տիտղոսաթերթ
  Footnotes

  Թանկագին
  Մարգարիտ

  Հիսուս Քրիստոսի
  Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու
  առաջին մարգարե, տեսանող և հայտնող
  Ջոզեֆ Սմիթի
  հայտնությունների, թարգմանությունների
  և պատմությունների ընտրանի

  Հրատարակված է
  Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից

  Սոլթ Լեյք Սիթի, Յուտա, ԱՄՆ