2013
Ընտանիքները կարող են հավերժ միասին լինել
նախորդ հաջորդ

Ընտանիքները կարող են հավերժ միասին լինել

(Պարզեցված)

Զվարթ 80–96

1. Ըն-տա-նիք ու-նեմ երկ-րի վրա՝

Այն-քան ջերմ ու բա-րի:

Ու-զում եմ` իմ ըն-տա-նի-քը հա-վերժ ինձ հետ ապ-րի:

2. Դեռ ման-կուց ես կը-պատ-րաստ-վեմ,

Որ տա-ճա-րում Աստ-ծո

Կա-րո-ղա-նամ ա-մուս-նա-նալ հա-վեր-ժու-թյան հա-մար:

Կա-րող են միշտ մի-ա-սին լի-նել

Ըն-տա-նիք-նե-րը մեր:

Ու-զում եմ միշտ ըն-տա-նի-քիս հետ լի-նել ես,

Տե-րը ցույց է տը-վել, թե ինչ-պես՝

Հայ-րը ծը-րա-գիր է տը-վել:

Խոսք և երաժշտություն © 1980 IRI: Մշակ. © 2012 IRI: Բոլոր իրավունքները վերապահված են: Այս երգը կարող է բազմացվել միայն առանձին դեպքերում ոչ առևտրային նպատակներով եկեղեցում կամ տանն օգտագործելու համար: