Лиахона
  Живо свидетелство за Живия Христос
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Живо свидетелство за Живия Христос

  Основното послание на Книгата на Мормон е да възстанови истинното знание за съществената роля на Исус Христос в спасението и възвисяването на човечеството.

  В един слънчев пролетен ден през 2017 г., докато се провеждало събитието отворени врати в храма Париж Франция, до един от екскурзоводите се приближил човек с тъжно изражение. Обяснил, че живее близо до храма и признал, че активно се противопоставял на строежа. Разказал как един ден, докато наблюдавал през прозореца на апартамента си, видял как голям кран спуска статуя на Исус сякаш от небесата и внимателно я поставя до храма. Мъжът заявил, че това преживяване напълно променило отношението му към нашата Църква. Осъзнал, че сме последователи на Исус Христос и умолявал за прошка за вероятно причинените по-рано от него вреди.

  Статуята „Христос“, която краси храма Париж и други места на Църквата, свидетелства за любовта ни към Спасителя. Оригиналната мраморна статуя е творение на датския скулптор Бертел Торвалдсен, който я създал през 1820 г. – годината, когато е получено Първото видение. Статуята е в остър контраст с повечето произведения от този период, които предимно отразяват страданията на Христос на кръста. Творбата на Торвалдсен представя Живия Христос, Който победи смъртта и с разтворени обятия кани всички да дойдат при Него. Само белезите от гвоздеите на ръцете и нозете Му, и раната в ребрата Му свидетелстват за неописуемите страдания, които е изтърпял, за да спаси цялото човечество.

  Вероятно една от причините като членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни да обичаме тази статуя е, че тя ни напомня за даденото в Книгата на Мормон описание на появата на Спасителя на Американския континент:

  „И ето, те видяха един Човек да се спуска от небесата; и Той беше облечен в бяла роба; и Той слезе и застана сред тях. …

  И стана така, че Той простря ръката Си и заговори на людете, казвайки:

  Ето, Аз съм Исус Христос…

  … и Аз пих от тази горчива чаша, която Отец Ми даде и прославих Отца, вземайки върху Си греховете на света“1.

  След това Той кани всички мъже, жени и деца да пристъпят напред, да поставят ръце в ребрата Му, да почувстват белезите от гвоздеите на ръцете и нозете Му и така да получат лични свидетелства, че Той наистина е дългоочакваният Месия2.

  Този възвишен момент е кулминацията на Книгата на Мормон. Цялата „блага вест“ на Евангелието се съдържа в този образ на Спасителя, Който нежно протяга Своите „ръце на милост“3, за да покани всеки човек да дойде при Него и да получи благословиите на Неговото Единение.

  Основното послание на Книгата на Мормон е да възстанови истинното знание за съществената роля на Исус Христос в спасението и възвисяването на човечеството. Това послание отеква от встъпителната страница до заключителните думи в последната глава. През вековете на вероотстъпничество и духовно объркване, дълбокото значение на извършеното от Христос в Гетсиманската градина и на Голгота се изгубва или бива изопачено. Колко ли развълнуван трябва да е бил Джозеф Смит, докато е превеждал 1 Нефи и е открил следното чудно обещание: „Тези последни летописи (Книгата на Мормон) … ще установят истината за първите (Библията) … и ще сторят знайни ясните и ценни неща, които са били премахнати от тях; и ще възвестят на всички народи, езици и люде, че Агнецът Божий е Синът на Вечния Отец и е Спасителят на света; и че всички люде трябва да дойдат при Него или те не могат да бъдат спасени“4.

  Простички и ценни истини относно Единението на Спасителя могат да бъдат намерени из цялата Книга на Мормон. Докато изброявам някои от тези истини, аз ви каня да се замислите как те са променили или биха могли да променят живота ви.

  1. Единението на Исус Христос е безплатен дар за всички, които са живели, които сега живеят и които ще живеят на земята5.

  2. Освен, че понесе товара на нашите грехове, Христос взе върху Си нашите скърби, немощи, страдания, болести и всички видове изпитания, присъщи за смъртното състояние на човека. Няма страдание, болка или тъга, които Той да не е изстрадал за нас6.

