Onderwerpen
  Hoofdstuk 27: Werken en verantwoordelijkheid
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 27

  Werken en verantwoordelijkheid

  Joseph Smith period, 1820-1844

  Werken is een eeuwig beginsel

  • Hoe bent u te weten gekomen dat werken belangrijk is?

  Onze hemelse Vader en Jezus Christus hebben met hun voorbeeld en leringen laten zien dat werken belangrijk is, zowel in de hemel als op aarde. God verrichtte werk om de hemelen en de aarde te formeren. Hij liet de wateren op één plek samenkomen en liet het droge land verschijnen. Hij liet gras, kruiden en bomen op het land groeien. Hij schiep de zon, de maan en de sterren. Hij schiep ieder levend wezen in de zee of op het land. Daarna zette Hij Adam en Eva op aarde om ervoor te zorgen en heerschappij te hebben over alle levende wezens. (Zie Genesis 1:1–28.)

  Jezus heeft gezegd: ‘Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook’ (Johannes 5:17). Hij heeft ook gezegd: ‘Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft’ (Johannes 9:4).

  Ons is geboden te werken

  Er wordt al gewerkt sinds Adam en Eva de Hof van Eden verlieten; je kunt zeggen dat het een manier van leven is. God heeft tegen Adam gezegd: ‘In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten’ (Genesis 3:19). Adam en Eva werkten op het land, zodat ze hun eigen noden en die van hun kinderen konden lenigen (zie Mozes 5:1).

  De Heer heeft tegen het volk Israëls gezegd: ‘Zes dagen zult gij arbeiden’ (Exodus 20:9).

  De Heer heeft de heiligen der laatste dagen in de beginperiode van de kerk gezegd: ‘Welnu, de inwoners van Zion zijn Mij, de Heer, niet welgevallig, want er bevinden zich luiaards onder hen’ (LV 68:31).

  Een profeet van God heeft gezegd: ‘Werken moet opnieuw verheven worden tot het leidende beginsel in het leven van de leden van onze kerk’ (Heber J. Grant, Leringen van kerkpresidenten: Heber J. Grant [2002], p. 119).

  Verantwoordelijkheid in het gezin

  • Welke verantwoordelijkheid rust er op de schouders van vaders, moeders en kinderen om het huis op orde te houden? Wat kunnen gezinsleden doen om samen te werken?

  Ouders werken samen om te voorzien in het stoffelijke, geestelijke en emotionele welzijn van hun kinderen. Zij moeten nooit verwachten dat iemand anders die taak van hen overneemt. De apostel Paulus heeft geschreven: ‘Maar indien [iemand] voor de [zijnen], en nog wel voor [zijn] huisgenoten, niet zorgt, dan heeft [hij zijn] geloof verloochend’ (1 Timoteüs 5:8).

  Echtparen behoren naar inspiratie van de Heer te streven en de raad van de profeten op te volgen als ze thuis de verantwoordelijkheid delen. Een thuis scheppen waar de beginselen van het evangelie dagelijks worden besproken en waar liefde en orde heersen is net zo belangrijk als voorzien in basisbehoeften als voedsel en kleding.

  Kinderen behoren thuis hun deel te doen. Zij krijgen dan wel karweitjes die aansluiten bij hun capaciteiten. Ze moeten geprezen worden voor de karweitjes die ze doen. Goede werkethiek en -gewoonten, alsmede deskundigheid maak je je eigen door thuis goede ervaringen op te doen.

  Soms valt het niet mee om een gezin goed te onderhouden. Langdurige ziekte, de dood van de partner, of de zorg voor een bejaarde ouder kan de taken thuis onder druk zetten. Onze hemelse Vader gedenkt de gezinnen in zulke situaties en schenkt hun de kracht om hun taken uit te voeren. Hij zal hen altijd zegenen als ze Hem in geloof erom vragen.

  We kunnen plezier in ons werk hebben

  • Hoe beïnvloedt onze houding ons werk?

  Sommige mensen vinden werken maar niks. Voor anderen is het een boeiend deel van het leven. Eén manier om zoveel mogelijk uit het leven te halen is werken leuk gaan vinden.

  Niet iedereen doet het werk dat men leuk vindt. Sommigen doen zwaar en saai werk om brood op de plank te krijgen. Het valt niet mee om daar plezier in te hebben. Maar de mensen die het lukt om hun werk met plezier te doen, wat voor werk het ook is, zijn het gelukkigst.

