Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 22
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 22

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Manchester, New York, Abril 1830 (History of the Church, 1:79–80). Ang paghahayag na ito ay ibinigay sa Simbahan bunga ng ilan na dati nang nabinyagan na nagnanais na makiisa sa Simbahan nang hindi na muling bibinyagan.

  1, Ang pagbibinyag ay isang bago at walang hanggang tipan; 2–4, Ang may karapatang pagbibinyag ay kinakailangan.

  1 Masdan, sinasabi ko sa inyo na lahat ng alumang tipan ay aking pinapangyaring lumipas sa bagay na ito; at ito ay isang bago at bwalang hanggang tipan, maging yaon na mula sa simula.

  2 Dahil dito, bagaman ang isang tao ay mabinyagan ng ilang daang ulit walang kabuluhan ito para sa kanya, sapagkat hindi kayo makapapasok sa makipot na pintuan sa pamamagitan ng mga abatas ni Moises, ni sa pamamagitan ng inyong mga bpatay na gawa.

  3 Sapagkat dahil sa inyong mga patay na gawa aking pinapangyari ang huling tipan na ito at ang simbahang ito na maitayo sa akin, maging tulad noong sinauna.

  4 Dahil dito, pumasok kayo sa apintuan, gaya ng aking iniutos, at huwag ninyong bhangaring payuhan ang Diyos. Amen.