Onderwerpen
  Hoofdstuk 3: Jezus Christus, gekozen Leider en Redder
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 3

  Jezus Christus, gekozen Leider en Redder

  Christ at Emmaus

  We hadden behoefte aan een Redder en Leidsman

  • Waarom verlieten we de woning van onze hemelse Vader? Waarom hebben wij behoefte aan een Redder?

  Toen het heilsplan ons in de voorsterfelijke wereld was uitgelegd, waren we zo blij dat we jubelden van vreugde (zie Job 38:7).

  We begrepen dat we ons hemelse thuis een tijdje zouden moeten verlaten. Wij zouden onze hemelse Vader een tijdje niet zien. In de tijd dat we niet bij Hem woonden, zouden we allemaal zonden begaan en sommigen zouden niet terugkeren. Onze hemelse Vader kende ons en hield van ons. Hij wist dat we hulp nodig zouden hebben en stelde daarvoor een plan op.

  We hadden een Redder nodig om voor onze zonden te boeten en ons te leren hoe we naar onze hemelse Vader kunnen terugkeren. Onze Vader vroeg: ‘Wie zal Ik zenden?’ (Abraham 3:27). Jezus Christus, die Jehova heette, zei: ‘Hier ben Ik, zend Mij’ (Abraham 3:27; zie ook Mozes 4:1–4).

  Jezus was bereid naar de aarde te gaan, zijn leven voor ons neer te leggen en voor onze zonden te boeten. Hij wilde evenals onze hemelse Vader dat wij ervoor zouden kiezen om de geboden van onze hemelse Vader te gehoorzamen. Hij wist dat we vrij moesten zijn om de keuzes te maken die ons tot de staat van de verhoging brengen. Jezus heeft gezegd: ‘Vader, uw wil geschiede en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig’ (Mozes 4:2).

  Satan, die Lucifer heette, wierp zich eveneens op en zei: ‘Zie, hier ben ik, zend mij, ik wil uw zoon zijn, en ik zal het ganse mensdom verlossen, dat niet één ziel verloren ga, en ik zal het voorzeker doen; geef mij daarom uw eer’ (Mozes 4:1). Satan wilde ons dwingen om zijn wil te doen. Hij was niet van plan om ons vrijheid van keuze toe te staan. Hij wilde ons de vrijheid van keuze ontzeggen die onze Vader ons had gegeven. Satan wilde alle eer hebben voor onze redding. Zijn voorstel zou de reden van onze komst naar aarde hebben tenietgedaan (zie Leringen van kerkpresidenten: David O. McKay [2003], p. 224).

  Jezus Christus is tot onze Leider en Redder gekozen

  • Denk bij het lezen van deze paragraaf aan uw gevoelens voor uw Verlosser.

  Nadat beide zoons hadden gesproken, zei onze hemelse Vader: ‘Ik zal de eerste zenden’ (Abraham 3:27).

  Jezus Christus werd tot onze Redder gekozen en voorgeordend. Dat kunnen we in vele teksten lezen (zie bijvoorbeeld 1 Petrus 1:19–20; Mozes 4:1–2). In een bepaalde tekst lezen we dat Jezus, lang voordat Hij werd geboren, aan een profeet uit het Boek van Mormon, bekend als de broeder van Jared, is verschenen, tegen wie Hij zei: ‘Zie, Ik ben het, die sedert de grondlegging der wereld was bereid om mijn volk te verlossen. Zie, Ik ben Jezus Christus. (…) In Mij zal het gehele mensdom leven hebben, en wel voor eeuwig, ja, zij die in mijn naam geloven’ (Ether 3:14).

  Toen Jezus op aarde was, leerde Hij: ‘Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage’ (Johannes 6:38, 40).

  Oorlog in de hemel

  Omdat onze hemelse Vader Jezus Christus tot onze Verlosser koos, werd Satan boos en kwam in opstand. Er kwam oorlog in de hemel. Satan en zijn volgelingen vochten tegen Jezus Christus en zijn volgelingen. De volgelingen van Jezus ‘overwonnen [Satan] door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis’ (Openbaring 12:11).

  In deze grote opstand werden Satan en alle geesten die hem volgden uit Gods tegenwoordigheid gestuurd en uit de hemel geworpen. Een derde deel van de hemelse scharen werd gestraft, omdat zij Satan volgden (zie LV 29:36). Hun werd het recht op een stoffelijk lichaam ontzegd.

  Dat we nu op aarde zijn en een stoffelijk lichaam hebben, betekent dat we er toen voor hebben gekozen om Jezus Christus en onze hemelse Vader te volgen. Satan en zijn volgelingen zijn ook op aarde, maar als geesten. Zij zijn niet vergeten wie we zijn en zij omringen ons dagelijks om ons te verleiden tot zaken die onze hemelse Vader niet welgevallig zijn. In ons voorsterfelijke leven kozen we Jezus Christus tot onze Leidsman en accepteerden we Gods plan. We moeten Jezus Christus blijven volgen, ook nu we op aarde zijn. Alleen als we Hem volgen, kunnen we ons hemelse thuis terugvinden.

  • Op welke manieren woedt de oorlog in de hemel hier voort?

  Wij laten ons leiden door de leringen van Jezus

  • Bedenk hoe Jezus’ leringen u hebben beïnvloed.

  Vanaf het begin heeft Jezus Christus het evangelie geopenbaard, dat ons leert wat we moeten doen om naar onze hemelse Vader terug te keren. Op de vastgestelde tijd is Hijzelf naar de aarde gekomen. Hij onderrichtte in het plan van heil en verhoging door zijn leringen en zijn levenswijze. Hij stichtte zijn kerk en stelde zijn priesterschap in. Hij heeft voor onze zonden geboet.

  Door zijn leringen na te leven, komen we in het celestiale koninkrijk. Hij heeft zijn deel gedaan om ons terug te leiden naar ons hemelse thuis. Nu is het aan ons om ons deel te doen en de staat van de verhoging waardig te zijn.

  Aanvullende teksten