Лиахона
  Великият план
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Великият план

  Ние, които познаваме Божия план и сме сключили завети да участваме в него, имаме ясна отговорност да проповядваме тези истини.

  Дори по време на необикновени изпитания, ние сме наистина благословени! На тази обща конференция над нас се изляха богатствата и радостта от Възстановяването на Евангелието на Исус Христос. Радвахме се във видението на Отца и Сина, с което Възстановяването е започнало. Беше ни напомнено за чудното появяване на Книгата на Мормон, чиято основна цел е да свидетелства за Исус Христос и Неговото учение. Получихме нови сили от радостната действителност на откровението – към пророците и лично към нас. Чухме безценни свидетелства за безпределното Единение на Исус Христос и Неговото буквално Възкресение. И бяхме учени на други истини от пълнотата на Евангелието Му, разкрити на Джозеф Смит, след като Бог Отец заявява на този новопризован пророк: „Този е Моят Възлюбен Син! Него слушай!“(Джозеф Смит – История 1:17).

  Нашето знание за възстановяването на свещеничеството и неговите ключове бе потвърдено. Възродихме решителността си да използваме правилното име на възстановената Църква на Господ – Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. И бяхме поканени да се обединим в пост и молитва за намаляване на сегашните и бъдещите последствия от опустошителната световна пандемия. Тази сутрин бяхме вдъхновени от живия пророк на Господ, който представи историческа прокламация за Възстановяването. Потвърждаваме заявеното в нея, че „онези, които с молитва изучават посланието на Възстановяването и действат с вяра, ще бъдат благословени да получат собствено свидетелство за неговата божественост и за неговата цел да подготви света за обещаното Второ пришествие на нашия Господ и Спасител, Исус Христос“1.

  Планът

  Всичко това е част от божествен план, чиято цел е да даде възможност на Божиите чеда да бъдат възвисени и да станат като Него. Наричан в Писанията „великия(т) план на щастието“, „план(ът) на изкуплението“ и „план(ът) за спасението“ (Алма 42:8, 11, 5), този план – разкрит чрез Възстановяването – е започнал със съвет в небесата. Като духове, ние сме искали да получим вечния живот, който са имали нашите небесни родители. В онзи момент сме били напреднали възможно най-много без живот с физическо тяло. За да ни осигури този живот, Бог Отец е планирал създаването на тази земя. В запланувания земен живот сме щели да бъдем опетнявани от греха, докато преживяваме противопоставяне, необходимо за нашето духовно израстване. Също така сме щели да бъдем подвластни на физическа смърт. За да ни спаси от смъртта и греха, планът на нашия Небесен Отец е щял да ни осигури Спасител. Неговото Възкресение е щяло да изкупи всички от смъртта, а Неговата единителна жертва да плати нужната цена, за да може всички да бъдат очистени от греха, при определените за нашето израстване условия. Единението на Исус Христос е в центъра на плана на Отца.

  На Съвета в небесата, всички духовни чеда на Бог са били запознати с плана на Отца, включително с неговите последствия и изпитания, с включената в плана помощ от небесата и с неговата славна цел. Ние сме видели края от началото. Цялото множество смъртни хора, които са родени на тази земя, са избрали плана на Отца и са воювали за този план в последвалата война в небесата. Също така мнозина са сключили завети с Отца относно това, което са щели да правят през земния живот. По начини, които не са ни известни, действията ни в доземния живот са оказали влияние на нашите обстоятелства в земния.

  Земен живот и свят на духовете

  Сега ще обобщя някои от основните елементи на плана на Отца, тъй като ни засягат както по време на нашето земно пътуване, така и в света на духовете, който следва.

