Лиахона
  Слушайте Него
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Слушайте Него

  Нашият Отец знае, че когато бъдем обхванати от несигурност и страх, най-много ще ни помага това да чуваме гласа на Неговия син.

  Мои скъпи братя и сестри, колко съм благодарен, че посредством технологиите можем да се съберем заедно, за да се поклоним на Бог в тази неделна утрин. Колко сме благословени да знаем, че Евангелието на Исус Христос е било възстановено на земята!

  През изминалите няколко седмици ритъмът на живота на повечето от нас беше нарушен. Земетресения, пожари, наводнения, епидемии и техните последствия разтърсиха ежедневието ни и доведоха от недостиг на храна, стоки от първа необходимост и средства.

  Сред всичко това ви поздравяваме и ви благодарим, че избрахте да чуете Господното слово в тези смутни времена, като се присъедините към нас на тази обща конференция. Сред увеличаващия се мрак, който съпътства трудностите, светлината на Исус Христос свети още по-ярко. Просто помислете за доброто, което всеки от нас може да прави през тези дни на нестабилност по света. Любовта ви към Спасителя и вярата ви в Него за някого всъщност може да отворят вратата към знанието за Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос.

  През последните две години сестра Нелсън и аз се срещнахме с хиляди от вас по целия свят. Събирали сме се с вас на открити стадиони и в хотелски зали. Навсякъде съм усещал, че съм в присъствието на Господните избрани и че виждам как събирането на Израил се осъществява пред очите ми.

  Живеем във времената, които „бащите ни са очаквали с нетърпение“1. Имаме места на първия ред, за да видим на живо това, което пророкът Нефи е съзрял само във видение – как силата на Агнеца Божий ще слиза върху „заветния народ Господен, който беше пръснат по цялото лице на земята; и те (ще бъдат) въоръжени с праведност и със силата Божия във велика слава“2.

  Вие, мои братя и сестри, сте сред тези мъже, жени и деца, които Нефи е видял. Замислете се за това!

  Без значение къде живеете или при какви обстоятелства, Господ Исус Христос е вашият Спасител и Божият пророк Джозеф Смит е вашият пророк. Той е бил предопределен преди основаването на земята да бъде пророкът на тази последна диспенсация, когато „нищо няма да бъде скривано“3 от светиите. Откровения от Господ продължават да се изливат чрез този продължаващ и днес процес на Възстановяване.

  Какво означава за вас това, че Евангелието на Исус Христос е било възстановено на земята?

  Означава, че вие и семействата ви можете да бъдете запечатани за вечността! Означава, че тъй като сте били кръстени от човек с власт от Исус Христос и сте били потвърдени за членове на Неговата Църква, можете да се радвате на постоянното спътничество на Светия Дух. Той ще ви напътства и закриля. Означава, че никога няма да бъдете оставени без утеха или достъп до Божията сила, която да ви помага. Означава, че свещеническата сила може да ви носи благословии, докато получавате важни обреди, сключвате завети с Бог и ги спазвате. Каква котва за душите ни са тези истини, особено сега, когато бурята бушува!

  Книгата на Мормон е летопис за класическите възходи и падения на две основни цивилизации. Тяхната история показва колко е лесно за повечето хора да забравят Бог, да отхвърлят предупрежденията на Господните пророци и да се стремят към власт, известност и плътски удоволствия4. Непрестанно пророци от миналото са изявявали „велики и чудни неща на людете, на които те не (са вярвали)“5.

  Днес не е по-различно. През годините велики и чудни неща са били чувани от амвони на Църквата по целия свят. При все това, повечето хора не приемат тези истини – тъй като или не знаят къде да ги намерят6, или слушат тези, които не разполагат с цялата истина, или са отхвърлили истината и са предпочели да ги заменят със светски стремежи.

  Противникът е хитър. В продължение на хилядолетия той е правил така, че доброто да изглежда зло, а злото – добро7. Неговите послания обикновено са гръмки и изпълнени със самоувереност и гордост.

