Schriften
Leer en Verbonden 62


Afdeling 62

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 13 augustus 1831 aan de oever van de Missouri bij Chariton (Missouri). Op deze dag kwamen de profeet en zijn gezelschap, die op weg waren van Independence naar Kirtland, verscheidene ouderlingen tegen die op weg waren naar het land Zion. Na de vreugdevolle begroetingen ontvingen zij deze openbaring.

1–3: getuigenissen worden in de hemel opgetekend; 4–9: de ouderlingen moeten reizen en prediken volgens hun inzicht en zoals zij door de Geest worden geleid.

1 Zie en luister, o ouderlingen van mijn kerk, zegt de Heer, uw God, ja, Jezus Christus, uw aVoorspraak, die de zwakheid van de mens kent en weet hoe Hij degenen die bverzocht worden, te chulp moet komen.

2 En voorwaar, mijn ogen rusten op hen die vooralsnog niet zijn opgetrokken naar het land Zion; daarom is uw zending nog niet vervuld.

3 Niettemin bent u gezegend, want het agetuigenis dat u hebt gegeven is in de hemel bopgetekend om door de engelen te worden aanschouwd; en zij verheugen zich over u, en uw czonden zijn u vergeven.

4 En nu, vervolg uw reis. Kom in het land aZion bijeen; en houd een vergadering en verheug u tezamen en bied de Allerhoogste een offerande aan.

5 En dan mag u terugkeren om te getuigen, ja, allen tezamen, of twee aan twee, zoals het u goeddunkt, het maakt Mij niet uit; maar wees getrouw en averkondig blijde tijdingen aan de bewoners van de aarde, ofwel onder de gemeenten van de goddelozen.

6 Zie, Ik, de Heer, heb u samengebracht, opdat de belofte dat de getrouwen onder u zullen worden bewaard en zich tezamen zullen verheugen in het land Missouri, zal worden vervuld. Ik, de Heer, doe beloften aan de getrouwen en Ik kan niet aliegen.

7 Ik, de Heer, ben gewillig: indien iemand onder u wenst te rijden op een paard, of op een muilezel of in een wagen, zal hij deze zegen ontvangen, indien hij die uit de hand van de Heer ontvangt, met een adankbaar hart in alle dingen.

8 Het blijft aan u deze dingen te doen met inzicht en volgens de aanwijzingen van de Geest.

9 Zie, het akoninkrijk is van u. En zie, Ik ben te allen tijde bmet de getrouwen. Ja, amen.