Лиахона
  Благословиите на продължаващото откровение към пророци и личното откровение − напътствия за нашия живот
  Бележки под линия
  Тема

  Благословиите на продължаващото откровение към пророци и личното откровение − напътствия за нашия живот

  Продължаващи откровения са получавани и ще бъдат получавани чрез установените от Господ канали.

  Днес ще говоря за продължаващото откровение към пророци и продължаващото лично откровение, което да ни напътства в живота.

  Понякога получаваме откровения, без дори да знаем какви са целите на Господ. Малко преди старейшина Джефри Р. Холанд да бъде призован за апостол през юни 1994 г., имах прекрасно откровение, че той ще бъде призован. Бях регионален представител и не можех да разбера причината да ми бъде дадено това знание. Но ние бяхме колеги като млади мисионери в Англия в началото на 60-те години и аз много го обичах. Смятам това преживяване като нежна милост към мен. През последните години съм се чудил дали Господ не е подготвял по-старши от мен в Дванадесетте да бъде изумителен мисионер, за когото аз бях старши колега, когато бяхме млади мисионери1. Понякога предупреждавам младите мисионери да се отнасят добре към своите младши колеги, тъй като никога не знаят кога нещата може да се обърнат.

  Имам сигурно свидетелство, че възстановената Църква е водена от нашия Спасител Исус Христос. Той знае кои хора да призовава като Свои апостоли и в какъв ред да ги призовава. Той също така знае как да подготви Своя най-старши апостол да бъде пророк и президент на Църквата.

  Тази сутрин бяхме благословени на чуем как нашият възлюбен пророк, президент Ръсел М. Нелсън, представи изключителна прокламация към света по случай двестагодишнината от Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос2. Това съществено изявление от президент Нелсън ясно показа, че Църквата на Исус Христос дължи своето начало, съществуване и напътствия за бъдещето на принципа на продължаващото откровение. Новата прокламация е послание на един любящ Отец към Неговите чеда.

  Преди години президент Спенсър У. Кимбал изразява чувствата, които изпитвам днес. Той казва: „От всички неща, за които… следва да бъдем най-благодарни, е това, че небесата наистина са отворени и че Възстановената Църква на Исус Христос се основава върху канарата на откровението. Продължаващото откровение е самата жизнена сила на Евангелието на живия Господ и Спасител Исус Христос“3.

  Пророкът Енох вижда времената, в които живеем. Господ разкрива на Енох голямото нечестие, което ще преобладава и пророкува за предстоящи „големи изпитания“. Въпреки всичко, Господ обещава: „Но Моите хора Аз ще запазя“4. „И праведност ще изпратя от небето долу на земята, и истина ще изпратя от земята, за да дадат свидетелство за Моя Единороден“5.

  Президент Езра Тафт Бенсън с голяма сила учи, че Книгата на Мормон – крайъгълният камък на нашата религия, е излязла от земята в изпълнение на словата на Господ към Енох. Явяванията на Отец и Сина, на ангели и пророци на Пророка Джозеф Смит са „водени от небесата, за да възстановят необходимите сили в царството“6.

  Пророкът Джозеф Смит получава откровения след откровения. За някои от тях бе говорено по време на тази конференция. Много откровения, получени от Пророка Джозеф Смит, са запазени за нас в Учение и завети. Всички стандартни произведения на Църквата съдържат намерението и волята Господни за нас в тази последна диспенсация7.

  В допълнение към тези основополагащи Писания, сме благославяни с продължаващото откровение към живи пророци. Пророците са „упълномощени представители на Господ, на които е дадена власт да говорят от Негово име“8.

  Някои откровения имат огромна значимост, а други разширяват разбирането ни за съществените божествени истини и предоставят напътствия за нашите дни9.

  Изключително сме благодарни за даденото на президент Спенсър У. Кимбал откровение, на 8 юни 1978 г., съгласно което свещеничеството и храмовите благословии стават достъпни за всички достойни мъже-членове на Църквата10.

