Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 47
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 47

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-8 ng Marso 1831 (History of the Church, 1:166). Bago ang panahong ito si Oliver Cowdery ay gumanap bilang mananalaysay at tagasulat sa Simbahan. Si John Whitmer ay hindi naghangad na maitalaga bilang mananalaysay, subalit, bilang nahilingang maglingkod sa ganitong tungkulin, sinabi niyang susundin niya ang kalooban ng Panginoon sa bagay na ito. Siya ay nakapaglingkod na bilang kalihim ng Propeta sa pagtatala ng maraming paghahayag na natanggap sa kalakhan ng Fayette, New York.

  1–4, Si John Whitmer ay tinukoy na mag-ingat ng kasaysayan ng Simbahan at magsulat para sa Propeta.

  1 Masdan, kinakailangan sa akin na ang aking tagapaglingkod na si John ay magsulat at mag-ingat ng isang maayos na akasaysayan, at tumulong sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph, sa pagtatala ng lahat ng bagay na ibibigay sa iyo, hanggang siya ay tawagin sa iba pang tungkulin.

  2 Muli, katotohanang sinasabi ko sa iyo na maaari rin niyang itaas ang kanyang tinig sa mga pagpupulong, kung kailan ito kinakailangan.

  3 At muli, sinasabi ko sa iyo na itatalaga sa kanya na patuloy na mag-ingat ng talaan at kasaysayan ng simbahan; sapagkat si Oliver Cowdery ay aking itinalaga sa ibang katungkulan.

  4 Dahil dito, ibibigay sa kanya, yayamang siya ay matapat, ng aMang-aaliw, na isulat ang mga bagay na ito. Maging gayon nga. Amen.