  3. Единителната жертва на Спасителя ни позволя да преодолеем отрицателните последици от Падението на Адам, включително и физическата смърт. Благодарение на Христос, всички родени на тази земя Божии чеда, независимо от своята праведност, ще изпитат обединяването на своите духове и тела чрез силата на Възкресението7 и ще се завърнат при Него, за да бъдат съдени според делата си8.

  4. От друга страна, получаването на всички благословии на Единението на Спасителя зависи от нашето усърдие9 да живеем според „учението на Христос“10. В своето видение Лехий вижда „стеснената и тясна пътека“11, която води към дървото на живота. Неговият плод, който представлява Божията любов, изразена чрез изключителните благословии на Единението на Христос, е „най-ценния(т) и най-желателния(т), … и най-големият дар от всички други дарове Божии“12. За да получим този плод, трябва да упражняваме вяра в Исус Христос, да се покайваме, да „се вслушва(ме) в словото Божие“13, да получим важни обреди и да спазваме свещените завети до края на живота си14.

  5. Чрез Своето Единение, Исус Христос не само очиства греховете ни, но също и ни благославя с даващата възможности сила, чрез която Неговите последователи могат да „отхвърля(т) естествения човек“15, да напредват „ред по ред“16 и да израстват в святост17, така че един ден да могат да станат съвършени личности по образа на Христос18, достойни да живеят отново с Бог19 и да наследят всички благословии на царството небесно20.

  Друга носеща утеха истина, съдържаща се в Книгата на Мормон е, че дори да е безпределно и всеобхватно, Единението на Господ е изключително личен и съкровен дар, подготвен за всеки от нас поотделно21. Така както Исус кани всеки един от Своите ученици сред нефитите да почувстват Неговите рани, така Той умря за всеки един от нас, поотделно, все едно вие и аз сме единствените хора на земята. Той ни отправя лична покана да идваме при Него и да черпим от прекрасните благословии на Неговото Единение22.

  Личното естество на Единението на Христос се подчертава още повече, като вземем предвид примерите на забележителни мъже и жени от Книгата на Мормон. Сред тях са Енос, Алма, Зиезрам, цар Ламоний и съпругата му, народът на цар Вениамин. Техните истории за обръщане във вярата и одухотворяващи свидетелства предоставят живо свидетелство за това как сърцата ни могат да се променят и животът ни да поеме в нова посока чрез безкрайната доброта и милост на Господ23.

  Пророкът Алма задава на своя народ един изключително важен въпрос. Той пита: „Ако сте изпитали промяна в сърцата си и ако сте почувствали, че пеете песента на изкупващата любов, можете ли да се почувствате така и сега?“24 Този въпрос е ключов днес, защото, като последователи на Господ, Неговата изкупваща сила трябва да съпътства, мотивира и променя всеки от нас, всеки ден.

  Въпросът на Алма може да бъде изказан и по следния начин: Кога последно почувствахте приятното влияние на Единението на Спасителя в живота си? Това става, когато ви обзема чувството на изключителна и сладка радост25, което ви свидетелства, че греховете ви са опростени, или когато болезнените ви изпитания станат по-леки за понасяне, или когато сърцето ви се смекчи и сте в състояние да простите на човек, който ви е наранил. Това може да става и всеки път, когато си давате сметка за нарасналата ви способност да обичате и да служите на другите или че процесът по освещаване ви прави различен човек, следващ примера на Спасителя26.

  Давам свидетелство, че всички тези преживявания са реални и са доказателство, че животът ни може да се променя чрез вяра в Исус Христос и в Неговото Единение. Книгата на Мормон разяснява този божествен дар и ни дава допълнителни познания за него. Като изучавате тази книга, ще чувате гласа на живия Христос да ви кани да идвате при Него. Обещавам ви, че ако приемете тази покана и живеете, следвайки Неговия пример, изкупващото Му влияние ще идва в живота ви. Чрез силата на Светия Дух, Спасителят ще ви променя ден след ден, „до съвършения ден“27, когато ще се изпълнят словата Му: „Ще „види(те) Моето лице и ще познае(те), че Аз съм“28. В името на Исус Христос, амин.