  Служил съм с много от Дванадесетте, които са присъствали и участвали, когато е било получено това скъпоценно откровение. Всеки от тях в личен разговор ми е потвърдил въздействащото и сплотяващо духовно напътствие, тогава получено от президент Кимбал и от тях. Много от тях казват, че това е най-въздействащото откровение, което са получавали дотогава и след това11.

  Ние, които сега служим в Кворума на дванадесетте апостоли, сме били благословени в наши дни, тъй като значителни откровения са били разкрити чрез последните няколко пророка12. Президент Ръсел М. Нелсън е упълномощен от Господ, особено по отношение на откровенията, които помагат на семействата да изграждат светилища на вяра в домовете си, да събират разпръснатия Израил от двете страни на завесата и да благославят получилите надаряване членове чрез свещените храмови обреди.

  Когато важни промени, които да благославят домовете ни, бяха обявени на общата конференция през октомври 2018 г., аз свидетелствах, „че при обсъжданията в съвета на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли в храма, … след като нашият възлюбен пророк се обърна към Господ за откровение, … всички ние получихме ясно потвърждение за тях“13.

  Тогава други откровения, свързани със свещените храмови обреди, бяха вече получени, но не бяха обявени или влезли в сила14. Напътствията започнаха като лично пророческо откровение към президент Ръсел М. Нелсън и като леко, но въздействащо потвърждение към участващите в процеса. Президент Нелсън специално включи сестрите, председателстващи над организациите на Обществото за взаимопомощ, Младите жени и Неделното училище за деца. Последните напътствия, дадени в храма на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли, бяха дълбоко духовни и въздействащи. Всеки от нас знаеше, че ни бяха разкрити намерението, волята и гласа на Господ15.

  Тържествено заявявам, че продължаващи откровения са получавани и ще бъдат получавани чрез установените от Господ канали. Свидетелствам, че новата прокламация, представена тази сутрин от президент Нелсън, е откровение за благослов на всички хора.

  Отправяме покана към всички да се угощават на Господната трапеза

  Също така заявяваме сърдечното си желание да бъдем отново заедно с хората, които са имали трудности със своите свидетелства, били са слабо активни или са поискали имената им да бъдат премахнати от списъците на Църквата. Желаем заедно с вас да се угощаваме „със словата на Христа“16 на Господната трапеза, за да научим това, което всички трябва да правим. Имаме нужда от вас! Църквата има нужда от вас! Господ има нужда от вас! Нашата сърдечна молитва е да се присъедините към нас в поклонението на Спасителя на света. Знаем, че някои от вас може да са наранени от обиди, грубост или друго нехристиянско поведение. Също така знаем, че някои са имали изпитания на вярата, които може да не са били напълно оценени, разбрани или преодолени.

  Някои от нашите най-отдадени и верни членове са преминали през изпитание на вярата в даден момент. Обичам истинската история на У. У. Фелпс, който се отрича от Църквата и свидетелства против Пророка Джозеф Смит в съд в Мисури. След като се покайва, той пише до Джозеф: „Знам положението си, ти го знаеш и Бог го знае, но желая да бъда спасен, ако моите приятели ми помогнат“17. Джозеф му прощава, възлага му задачи и с любов пише: „Приятелите в началото винаги ще бъдат приятели“18.

  Братя и сестри, без значение какво е положението ви, моля знайте, че Църквата и нейните членове ще ви приветстват обратно!

  Лично откровение, което да ни напътства в живота

  Лично откровение се дава на всички, които смирено търсят напътствия от Господ. То е толкова важно, колкото и даваното на пророците откровение. Лични, духовни откровения от Светия Дух са довели милиони до свидетелството, необходимо, за да бъдат кръстени и потвърдени като членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

  Личното откровение е изключителна благословия, която получаваме след кръщението, когато бъдем „осветени чрез приемането на Светия Дух“19. Спомням си едно специално духовно откровение, което получих, когато бях на 15 години. Моят скъп брат търсеше напътствия от Господ, за да знае как да отговори на скъпия ни баща, който не желаеше брат ми да отслужи мисия. Аз също се молих с искрено намерение и получих лично откровение за истинността на Евангелието.

