Kurongwa Kwenguva Kwezvirimukati
  Footnotes

  Kurongwa Kwenguva Kwezvirimukati

  Nguva

  Nzvimbo

  Zvikamu

  1823

  Gunyana

  Manchester, New York

  2

  1828

  Chikunguru

  Harmony, Pennsylvania

  3

  Zhizha

  Harmony, Pennsylvania

  10

  1829

  Kukadzi

  Harmony, Pennsylvania

  4

  Kurume

  Harmony, Pennsylvania

  5

  Kubvumbi

  Harmony, Pennsylvania

  6, 7, 8, 9

  Kubvumbi

  Harmony, Pennsylvania

  11, 12, 13

  Chikumi

  Fayette, New York

  14, 15, 16, 17, 18

  1830

  Kurume

  Manchester, New York

  19

  Kubvumbi

  Fayette, New York

  20*, 21

  Chivabvu

  Manchester, New York

  22, 23

  Chikunguru

  Harmony, Pennsylvania

  24, 25, 26

  Nyamavhuvhu

  Harmony, Pennsylvania

  27

  Gunyana

  Fayette, NewYork

  28, 29, 30, 31

  Gumiguru

  Fayette, New York

  32*, 33

  Mbudzi

  Fayette, New York

  34

  Zvita

  Fayette, New York

  35, 36, 37

  1831

  Ndira

  Fayette, New York

  38, 39, 40

  Kukadzi

  Kirtland, Ohio

  41, 42, 43, 44

  Kurume

  Kirtland, Ohio

  45, 46, 47, 48, 49

  Chivabvu

  Kirtland, Ohio

  50

  Chivabvu

  Thompson, Ohio

  51

  Chikumi

  Kirtland, Ohio

  52, 53, 54, 55, 56

  Chikunguru

  Zioni, Ruwa rweJackson, Missouri

  57

  Nyamavhuvhu

  Zioni, Ruwa rweJackson, Missouri

  58, 59, 60

  Nyamavhuvhu

  NeRwizi rweMissouri, Missouri

  61, 62

  Nyamavhuvhu

  Kirtland, Ohio

  63

  Gunyana

  Kirtland, Ohio

  64

  Gumiguru

  Hiram, Ohio

  65

  Gumiguru

  Orange, Ohio

  66

  Mbudzi

  Hiram, Ohio

  1, 67, 68, 69, 133

  Mbudzi

  Kirtland, Ohio

  70

  Zvita

  Hiram, Ohio

  71

  Zvita

  Kirtland, Ohio

  72

  1832

  Ndira

  Hiram, Ohio

  73, 74

  Ndira

  Amherst, Ohio

  75

  Kukadzi

  Hiram, Ohio

  76

  Kurume

  Hiram, Ohio

  77, 78, 79, 80, 81

  Kubvumbi

  Ruwa rweJackson, Missouri

  82, 83

  Kubvumbi

  Independence, Missouri

  83

  Nyamavhuvhu

  Hiram, Ohio

  99

  Gunyana

  Kirtland, Ohio

  84

  Mbudzi

  Kirtland, Ohio

  85

  Zvita

  Kirtland, Ohio

  86, 87*, 88

  1833

  Kukadzi

  Kirtland, Ohio

  89

  Kurume

  Kirtland, Ohio

  90, 91, 92

  Chivabvu

  Kirtland, Ohio

  93, 94

  Chikumi

  Kirtland, Ohio

  95, 96

  Nyamavhuvhu

  Kirtland, Ohio

  97, 98

  Gumiguru

  Perrysburg, New York

  100

  Zvita

  Kirtland, Ohio

  101

  1834

  Kukadzi

  Kirtland, Ohio

  102, 103

  Kubvumbi

  Kirtland, Ohio

  104*

  Chikumi

  Rwizi rweFishing, Missouri

  105

  Mbudzi

  Kirtland, Ohio

  106

  1835

  Kurume

  Kirtland, Ohio

  107

  Nyamavhuvhu

  Kirtland, Ohio

  134

  Zvita

  Kirtland, Ohio

  108

  1836

  Ndira

  Kirtland, Ohio

  137

  Kurume

  Kirtland, Ohio

  109

  Kubvumbi

  Kirtland, Ohio

  110

  Nyamavhuvhu

  Salem, Massachusetts

  111

  1837

  Chikunguru

  Kirtland, Ohio

  112

  1838

  Kurume

  Far West, Missouri

  113*

  Kubvumbi

  Far West, Missouri

  114, 115

  Chivabvu

  Spring Hill, Ruwa rweDaviess, Missouri

  116

  Chikunguru

  Far West, Missouri

  117, 118, 119, 120

  1839

  Kurume

  Jeri reLiberty, Ruwa rweClay, Missouri

  121, 122, 123

  1841

  Ndira

  Nauvoo, Illinois

  124

  Kurume

  Nauvoo, Illinois

  125

  Chikunguru

  Nauvoo, Illinois

  126

  1842

  Gunyana

  Nauvoo, Illinois

  127, 128

  1843

  Kukadzi

  Nauvoo, Illinois

  129

  Kubvumbi

  Ramus, Illinois

  130

  Chivabvu

  Ramus, Illinois

  131

  Chikunguru

  Nauvoo, Illinois

  132

  1844

  Chikumi

  Nauvoo, Illinois

  135

  1847

  Ndira

  Winter Quarters (iye zvino Nebraska)

  136

  1890

  Gumiguru

  Salt Lake City, Utah

  Chirevo cheChechi—1

  1918

  Gumiguru

  Salt Lake City, Utah

  138

  1978

  Chikumi

  Salt Lake City, Utah

  Chirevo cheChechi—2

  • Pano kana panzvimbo yataurwa