  Wij kunnen anderen met hun taken helpen. Vele handen maken licht werk.

  Onze houding jegens ons werk is heel belangrijk. Het volgende verhaal laat zien hoe een man zijn dagelijkse werk zag. Een reiziger passeerde een steenhouwerij en zag drie mannen aan het werk. Hij vroeg elke man wat hij aan het doen was. Ieder antwoord onthulde een andere houding tegenover hetzelfde werk. ‘Ik houw steen’, antwoordde de eerste man. De tweede antwoordde: ‘Ik verdien drie goudstukken per dag.’ De derde man glimlachte en zei: ‘Ik ben een huis van God aan het bouwen.’

  Met elk eerlijk werk kunnen we God dienen. Koning Benjamin, een Nephitische profeet, heeft gezegd: ‘Wanneer gij in dienst van uw medemensen zijt, [zijt] gij louter in dienst van uw God’ (Mosiah 2:17). Als we met ons werk alleen maar in de basisbehoeften van ons gezin voorzien, dienen we daarmee al een paar van Gods kinderen.

  • Hoe kunnen we meer van werken gaan houden?

  God veroordeelt luiheid

  De Heer is niet blij met mensen die lui of arbeidsschuw zijn. Hij heeft gezegd: ‘De luiaard zal geen plaats hebben in de kerk, tenzij hij zich bekeert en zich verbetert’ (LV 75:29). Ook gebood Hij: Gij zult niet lui zijn; want wie lui is, zal van de arbeider noch het brood eten, noch de kleding dragen’ (LV 42:42).

  Vanaf het allereerste begin van de kerk hebben de profeten de heiligen der laatste dagen geleerd onafhankelijk en zelfredzaam te zijn en luiheid te mijden. De ware heilige der laatste dagen zal anderen niet willens en wetens laten opdraaien voor zijn onderhoud. Zo lang ze daartoe in staat zijn, onderhouden zij zichzelf en hun gezin.

  Zo lang zij dat kunnen, behoren alle kerkleden verantwoordelijkheid te nemen voor familieleden die niet voor zichzelf kunnen zorgen.

  • Hoe is luiheid van invloed op iemand? Op een gezin? Op een gemeenschap?

  Werken, rusten en ontspannen

  • Waarom is het belangrijk om werken, rusten en ontspannen in balans te houden?

  Ieder moet een goede balans tussen werken, rusten en ontspannen vinden. Er is een oud gezegde: ‘Als je niets doet, kun je ook geen rust nemen.’ Zonder werken hebben rusten en ontspannen geen betekenis.

  Niet alleen is rusten een prettig tijdverdrijf, het is ook noodzakelijk, maar dan wel op de sabbat, want dat is ons geboden (zie Exodus 20:10; LV 59:9–12). Deze rustdag na zes dagen werken brengt verkwikking voor de dagen die volgen. De Heer belooft ook de ‘volheid der aarde’ aan hen die de sabbat heiligen (zie LV 59:16–20; zie ook hoofdstuk 24 in dit boek).

  Op de andere dagen van de week besteden we onze tijd behalve aan werken ook aan de ontplooiing van onze talenten; we genieten van onze hobby’s en andere vormen van ontspanning die ons verkwikken.

  • Wat kunnen we doen om een goede balans tussen werk, rusten en ontspannen te houden? Hoe kunnen ouders hun kinderen leren deze balans te vinden?

  De zegeningen van werken

  • Wat zijn zoal de zegeningen van eerlijke arbeid?

  God openbaarde aan Adam: ‘In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten’ (Genesis 3:19). Werken was niet alleen een stoffelijke wet, deze wet was voor het heil van Adams ziel. Er is niet echt een verschil tussen geestelijk, mentaal of lichamelijk werk. Werken is van wezenlijk belang voor onze groei, karakterontwikkeling en vele genoegdoeningen die de luiaard nooit zal smaken.

  President David O. McKay heeft gezegd: ‘Laten we beseffen dat het voorrecht om te werken een gave is, dat de kracht om te werken een zegen is, en dat met liefde werken succes oplevert.’ (Pathways to Happiness, 1957, p. 381.)

  ‘De mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben’ (2 Nephi 2:25). Werken is een sleutel tot volle vreugde in het plan van God. Als we rechtschapen zijn, zullen we terugkeren in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader, en daar hebben we werk te doen. Door op Hem te gaan lijken, zal ons werk op zijn werk gaan lijken. Zijn werk is ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39).

  Aanvullende teksten