  Ролята на Светия Дух

  В основата на личното откровение стоят духовни истини, получени чрез Светия Дух20. Светият Дух разкрива и свидетелства за всички истини, особено по отношение на Спасителя. Без Светия Дух не можем наистина да узнаем, че Исус е Христос. Неговата основна роля е да свидетелства за Отца и Сина, за Техните роли и Тяхната слава.

  Светият Дух може да влияе на всички по въздействащ начин21. Това влияние няма да е постоянно, освен ако човек не е кръстен и не получи дара на Светия Дух. Светият Дух също така има пречистваща роля в процеса на покаяние и опрощение.

  Духът ни говори по чудни начини. Господ използва следното красиво описание:

  „Аз ще ти кажа в ума ти и сърцето ти чрез Светия Дух, Който ще дойде върху ти и Който ще обитава в сърцето ти.

  Сега ето, това е духът на откровението“22.

  Въпреки че влиянието му може да бъде изключително въздействащо, той най-често идва като тих, мек глас23. В Писанията има много примери как Духът влияе на умовете ни, включително, като нашепва мир24, занимава ума25, просветлява го26 и дори идва като глас в съзнанието27.

  Ето някои принципи, които ни подготвят да получаваме откровение:

  • Молитва за духовно напътствие. Трябва благоговейно и смирено да търсим и да искаме28, да бъдем търпеливи и покорни29.

  • Подготовка за вдъхновение. За това трябва да живеем в хармония с ученията на Господ и съгласно Неговите заповеди.

  • Достойно вземане от причастието. Когато правим това, ние засвидетелстваме на Бог и сключваме завет с Него, че вземаме върху си името на Исус Христос, че си спомняме за Него и спазваме Неговите заповеди.

  Тези принципи ни подготвят да получаваме, разпознаваме и следваме подтиците и напътствията на Светия Дух. Тук се включват „миролюбивите неща, … ко(и)то нос(ят) радост… (и) живот вечен“30.

  Нашата духовна подготовка се подобрява значително, когато редовно изучаваме Писанията и истините на Евангелието и размишляваме над търсените напътствия. Но трябва да бъдете търпеливи и да се уповавате, че Господ определя времето за всичко. Напътствия се дават от един знаещ всичко Господ, когато Той „преднамерено избере да ни поучава“31.

  Откровение по отношение на нашите призования и отговорности

  Светият Дух ще ни дава откровения и по отношение на нашите призования и отговорности. Опитът ми показва, че значими духовни напътствия най-често се дават, когато се опитваме да благославяме другите при изпълнение на отговорностите ни.

  Помня как като млад епископ приех отчаяно обаждане от съпружеска двойка малко преди да трябва да се кача на самолет за бизнес пътуване. Преди да дойдат, умолявах Господ да знам как бих могъл да ги благословя. Бяха ми разкрити същността на проблема и отговора, който трябва да дам. Това напътствие чрез откровение ми позволи да изпълня свещените отговорности на своето призование като епископ, въпреки ограниченото време. Епископи по целия свят също споделят с мен подобни преживявания. Като президент на кол не само получавах важни откровения, но също и покани за лична промяна, която беше необходима, за да се постигнат Господните цели.

  Уверявам ви, че всеки от нас може да получава напътствия чрез откровение, ако смирено се трудим в Господното лозе. Голяма част от напътствията идват от Светия Дух. Понякога и във връзка с някои цели, напътствията идват директно от Господ. Лично свидетелствам, че това е истина. Напътствия за цялата Църква се получават от президента и пророка на Църквата.

  Като съвременни апостоли сме имали привилегията да работим и да пътуваме с настоящия ни пророк, президент Нелсън. Използвам думите на Уилфърд Уудръф за Пророка Джозеф Смит, които се отнасят и за президент Нелсън. Виждал съм „как Духът Божий действа с него, и откровенията на Исус Христос до него, и изпълнението на тези откровения“32.

  Смирената ми молба днес е всички да търсим продължаващо откровение с напътствия за живота ни и да следваме Духа, докато се покланяме на Бог Отец в името на нашия Спасител Исус Христос, за Когото свидетелствам, в името на Исус Христос, амин.