  Но посланията от нашия Небесен Отец са поразително различни. Той говори просто, тихо и с такава изумителна яснота, че няма как да Го разберем погрешно8.

  Например всеки път, когато представя Своя Единороден Син на смъртните на земята, Той го прави с изключително малко думи. На планината на преображението Бог казва на Петър, Яков и Йоан: „Този е Моят Възлюбен Син; Него слушайте“9. Думите Му към нефитите в древната земя Изобилие са: „Ето Моя Възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, в Когото прославих името Си – слушайте Него“10 А на Джозеф Смит в онова ясно заявление, поставило началото на тази диспенсация, Бог просто казва: „Този е Моят Възлюбен Син. Него слушай!11

  Сега, мои братя и сестри, обмислете факта, че в тези три случая, които току-що споменах, точно преди Отец да представи Своя Син, хората там са изпълнени със страх и до известна степен с отчаяние.

  Апостолите се изплашват, когато виждат Исус Христос заобиколен от облак на планината на преображението.

  Нефитите са изплашени, защото са били сред разрушения и мрак в продължение на няколко дни.

  Джозеф Смит е сграбчен от сила на мрака точно преди да се разтворят небесата.

  Нашият Отец знае, че когато бъдем обхванати от несигурност и страх, най-много ще ни помага това да чуваме гласа на Неговия син.

  Защото, когато се стремим да слушаме Сина и наистина да Го чуваме, ще бъдем напътствани да знаем какво да правим във всички обстоятелства.

  Първите думи в Учение и завети са: „Вслушайте се12. Това означава да слушаме с намерението да се подчиним13. Да се вслушваме означава да „Слуша(ме) Него“ – да чуваме какво Спасителят казва и след това да обръщаме внимание на Неговите напътствия. В тези две думи „Слушайте Него“ Господ ни дава модела за успех, щастие и радост в този живот. Трябва да чуваме словата на Господ, да се вслушваме в тях и да обръщаме внимание на това, което Той ни е казал!

  Докато се стремим да бъдем ученици на Исус Христос, нашите усилия да Го чуваме трябва да са по-съзнателни от всякога. Нужни са обмислени и последователни усилия да изпълваме живота си с Неговите слова, Неговите учения и Неговите истини.

  Не можем просто да разчитаме на информация, на която се натъкваме в социалните медии. С милиони думи в Интернет и в един свят, пропит с маркетингови послания и постоянно изпълнен с шумните, нечестиви усилия на противника, къде можем да чуваме Неговия глас?

  Можем да се обръщаме към Писанията. От тях учим за Исус Христос и Неговото Евангелие, за величието на Неговото Единение и великия план на Отца за щастие и изкупление. Ежедневното потапяне в Божието слово има съществено значение за духовното оцеляване, особено в тези дни на все повече нестабилност. Когато ежедневно се угощаваме със словата на Христа, словата на Христа ще ни казват как да реагираме при трудности, които никога не сме си представяли, че ще имаме.

  Можем да чуваме гласа Му също и в храма. Домът Господен е дом на познание. Там Господ ни учи по Своя начин. Там учим за Спасителя от всеки обред. Там се учим как да разтваряме завесата и да общуваме по-ясно с небесата. Там се учим как да прогонваме противника и как да призоваваме Господната свещеническа сила да укрепва нас и нашите близки. Колко ревностно всеки от нас трябва да се стреми да намира убежище там!

  Когато временните ограничения, наложени от COVID-19, бъдат премахнати, моля редовно отделяйте време да се покланяте и да служите в храма. Всяка минута от това време ще носи благословии за вас и семействата ви така, както нищо друго не може. Отделяйте време да размишлявате над това, което чувате и чувствате, докато сте там. Молете Господ да ви учи как да разтваряте небесата, за да се изливат благословии за вас, близките ви и тези, на които служите.

  Тъй като в момента не е възможно да се покланяте в храма, ви каня да участвате по-активно в работата по семейната история, включително в проучвания на семейната история и индексиране. Обещавам ви, че като посвещавате повече време на храма и работата по семейната история, ще нараства и ще се подобрява способността ви да чувате Неговия глас.

