Onderwerpen
  Lijst met afbeeldingen
  Footnotes
  Theme

  Lijst met afbeeldingen

  Omslag: Simon Dewey, Levend water, © Simon Dewey. Achtergrond © Artbeats

  Pagina 4: Foto © NASA en STScI

  Pagina 8: Foto © NASA en STScI

  Pagina 14: Carl Heinrich Bloch, Christus bij Emmaüs (detail). Met toestemming van het Nationaal Historisch Museum Frederiksborg in Hillerød (Denemarken)

  Pagina 18: Foto Dimitri Vervitsiotis/Digital Vision/Getty Images

  Pagina 24: Foto © Corbis

  Pagina 28: Joseph Brickey, Uit de hof van Eden. © 1998 Joseph Brickey

  Pagina 40: Onbekende schilder, Joseph Smith, met dank aan Archieven Gemeenschap van Christus. Danquart Anthon Weggeland, Brigham Young, met dank aan het Museum van de kerkgeschiedenis. Onbekende schilder, John Taylor, met dank aan Archieven bibliotheek voor kerkgeschiedenis. H. E. Peterson, Wilford Woodruff. Lewis Ramsey, Lorenzo Snow, met dank aan Museum van de kerkgeschiedenis. A. Salzbrenner, Joseph F. Smith, © IRI. C. J. Fox, Heber J. Grant, © IRI. Lee Greene Richards, George Albert Smith, © IRI. Everett Clark Thorpe, David O. McKay, © Everett Clark Thorpe. Shauna Cook Clinger, Joseph Fielding Smith, © 1983 IRI. Grant Romney Clawson, Harold B. Lee, © IRI. Foto van president Ezra Taft Benson © Busath Photography. Foto van Thomas S. Monson © Busath Photography

  Pagina 54: Greg K. Olsen, Christus wekt het dochtertje van Jaïrus op, © 1990 IRI

  Pagina 62: Harry Anderson, Niet mijn wil, maar de uwe geschiede. © Kerk van de Zevende-dags Adventisten. Kopiëren niet toegestaan

  Pagina 86: Harry Anderson, Abraham op de vlakten van Mamre (detail). © IRI

  Pagina 92: Harry Anderson, Christus ordent de twaalf apostelen (detail). © IRI

  Pagina 100: Walter Rane, De verlangens van mijn hart. Met dank aan het Museum van de kerkgeschiedenis

  Pagina 108: Harry Anderson Jezus Christus (detail). © IRI

  Pagina 142: Simon Dewey, Het laatste avondmaal. © Simon Dewey

  Pagina 158: Heinrich Hofmann, Christus en de rijke jongeling (detail). Met dank aan C. Harrison Conroy Co., Inc.

  Pagina 172: Del Parson, Jezus wast de voeten van de apostelen (detail). © 1983 IRI

  Pagina 178: Foto © Getty Images

  Pagina 184: Joseph Brickey, De barmhartige Samaritaan (detail). © 2001 Joseph Brickey

  Pagina 190: Foto George Doyle/Stockbyte/Getty Images

  Pagina 200: Harry Anderson, Gaat dan henen en leert al de volken (detail). © IRI

  Pagina 212: Keith Larson Adam en Eva brengen offerande. © 1996 Keith Larson

  Pagina 230: Foto Robert Casey. © 2004 Robert Casey

  Pagina 238: Foto Robert Casey. © 2004 Robert Casey

  Pagina 258: Harry Anderson, Jakob zegent Jozef (detail). © IRI

  Pagina 264: Harry Anderson, De wederkomst. © IRI

  Pagina 270: Harry Anderson, De wederkomst (detail). © IRI

  Pagina 276: Nancy Glazier-Koehler, In vriendschap en vrede (detail). © 1984 Nancy Glazier-Koehler

  Pagina 282: John Scott, Het laatste oordeel (detail). © 1974 IRI

  Pagina 290: Dan Baxter, Muurschildering (detail)