Onderwerpen
  Hoofdstuk 9: Profeten van God
  Footnotes
  Theme

  Hoofdstuk 9

  Profeten van God

  Profeten vertegenwoordigen God

  • Welke machten en gaven heeft een profeet?

  ‘Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten’ (Amos 3:7).

  Vele mensen leven in duisternis, onzeker van Gods wil. Zij geloven dat de hemelen gesloten zijn en dat de mens er alleen voor staat. Hoe gezegend zijn de heiligen der laatste dagen! Wij weten dat God bij monde van zijn profeet met de kerk communiceert. Met een dankbaar hart zingen de heiligen overal ter wereld: ‘Wij danken U, Heer, voor profeten, ons tot leiding in deez’ laatste tijd’ (lofzang 17).

  Een profeet is iemand die door God geroepen is om zijn woordvoerder op aarde te zijn. Als een profeet in naam van God spreekt, is het of God zelf spreekt (zie LV 1:38). Een profeet is ook een bijzondere getuige van Christus. Hij getuigt van zijn godschap en verkondigt zijn evangelie. Een profeet predikt de waarheid en legt het woord Gods uit. Hij roept de onrechtvaardigen tot bekering. Hij ontvangt openbaringen en aanwijzingen van God ten gunste van ons. Hij kan in de toekomst kijken en komende gebeurtenissen voorzeggen om de wereld te waarschuwen.

  Een profeet kan uit alle rangen en standen komen. Hij kan jong of oud zijn, hoogopgeleid of ongeschoold. Hij kan boer, jurist of onderwijzer zijn. De profeten van weleer droegen een gewaad en een staf. Hedendaagse profeten dragen een kostuum en een aktetas. Waar herken je een waar profeet dan aan? Een waar profeet wordt altijd door God gekozen en wordt met het juiste priesterschapsgezag geroepen (zie Geloofsartikelen 1:5).

  Heiligen der laatste dagen steunen het Eerste Presidium en de twaalf apostelen als profeten. Als we echter spreken over ‘de profeet van de kerk’ dan bedoelen we de president van de kerk, die de president van de hoge priesterschap is.

  Door de eeuwen heen heeft God profeten geroepen tot leiding van het mensdom

  • In welke opzichten zijn de profeten de kinderen Gods in het verleden tot zegen geweest?

  Er zijn vanaf de tijd van Adam profeten op aarde geweest. De belevenissen van die grote mannen stimuleren en inspireren ons. Mozes, een oudtestamentisch profeet, leidde zijn volk uit Egypte en slavernij naar het beloofde land. Hij schreef de eerste vijf boeken van het Oude Testament en tekende de tien geboden op. Nephi, een profeet uit het Boek van Mormon, reisde zeshonderd jaar vóór de geboorte van Christus van Jeruzalem naar Amerika. Deze grote leider en kolonisator heeft ons vele belangrijke leringen gegeven die in het Boek van Mormon staan. Johannes de Doper werd gekozen om de wereld voor te bereiden op de komst van de Here Jezus Christus. Door Joseph Smith, een profeet in de laatste dagen, heeft de Heer zijn kerk hersteld. Joseph Smith was nog vrij jong toen hij het Boek van Mormon vertaalde.

  • Wat hebt u van het leven en de leringen van profeten geleerd?

  Er is nu een profeet op aarde

  • Waarom hebben we in deze tijd een profeet nodig?

  Er is nu een profeet op aarde. Deze profeet is de president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij heeft het recht om voor de hele kerk openbaring te ontvangen. Hij bezit ‘de sleutels van het koninkrijk’, wat inhoudt dat hij het gezag heeft om leiding te geven aan de hele kerk en het koninkrijk Gods op aarde, met inbegrip van de bediening van de priesterschapsverordeningen (zie Matteüs 16:19). Alleen de gekozen profeet en president en niemand anders kan Gods wil voor de hele kerk ontvangen. De Heer heeft gezegd: ‘Er is op aarde altijd maar één tegelijk aan wie die macht en de sleutels van dat priesterschap zijn verleend’ (LV 132:7). De president van de kerk wordt geassisteerd door zijn raadgevers in het Eerste Presidium en de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen, die eveneens profeten, zieners en openbaarders zijn.