  Ние също така чуваме гласа Му по-ясно, като усъвършенстваме способността си разпознаваме нашепванията на Светия Дух. Никога не е било толкова жизнено необходимо да знаем как Духът ни говори, колкото сега. В Божеството Светият Дух е този, който предава послания. Той ще изпраща в ума ви мислите, които Отецът и Синът желаят да получавате. Той е Утешителят. Той ще носи чувство на мир в сърцата ви. Той свидетелства за истината и ще ви потвърждава какво е истина, докато чувате и четете Господните слова.

  Подновявам своята молба към вас да правите всичко необходимо да увеличавате духовната си способност да получавате лични откровения.

  Това ще ви помага да знаете как да вървите напред в живота, какво да правите в моменти на криза и как да разпознавате и избягвате изкушенията и измамите на противника.

  И накрая, ние чуваме гласа Му, когато се вслушваме в словата на пророците, гледачите и откровителите. Ръкоположените апостоли на Исус Христос винаги свидетелстват за Него. Те показват посоката, докато си проправяме път през изключително трудния лабиринт на своя земен живот.

  Какво ще се случва, докато по-съзнателно чувате, вслушвате се и обръщате внимание на това, което Спасителят е казал и сега казва чрез Своите пророци? Обещавам ви, че ще бъдете благославяни с допълнителни сили да се справяте с изкушения, трудности и слабости. Обещавам ви чудеса във вашите бракове, семейни взаимоотношения и ежедневна работа. И ви обещавам, че способността ви да изпитвате радост ще нараства, дори и да има повече сътресения в живота ви.

  На тази конференция отбелязваме събитие, което променя света. С наближаването на тази 200-годишнина от Първото видение на Джозеф Смит, в Първото президентство и Съвета на дванадесетте апостоли се питахме какво ние можем да направим, за да отбележим това изключително събитие.

  Това божествено проявление постави началото на Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос и диспенсацията на пълнотата на времената.

  Обмислихме възможността да издигнем паметник. Но след като обмислихме уникалното историческо и световно влияние на Първото видение, бяхме вдъхновени да създадем паметник не от гранит или камък, а от думи – слова на тържествена и свещена прокламация, написана, не за да бъде издълбана „на плочи от камък“, а запечатана върху „плочи от плът“14 – в сърцата ни.

  От организирането на Църквата са издадени само пет прокламации, като последната е „Семейството: прокламация към света“, представена от президент Годрън Б. Хинкли през 1995 г.

  Докато размишляваме върху този важен момент от историята на света и Господната повеля да събираме разпръснатия Израил в подготовка за Второто пришествие на Исус Христос, ние, Първото президентство и Съвета на дванадесетте апостоли, издаваме следната прокламация. Тя е озаглавена: „Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос: прокламация към света по случай двестагодишнината“. Нейни автори са членовете на Първото президентство и Съвета на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Издава се през април 2020 г. За да се подготвя за днес, предварително записах тази прокламация в Свещената горичка, където Джозеф Смит за първи път вижда Отца и Сина.

  „Тържествено провъзгласяваме, че Бог обича Своите чеда от всеки народ по света. Бог Отец ни е дал божественото раждане, несравнимия живот и безпределната единителна жертва на Своя Възлюбен Син Исус Христос. Чрез силата на Отца, Исус се вдигна от гроба и победи смъртта. Той е нашият Спасител, Пример и Изкупител.

  Преди двеста години в щата Ню Йорк, САЩ, през една красива пролетна утрин на 1820 г. младият Джозеф Смит отива в една близка до дома му горичка, за да се моли да узнае към коя църква да се присъедини. Той има въпроси относно спасението на душата си и вярва, че Бог ще му даде напътствие.

