paj tit
  Footnotes

  Doktrin
  ak
  Alyans

  Legliz Jezikri pou
  Sen Dènye Jou yo

  Genyen Ladan Revelasyon
  Joseph Smith, Pwofèt
  La Te Resevwa Avèk Kèk Lòt Bagay Siksesè Li Yo
  Nan Prezidans Legliz La Te Ajoute

  Piblikasyon:
  Legliz Jezikri Pou
  sen Dènye Jou yo

  Salt Lake City, Utah, Etazini Damerik