  We dienen datgene te doen wat de profeten ons vertellen te doen. President Wilford Woodruff heeft gezegd dat het een profeet nooit zal worden toegestaan om de kerk op een dwaalspoor te brengen:

  ‘De Heer zal nooit toelaten dat ik of wie dan ook aan het hoofd van deze kerk u zal misleiden. Dat maakt geen deel uit van het bestel. Dat is God niet van zins. Als ik dat zou proberen, zou de Heer mij uit mijn positie verwijderen’ (Leringen van kerkpresidenten: Wilford Woodruff [2004], p. 199).

  • In welke opzichten heeft de huidige profeet de kerk beïnvloed?

  We dienen de profeet van God te steunen

  • Wat kunnen we doen om de profeet te volgen en te steunen?

  Veel mensen hebben er geen moeite mee om te geloven in de profeten uit oude tijden. Maar de levende profeet geloven en volgen is veel nobeler. Wij steken onze rechterhand op om de president van de kerk als profeet, ziener en openbaarder te steunen.

  Hoe kunnen we de profeet onze steun betonen? Wij moeten voor hem bidden. Hij heeft een zware last te dragen en heeft veel behoefte aan de gelovige gebeden van de heiligen.

  We moeten zijn woorden bestuderen. Wij kunnen luisteren naar zijn conferentietoespraken. We kunnen ook een abonnement op de Liahona nemen, zodat we zijn conferentietoespraken en zijn andere boodschappen kunnen lezen.

  We moeten zijn geïnspireerde leringen volledig volgen. Het is niet de bedoeling dat we slechts een deel van zijn geïnspireerde raad ter harte nemen en datgene wat ons niet aanstaat terzijde leggen. De Heer gebiedt ons de geïnspireerde leringen van zijn profeet op te volgen:

  ‘Gij (…) zult acht slaan op al zijn [i.e. de profeet] woorden en geboden die hij u zal geven wanneer hij ze ontvangt, wandelend in alle heiligheid voor mijn aangezicht;

  ‘want zijn woord zult gij aanvaarden, alsof uit mijn eigen mond, in alle geduld en geloof’ (LV 21:4–5).

  De Heer zal nooit toestaan dat de president van de kerk de leden op een dwaalspoor brengt.

  • Wat heeft de president van de kerk onlangs onder onze aandacht gebracht?

  Wie gehoorzaam is aan de profeet ontvangt grote zegeningen

  Als we gehoorzaam zijn, belooft de Heer ons: ‘De poorten der hel [zullen] u niet overweldigen; ja, en de Here God zal de machten van duisternis voor u uit verjagen, en de hemelen doen schudden voor uw welzijn en de heerlijkheid van zijn naam’ (LV 21:6). Als we doen wat de profeet ons zegt te doen, vloeien ons hemelse zegeningen toe.

  De ware kerk moet, wil zij standhouden, zijn ‘gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is’ (Efeziërs 2:20.) Het is een grote zegen dat we in deze onzekere wereld een profeet hebben door wie God zijn wil openbaart.

  • Wat gebeurde er toen u de raad van de profeet gehoorzaamde?

  Aanvullende teksten

  Joseph Smith

  Joseph Smith

  Young, Brigham

  Brigham Young

  John Taylor

  Wilford Woodruff

  Wilford Woodruff

  Lorenzo Snow

  Lorenzo Snow

  Portrait of Joseph F. Smith

  Joseph F. Smith

  Heber J. Grant

  Heber J. Grant

  George Albert Smith

  George Albert Smith

  David O. McKay

  David O. McKay

  Smith, Joseph Fielding.

  Joseph Fielding Smith

  Harold B. Lee

  Harold B. Lee

  Kimball, Spencer W.

  Spencer W. Kimball

  Benson, Ezra Taft

  Ezra Taft Benson

  Hunter, Howard W. 1988

  Howard W. Hunter

  Hinckley, Gordon B.

  Gordon B. Hinckley

  Monson, Thomas S.

  Thomas S. Monson