  Целта на земния живот и на израстването в света на духовете, което може да го последва, е потомството на Бог да стане като Него. Това е желанието на Небесния Отец за всички Негови чеда. За да реализираме тази радостна съдба, вечните закони изискват да се превърнем в пречистени чрез Единението на Исус Христос личности, за да можем да живеем в присъствието на Отца и Сина, и да се радваме на благословиите на възвисяването. От Книгата на Мормон учим, че Господ кани „всички да дойдат при Него и да вземат от Неговата добрина, и Той не отказва на никого, който идва при Него, черен и бял, роб и свободен, мъж и жена; и Той си спомня за друговерците; и всички са равни пред Бога, и юдеин, и езичник“ (2 Нефи 26:33; вж. също Алма 5:49).

  Божественият план да се превърнем в това, за което сме предопределени, изисква от нас да избираме да отхвърляме противопоставянето на злото, което изкушава смъртните да действат противно на Божиите заповеди и Божия план. Изисква се също да бъдем изложени и на друг вид противопоставяне, като например да страдаме заради греховете на другите или заради някакви вродени недъзи. Понякога така нужното за нас израстване се постига по-добре чрез страдание и несгода, отколкото чрез удобство и спокойствие. И никое от тези противопоставяния в земния живот не би могло да постигне вечната си цел, ако не бъдем избавени от неблагоприятните им последствия чрез божествена намеса.

  Планът разкрива нашето бъдеще във вечността, целта и условията на нашето пътуване през земния живот, както и небесната помощ, която ще получим. Божиите заповеди ни предупреждават да не се отклоняваме от правия път. Ученията на вдъхновените ръководители ни напътстват и ни дават обещания, които подпомагат нашето вечно пътуване.

  Планът на Бог ни дава четири важни обещания, които да ни помагат по време на нашето пътуване през земния живот. Всички те са ни дадени чрез Единението на Исус Христос, което стои в центъра на този план. Първо ни се обещава, че чрез Неговите страдания ще бъдем очиствани от греховете, за които се покайваме. Така милостивият съдия при Последния съд „повече не (ще) ги помн(и)“ (Учение и завети 58:42).

  Второ, като част от Единението, Спасителят е взел върху Си всички други човешки немощи. Това ни позволява да получаваме божествена помощ и сила, за да носим неизбежното бреме на земния живот, лично и общо, като например войни и епидемии. Книгата на Мормон ни дава най-ясното описание на тази изключително важна сила на Единението. Спасителят е взел върху Си „болките(,) … болестите (и немощите) на Своя народ. … Той ще вземе върху Си немощите им, за да може сърцето Му да се изпълни с милостта според плътта, та да узнае Той според плътта как да подпомага Своя народ според немощите му“ (Алма 7:11–12).

  Трето, Спасителят, чрез Своето безпределно Единение, превръща смъртта от окончателен край на живота в етап от вечността и ни дава радостната увереност, че всички ние ще бъдем възкресени. Книгата на Мормон учи: „Сега, това възстановяване ще бъде за всички – и стари, и млади, и роби, и свободни, и мъже, и жени, и грешни, и праведни; и дори косъм от главите им не ще бъде изгубен, а всяко нещо ще бъде възстановено на съвършената си снага“ (Алма 11:44).

  Ние честваме реалността на Възстановяването в това време преди Великден. Това ни дава перспективата и силата да устояваме на житейските трудности, които ние и обичаните от нас хора преживяваме, например придобитите по рождение или в житейските изпитания физически, умствени и емоционални несъвършенства. Благодарение на Възкресението ние знаем, че тези човешки недостатъци са само временни!

  Възстановеното Евангелие ни уверява, че при Възкресението е възможно да бъдем с членовете на нашето семейство – съпруг, съпруга, деца и родители. Това насърчение ни дава сили да изпълняваме своите семейни отговорности по време на земния живот. Помага ни да живеем заедно в любов през този живот в очакване на радостните срещи и събирания в следващия.

  Четвърто и последно, научаваме чрез съвременно откровение, че напредъкът ни не приключва с края на земния живот. Малко знаем чрез откровение относно това важно обещание. Казано ни е, че този живот е времето да се приготвяме да срещнем Бога и че не трябва да отлагаме нашето покаяние (вж. Алма 34:32–33). Все пак сме учени, че в света на духовете Евангелието се проповядва дори на „нечестивите и непокорните, които са… отхвърлили истината“ (Учение и завети 138:29) и че онези, на които се преподава там, могат да се покаят преди Последния съд (вж. стихове 31–34, 57–59).

