Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 87
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 87

  Paghahayag at propesiya tungkol sa digmaan, ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, ika-25 ng Disyembre 1832 (History of the Church, 1:301–302). Ang bahaging ito ay natanggap sa panahong ang mga kapatid ay nagmumuni-muni at nagpapaliwanagan tungkol sa pagkaalipin ng mga Aprikano sa lupalop ng Amerika at ang pagkaalipin ng mga anak ng tao sa buong daigdig.

  1–4, Ang digmaan sa pagitan ng Hilagang Estado at Timog Estado ay inihayag; 5–8, Malalaking sakuna ang babagsak sa lahat ng naninirahan sa lupa.

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon hinggil sa mga digmaan na di magtatagal ay darating na, simula sa paghihimagsik ng aTimog Carolina, na sa wakas ay matatapos sa kamatayan at paghihirap ng maraming kaluluwa;

  2 At darating ang panahon na ang adigmaan ay ibubuhos sa lahat ng bansa, simula sa lugar na ito.

  3 Sapagkat masdan, ang Timog Estado ay mahahati laban sa Hilagang Estado, at ang Hilagang Estado ay tatawag sa iba pang mga bansa, maging ang bansa ng Great Britain, gaya ng tawag dito, at sila rin ay tatawag sa iba pang mga bansa, upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa ibang mga bansa; at pagkatapos ang adigmaan ay bubuhos sa lahat ng bansa.

  4 At ito ay mangyayari, pagkaraan ng maraming araw, ang mga aalipin ay maghihimagsik laban sa kanilang mga panginoon, na isasaayos at didisiplinahin para sa digmaan.

  5 At ito ay mangyayari rin na ang mga natira na naiwan sa lupain ay isasaayos ang kanilang sarili, at magiging labis ang galit, at gagambalain ang mga Gentil ng isang matinding paggambala.

  6 At sa gayon, sa pamamagitan ng espada at ng pagdanak ng dugo ang mga naninirahan sa mundo ay amagdadalamhati; at sa pamamagitan ng btaggutom, at salot, at lindol, at kulog sa langit, at matalim at matingkad na kidlat din, ay madarama ng mga naninirahan sa mundo ang poot, at pagngingitngit, at cnagpaparusang kamay ng isang Pinakamakapangyarihang Diyos, hanggang sa ang pagkaubos na ipinasiya ay magkaroon ng ganap na dkatapusan ng lahat ng bansa;

  7 Nang ang tangisan ng mga banal, at ng adugo ng mga banal, ay hihinto ng pagpaparating sa mga tainga ng Panginoon ng bSabaoth, mula sa lupa, upang ipaghiganti sa kanilang mga kaaway.

  8 Dahil dito, atumayo kayo sa mga banal na lugar, at huwag matinag, hanggang sa ang araw ng Panginoon ay dumating; sapagkat masdan, ito ay bdagling darating, wika ng Panginoon. Amen.