Лиахона
  Как свещеничеството благославя младежите
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Как свещеничеството благославя младежите

  Дадена ни е възможността да служим като ангели, да проповядваме Евангелието по всички континенти на земята и да помагаме на хората да идват при Христос.

  Братя и сестри, наистина съм благодарен да ви говоря тази историческа вечер за свещения дар на свещеничеството и за чудната сила, която то има, да благославя младежите в тази диспенсация. Моля се въпреки несъвършенствата ми, Духът да ми помага да преподавам истината.

  Първото президентство напомня на носителите на свещеничеството на Аарон: „Живеете във време на големи възможности и предизвикателства – време, в което е било възстановено свещеничеството. Вие имате властта да отслужвате обредите на Аароновото свещеничество. Ако упражнявате тази власт с молитва и достойнство, ще благословите изобилно живота на хората около вас“1. На нас, младите мъже, в Църквата също ни се напомня, че сме „възлюбени Божии (синове) и че Той има за (нас) работа за вършене“2. Ние помагаме в Неговото дело да осъществява „безсмъртието и вечния живот на човека“ (Моисей 1:39).

  Свещеничеството е властта да се отслужват обредите и заветите на Евангелието на Спасителя за достойните да ги получават. Чрез тези свещенически обреди и свети завети идват пълните благословии от Единението на Спасителя, които ни помагат да постигнем божествената си съдба.

  Джозеф Смит е млад мъж, когато е призован от Бог да възстанови Евангелието на Исус Христос и затова му е дадено свещеничеството, което той упражнява, за да благославя цялото човечество. В Учение и завети 135 са описани много от благословиите, които Джозеф дава на младежите от тази диспенсация. Цитирам: „Джозеф Смит… направи за спасението на хората на този свят повече от всеки друг човек, живял някога на него, с изключение само на Исус. … Той извади наяве Книгата на Мормон… изпрати пълнотата на вечното Евангелие… до четирите краища на земята; донесе откровенията и заповедите, които съставят тази книга на Учение и завети… събра много хиляди светии от последните дни… и остави слава и име, които не могат да бъдат унищожени“ (Учение и завети 135:3).

  За да можем пълноценно да служим като Джозеф, трябва да сме достойни да упражняваме свещеническата власт на Господ. Докато превеждат Книгата на Мормон, Джозеф и Оливър Каудъри пожелават да бъдат кръстени, но нямат необходимата за това власт. На 15 май 1829 г. те коленичат в молитва и са посетени от Йоан Кръстител, който им дава ключовете и властта на свещеничеството на Аарон, казвайки: „На вас, съслужители мои, в името на Месията, аз предавам свещеничеството на Аарон, което държи ключовете за служението на ангелите и на Евангелието на покаянието, и на кръщението чрез пълно потапяне за опрощение на греховете“ (Учение и завети 13:1).

  Дадена ни е възможността да служим като ангели, да проповядваме Евангелието по всички континенти на земята и да помагаме на хората да идват при Христос. Чрез тази служба се трудим заедно с Йоан Кръстител, Мороний, Джозеф Смит, президент Ръсел М. Нелсън и други усърдни Господни служители.

  Нашата свещеническа служба ни сплотява с онези, които отдадено следват Господните учения, а това знам, че може да е трудно, когато изпитваме трудностите на младежките години. Но ако сме единни с тези съслужители на Господ при извършването на Неговото дело, ще бъдем укрепвани срещу изкушенията и измамите на противника. Можете да бъдете светлина за всички, които са неуверени. Светлината във вас ще блести толкова ярко, че всички, с които общувате, ще бъдат благославяни само от присъствието ви. Понякога може да е трудно да усещаме присъствието на нашите духовни колеги, но съм благодарен да знам, че съм член на един изпълнен с вяра свещенически кворум, с който мога да работя, за да се доближавам до Христос.

  Заедно с нашите приятели и близки, Светият Дух е един от нашите най-верни и надеждни спътници. Но за да имаме Неговото постоянно спътничество, ние трябва да поставяме себе си в ситуации и на места, където Той ще желае да присъства. Това може да започне в нашите собствени домове, като се стремим да ги превръщаме в едно свято място, участвайки в ежедневно изучаване на Писанията и молитви с нашите близки и, по-важното, като лично изучаваме Писанията и се молим самостоятелно.

  В началото на тази година имах вълнуващата и смиряваща възможност да помогна на сестричката ми Оушън да напредне по заветната пътека, като приеме поканата да бъде кръстена и да изпълни едно от изискванията за влизане в селестиалното царство. Тя отложи кръщението си с един месец, докато бях ръкоположен в сан свещеник, за да ми даде привилегията да извърша обреда, а другите ни сестри също бяха привилегировани да действат под свещеническо възложение и да бъдат свидетели. Докато стояхме от двете страни на басейна и се подготвяхме да влезем във водата, видях колко е развълнувана, също като мен. Чувствах единство с нея в резултат на правилното ѝ решение. Тази възможност да упражня свещеничеството изискваше от мен да съм по-внимателен и по-старателен, живеейки според Евангелието. За да се подготвя, през тази седмица посещавах храма всеки ден, подкрепян от мама, баба и една от сестрите ми, за да извършвам кръщения за мъртвите.

  Това преживяване ме научи много за свещеничеството и за това как мога достойно да го упражнявам. Знам, че всички носители на свещеничеството могат да изпитват същото чувство, когато следват примера на Нефи „(да) отида(т) и (да) сторя(т)“ (вж. 1 Нефи 3:7). Не може да седим бездейно и да очакваме, че Господ ще ни използва във великото Си дело. Не трябва да чакаме онези, които се нуждаят от помощта ни, да ни намерят. Наш дълг като носители на свещеничеството е да сме примери и да сме Божии свидетели. Ако вземаме решения, които пречат на вечния ни напредък, трябва да се променим сега. Сатана ще полага всякакви усилия да ни държи в плътско състояние, в което да търсим удоволствия. Но аз знам, че ако полагаме усилия, намираме хората, които да ни подкрепят, и се покайваме всеки ден, последвалите благословии ще са невероятни и животът ни ще се промени завинаги, докато напредваме по заветната пътека.

  Знам, че това е истинната Църква на Исус Христос, нашият Спасител, Който е предал ключовете на свещеничеството на Своите апостоли, а те ги използват, както за да ни напътстват, особено в тези трудни времена, така и за да подготвят света за Неговото завръщане.

  Знам, че Джозеф Смит е пророкът на Възстановяването и че президент Нелсън е нашият жив пророк днес. Нека всички изучаваме живота на тези велики носители на свещеничеството и се стремим да ставаме по-добри всеки ден, за да сме готови да се срещнем с нашия Създател. В името на Исус Христос, амин.