Schriften
Leer en Verbonden 94


Afdeling 94

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 2 augustus 1833 te Kirtland (Ohio). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon en Jared Carter worden als kerkelijk bouwcomité aangewezen.

1–9: de Heer geeft een gebod in verband met de bouw van een huis voor het werk van het presidium; 10–12: er moet een drukkerij worden gebouwd; 13–17: bepaalde erfdelen worden toegewezen.

1 En voorts, voorwaar, Ik zeg u, mijn avrienden: Een gebod geef Ik u, dat u zult beginnen met het ontwerp van de stad van de bring Zion, met de voorbereiding van een begin en fundering daarvan, hier in het land Kirtland, te beginnen met mijn huis.

2 En zie, het moet worden gedaan volgens het aplan dat Ik u heb gegeven.

3 En laat het eerste perceel aan de zuidkant Mij worden gewijd voor de bouw van een huis voor het presidium, voor het werk van het presidium, bij het verkrijgen van openbaringen; en voor het werk van de bediening van het apresidium, bij alle dingen die verband houden met de kerk en het koninkrijk.

4 Voorwaar, Ik zeg u dat het zal worden gebouwd vijfenvijftig voet bij vijfenzestig voet, in de breedte ervan en in de lengte ervan, in de binnenzaal.

5 En er zal een benedenzaal en een bovenzaal zijn, volgens het plan dat u hierna zal worden gegeven.

6 En het zal vanaf de fundering aan de Heer worden toegewijd, volgens de orde van het priesterschap, volgens het plan dat u hierna zal worden gegeven.

7 En het zal geheel aan de Heer worden toegewijd voor het werk van het presidium.

8 En u zult niet dulden dat iets aonreins daar binnenkomt; en mijn bheerlijkheid zal er zijn en mijn tegenwoordigheid zal er zijn.

9 Maar als er iets aonreins binnenkomt, zal mijn heerlijkheid er niet zijn; en mijn tegenwoordigheid zal er niet binnenkomen.

10 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: Het tweede perceel aan de zuidkant zal aan Mij worden toegewijd voor de bouw van een huis voor Mij, voor het werk van het adrukken van de bvertaling van mijn Schriften, en al die dingen die Ik u gebieden zal.

11 En het zal vijfenvijftig voet bij vijfenzestig voet zijn in de breedte ervan en in de lengte ervan, in de binnenzaal; en er zal een beneden- en een bovenzaal zijn.

12 En dit huis zal geheel aan de Heer worden toegewijd vanaf zijn fundering, voor het werk van het drukken, bij al die dingen die Ik u gebieden zal, om heilig te zijn, onbesmet, volgens het plan voor alle dingen zoals het u gegeven zal worden.

13 En op het derde perceel zal mijn dienstknecht Hyrum Smith zijn erfdeel ontvangen.

14 En op de eerste en tweede percelen aan de noordkant zullen mijn dienstknechten Reynolds Cahoon en Jared Carter hun erfdeel ontvangen —

15 opdat zij het werk zullen verrichten dat Ik hun heb toegewezen, om een comité te vormen om mijn huizen te bouwen, volgens het gebod dat Ik, de Here God, u heb gegeven.

16 Deze twee huizen moeten niet worden gebouwd voor Ik u een gebod geef dienaangaande.

17 En nu geef Ik u niets meer op dit tijdstip. Amen.