Õpiabid
Jeesus Kristus


Jeesus Kristus

Kristuse (kreekakeelne sõna) ja Messia (heebreakeelne sõna) tähenduseks on „võitu”. Jeesus Kristus on Isa Esmasündinu vaimus (Hb 1:6; ÕL 93:21). Ta on Isa Ainusündinu lihas (Jh 1:14; 3:16). Ta on Jehoova (ÕL 110:3–4) ja oli ette määratud oma suurde kutsesse enne maailma loomist. Isa juhatuse all lõi Jeesus maa ja kõik, mis sellel on (Jh 1:3, 14; Ms 1:31–33). Ta sündis Maarjale Petlemmas, elas patuta elu ja tegi täiusliku lepituse kogu inimkonna pattude eest, valades oma verd ja andes oma elu ristil (Mt 2:1; 1Ne 11:13–33; 3Ne 27:13–16; ÕL 76:40–42). Ta tõusis surnuist, kindlustades seeläbi, et kogu inimkond tõuseb lõpuks üles. Jeesuse lepituse ja ülestõusmise kaudu saavad need, kes parandavad meelt oma pattudest ja kuuletuvad Jumala käskudele, elada igavesti koos Jeesuse ja Isaga (2Ne 9:10–12; 21–22; ÕL 76:50–53, 62).

Jeesus Kristus on ülevaim isik, kes on kunagi sündinud siin maa peal. Tema elu on täiuslikuks eeskujuks sellest, kuidas kogu inimkond peaks elama. Kõik palved, õnnistamised ja preesterluse talitused tuleb teha tema nimel. Ta on isandate Isand, kuningate Kuningas, Looja, Päästja ja kogu maa Jumal.

Jeesus Kristus tuleb taas väes ja hiilguses, et valitseda tuhandeaastase rahuriigi ajal maa peal. Viimasel päeval mõistab ta kohut kogu inimkonna üle (Al 11:40–41; JSM 1).

Kokkuvõte tema elust (sündmuste järjekorras)

Jeesuse Kristuse eeskuju

Jeesuse Kristuse hiilgus

Jeesuse Kristuse kohta antud tunnistus

Kiriku pea

Kohtumõistja

Kristuse ilmumine pärast surelikkust

Kristuse nime võtmine enda peale

Kristuse surelikkusele eelnev olemasolu

Kristuse tuhandeaastane valitsemine

Kristuse võrdkujud või sümbolid

Prohvetlikud kuulutused Jeesuse Kristuse surma ja sünni kohta

Volitus