Õpiabid
Püha Vaim


Püha Vaim

Jumaluse kolmas liige (1Jh 5:7; ÕL 20:28). Ta on Vaimisik, kellel pole lihast ja luust keha (ÕL 130:22). Pühale Vaimule viidatakse sageli kui Vaimule või Jumala Vaimule.

Pühal Vaimul on päästmisplaanis mitu ülitähtsat rolli. 1) Ta tunnistab Isast ja Pojast (1Kr 12:3; 3Ne 28:11; Et 12:41). 2) Ta teeb ilmsiks tõe kõigi asjade kohta (Jh 14:26; 16:13; Mn 10:5; ÕL 39:6). 3) Ta pühitseb need, kes on teinud meeleparandust ja saanud ristitud (Jh 3:5; 3Ne 27:20; Ms 6:64–68). 4) Ta on lubaduse Püha Vaim (ÕL 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

Püha Vaimu vägi võib tulla inimese peale juba enne ristimist ja tunnistada, et evangeelium on õige. Kuid õigus saada Püha Vaim oma pidevaks kaaslaseks alati, kui ollakse selle vääriline, on and, mida võib saada vaid käte pealepanemise kaudu Melkisedeki preesterluse hoidja poolt pärast volitatud ristimist õigesse Jeesuse Kristuse Kirikusse.

Jeesus õpetas, et andestada saab kõiki patte peale Püha Vaimu pilkamise (Mt 12:31–32; Mk 3:28–29; Lk 12:10; Hb 6:4–8; ÕL 76:34–35).