Հավատո Հանգանակը 1
նախորդ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու
Հավատո Հանգանակը

History of the Church, հատոր 4, էջ 535–541

Գլուխ 1

1 Մենք ահավատում ենք բԱստծուն՝ Հավերժական Հորը, և Նրա գՈրդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, և դՍուրբ Հոգուն:

2 Մենք հավատում ենք, որ մարդիկ կպատժվեն իրենց աիսկ գործած մեղքերի, այլ ոչ թե Ադամի բօրինազանցության համար:

3 Մենք հավատում ենք, որ Քրիստոսի աՔավության շնորհիվ ողջ մարդկությունը կարող է բփրկվել՝ գհնազանդվելով Ավետարանի դօրենքներին և եարարողություններին:

4 Մենք հավատում ենք, որ Ավետարանի առաջնային սկզբունքներն ու աարարողություններն են. առաջին՝ բՀավատք առ Տեր Հիսուս Քրիստոս. երկրորդ՝ գԱպաշխարություն. երրորդ՝ ընկղմամբ դՄկրտություն մեղքերի եթողության համար. չորրորդ՝ զՁեռնադրում Սուրբ Հոգու էպարգևի համար:

5 Մենք հավատում ենք, որ Ավետարանը աքարոզելու և նրա բարարողությունները սպասավորելու համար, մարդ պետք է գկանչված լինի Աստծո կողմից՝ դմարգարեությամբ և եիշխանություն ունեցողների զձեռնադրմամբ:

6 Մենք հավատում ենք նույն ակազմակերպությանը, որը գոյություն ուներ Նախնական Եկեղեցում՝ իր բառաքյալներով, գմարգարեներով, դհովիվներով, ուսուցիչներով, եավետարանիչներով և այլն:

7 Մենք հավատում ենք ալեզուների, բմարգարեության, գհայտնության, դտեսիլքների, եբժշկության, լեզուների զթարգմանության և այլ էպարգևների:

8 Մենք հավատում ենք, որ աԱստվածաշունչն Աստծո բխոսքն է, որքան որ այն գճիշտ է թարգմանված. մենք հավատում ենք նաև, որ Մորմոնի դԳիրքն Աստծո խոսքն է:

9 Մենք հավատում ենք այն ամենին, ինչ Աստված ահայտնել է, այն ամենին, ինչ Նա այժմ հայտնում է, և հավատում ենք, որ Նա դեռ շատ մեծ ու կարևոր բաներ է բհայտնելու Աստծո Արքայության վերաբերյալ:

10 Մենք բառացիորեն հավատում ենք Իսրայելի Տան ահավաքմանը և նրա բՏասը Ցեղերի վերականգնմանը. որ գՍիոնը (Նոր Երուսաղեմը) կկառուցվի Ամերիկյան աշխարհամասում. որ Քրիստոսն անձամբ դկթագավորի երկրի վրա. և որ երկիրը եկնորանա և կընդունի իր զդրախտային էփառքը:

11 Մենք պահանջում ենք մեր իսկ ախղճի բթելադրանքով Ամենազոր Աստծուն երկրպագելու գարտոնությունը, և նույն արտոնությունը վերապահում ենք բոլոր մարդկանց. թող նրանք դերկրպագեն ինչպե՛ս, որտե՛ղ կամ ինչ որ կամենում են:

12 Մենք հավատում ենք թագավորներին, նախագահներին, կառավարիչներին և մյուս իշխանավորներին հպատակվելուն, աօրենքին հնազանդվելուն, այն հարգելուն և պաշտպանելուն:

13 Մենք հավատում ենք աազնիվ, ճշմարիտ, բմաքրաբարո, բարյացակամ, առաքինի լինելուն և բոլոր մարդկանց բարիք գանելուն: Իրավ, կարող ենք ասել, որ մենք հետևում ենք Պողոս Առաքյալի դհորդորանքին. Ամեն բանի հավատում ենք, ամեն բանի համար եհույս ունենք, համբերել ենք շատ բաների և հույս ունենք, որ կկարողանանք զհամբերել բոլոր բաներին: Եթե մի բան էառաքինի է, գեղեցիկ, բարեհամբավ, գովեստի արժանի,– մենք ձգտում ենք այդ ամենին:

Ջոզեֆ Սմիթ