  Ето някои от другите основни принципи на плана на нашия Небесен Отец:

  Възстановеното Евангелие на Исус Христос ни дава уникална гледна точка по въпросите за целомъдрието, брака и раждането на деца. То ни учи, че бракът, според Божия план, е необходим за постигането на целта на този план, да осигури божествено постановените условия за влизане в земния живот чрез раждане и да подготви членовете на семействата за вечен живот. „Женитбата е постановена за човека от Бога – казва Господ, – за да може земята да отговори на целта на сътворението си“ (Учение и завети 49:15–16). В това Неговият план, разбира се, противоречи на някои светски закони и обичаи.

  Силата да се създава смъртен живот е най-възвишената сила, която Бог е дал на Своите чеда. Нейното приложение е постановено с първата заповед към Адам и Ева, обаче е дадена и друга важна заповед, за да се забрани злоупотребата с нея. Извън рамките на брака всяка употреба на силата за създаване на потомство в една или друга степен е нещо грешно и унизително, извращаващо най-божествената дарба на мъжете и жените. Възстановеното Евангелие поставя акцент върху закона за целомъдрието, поради целта, която нашите сили за създаване на потомство имат в изпълнението на Божия план.

  Какво следва?

  По време на тази 200-годишнина от Първото видение, поставило начало на Възстановяването, ние сме запознати с Господния план и сме насърчени от благословиите, които продължават вече два века да се изливат чрез възстановената Църква на Господ. През 2020 г. ние имаме това, което наричат стопроцентово зрение за изминалите събития.

  Когато гледаме към бъдещето, обаче, нашето зрение не е чак толкова прецизно. Знаем, че два века след Възстановяването, в света на духовете вече има много придобили земен опит работници, които да проповядват там. Знаем също така, че вече имаме много повече храмове, където да извършваме обредите на вечността за онези, които се покайват и приемат Евангелието на Господ от която и да е страна на завесата на смъртта. Всичко това предвижва напред плана на нашия Небесен Отец. Любовта на Бог е толкова всеобхватна, че с изключение на малцина, които съзнателно стават синове на погибелта, Той е осигурил славна съдба за всички Свои чеда (виж Учение и завети 76:43).

  Знаем, че Спасителят ще се завърне и че ще има хилядолетие на мирно царуване, за да бъде сложен край на земната част от Божия план. Знаем също така, че възкресението на праведните ще се отличава от това на неправедните и че всеки човек ще бъде съден в Последния съд.

  Ще бъдем съдени според делата си, желанията на сърцата си и това в какви хора сме се превърнали. След този съд, всички Божии чеда ще влязат в някое царство на слава, което ще бъде определено от собственото им подчинение и където ще се чувстват добре. Съдията на всички при този Последен съд е нашият Спасител, Исус Христос (вж. Йоан 5:22, 2 Нефи 9:41). Неговото всезнание Му дава съвършено познание за всички наши дела и желания, както за праведните и за тези, за които сме се покаяли, така и за онези, за които не сме се покаяли или не сме променили. Затова, след Неговото отсъждане, всички ще изповядат, че „Неговите възмездия са справедливи“ (Мосия 16:1).

  В заключение споделям това, в което съм се убедил от множеството получени писма и прегледани искания за завръщане в Църквата след премахване на име или вероотстъпничество. Много от нашите членове не разбират напълно този план на спасение, който отговаря на повечето въпроси относно ученията и вдъхновените правила на възстановената Църква. Ние, които познаваме Божия план и сме сключили завети да участваме в него, имаме ясна отговорност да проповядваме тези истини и да правим всичко по силите си да ги известяваме на другите и да увеличаваме разбирането си за тях според обстоятелствата си в земния живот. Свидетелствам за Исус Христос, нашия Спасител и Изкупител, Който прави всички неща възможни, в името на Исус Христос, амин.