  Със смирение заявяваме, че в отговор на неговата молитва Бог Отец и Неговият Син Исус Христос се явяват на Джозеф и поставят началото на предреченото в Библията време, когато „ще се възстанови всичко“ (Деянията 3:21). С това видение той научава, че след смъртта на първоначалните апостоли новозаветната Христова Църква е била изгубена от земята. Чрез Джозеф тя щяла да бъде възстановена.

  Потвърждаваме, че под ръководството на Отца и Сина, небесни пратеници наставляват Джозеф и отново установяват Църквата на Исус Христос. Възкресеният Йоан Кръстител възстановява властта да се кръщава чрез пълно потапяне за опрощение на греховете. Трима от първоначалните апостоли – Петър, Яков и Йоан – възстановяват апостолската власт и ключовете на свещеничеството. Има и други пратеници, сред които Илия, който възстановява властта за свързване на семействата завинаги във взаимоотношения, неподвластни на смъртта и продължаващи във вечността.

  Също така свидетелстваме, че на Джозеф Смит са дадени дара и силата Божии да преведе древен летопис – Книгата на Мормон: още едно свидетелство за Исус Христос. Този свещен летопис включва разказ за личното служение на Исус Христос сред жителите на Западното полукълбо скоро след Неговото Възкресение. В него е описана целта на живота и се обяснява Христовото учение, чрез което тази цел се реализира. Като допълващ Библията том с Писания, Книгата на Мормон свидетелства, че всички човешки същества са синове и дъщери на любящ Отец в Небесата, че Той има божествен план за живота ни и че Неговият Син Исус Христос говори днес, както е говорил и в древността.

  Заявяваме, че Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, организирана на 6 април 1830 г., е възстановената новозаветна Христова Църква. В основата на тази Църква стоят съвършеният живот на главния крайъгълен камък, Исус Христос, Неговото безпределно Единение и действителното Му Възкресение. Исус Христос отново е призовал апостоли и им е дал свещеническа власт. Той кани всички ни да дойдем при Него и да се присъединим към Неговата Църква, да приемем Светия Дух и спасителните обреди и да получим трайна радост.

  Вече двеста години са изминали от началото на това Възстановяване, започнато от Бог Отец и Неговия Възлюбен Син Исус Христос. Милиони хора по света са получили знание за тези тези предречени в пророчества събития.

  С радост заявяваме, че обещаното Възстановяване напредва чрез продължаващи откровения. Земята никога няма да бъде същата, защото Бог ще „събере в Христос всичко“ (Ефесяните 1:10).

  С благоговение и благодарност, като Негови апостоли, ние каним всички да узнаят, както ние сме узнали, че небесата са отворени. Потвърждаваме, че Бог изявява волята Си за Своите възлюбени синове и дъщери. Свидетелстваме, че онези, които с молитва изучават посланието на Възстановяването и действат с вяра, ще бъдат благословени да получат собствено свидетелство за неговата божественост и за неговата цел да подготвя света за обещаното Второ пришествие на нашия Господ и Спасител Исус Христос“.

  Възлюбени братя и сестри, това е нашата прокламация към света по случай двестагодишнината от Възстановяването на Евангелието на Исус Христос в неговата пълнота. Тя е преведена на 12 езика. Скоро ще бъде преведена и на други. Веднага ще бъде публикувана на страницата на Църквата в Интернет, откъдето можете да се сдобиете с нея. Изучавайте я самостоятелно и със своето семейство и приятели. Размишлявайте върху истините в нея и мислете какво влияние ще имат те в живота ви, ако ги приемате, вслушвате се в тях и внимателно спазвате свързаните с тях заповеди и завети.

  Аз знам, че Джозеф Смит е предопределеният пророк, избран от Господ да постави началото на тази последна диспенсация. Чрез него Господната Църква е била възстановена на земята. Джозеф запечата своето свидетелство с кръвта си. Колко много го обичам и почитам!

  Бог е жив! Исус е Христос! Неговата Църква е била възстановена! Той и Неговият Отец, нашият Небесен Отец, бдят над нас. Свидетелствам за това, в святото име на Исус Христос, амин.