrift onderzoeken (zie 2 Timoteüs 3:14–17).

  3. Tot Hem bidden (zie Jakobus 1:5).

  4. Al zijn geboden naar beste kunnen gehoorzamen (zie Johannes 14:21–23).

  Door dit alles te doen, leren wij God kennen en beërven wij uiteindelijk het eeuwige leven.

  • Overdenk wat u kunt doen om dichter bij God te komen.

  Aanvullende teksten