տիտղոսաթերթ
նախորդ հաջորդ

Թանկագին
Մարգարիտ

Հիսուս Քրիստոսի
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու
առաջին մարգարե, տեսանող և հայտնող
Ջոզեֆ Սմիթի
հայտնությունների, թարգմանությունների
և պատմությունների ընտրանի

Հրատարակված է
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից

Սոլթ Լեյք Սիթի, Յուտա, ԱՄՆ