peji yemusoro wenyaya
  Footnotes

  Dzidziso
  neZvibvumirano

  zveChechi yaJesu Kristu
  yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira, Rine

  Zvakazarurwa Zvakapihwa kuna
  Joseph Smith, Muporofita,
  neZvimwe Zvitutsirwa zveVatevedzeri
  Vake muHutungamiriri hweChechi

  Rakashambadzwa
  neChechi yaJesu Kristu
  yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira

  Salt Lake City, Utah, USA 1993