Лиахона
  Да учим от общата конференция
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Следвайте Ме, елате с Мен

  Да учим от посланията от общата конференция

  Ученията на живите пророци и другите висши ръководители на Църквата ни дават вдъхновени напътствия в нашия стремеж да участваме в Господното дело. През втората и четвъртата неделя на всеки месец президентствата на кворума и Обществото за взаимопомощ избират за обсъждане послание от общата конференция, въз основа на нуждите на членовете и напътствията от Духа. Понякога епископът или президентът на кол също може да предложи послание. По принцип ръководителите следва да наблягат на послания от членовете на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли. Но все пак всяко послание от най-скорошната обща конференция може да бъде обсъждано.

  Ръководителите и учителите следва да намират начини да насърчават членовете да четат избраните послания преди събранието.

  За повече информация относно събранията на кворума на старейшините и Общество за взаимопомощ, вж. Handbook 2: Administering the Church, 7.8.1, 9.4.1, ChurchofJesusChrist.org.

  Подготовка за преподаване

  Следните въпроси може да помагат на учителите, докато се подготвят да използват послание от общата конференция, за да преподават.

  1. Какво иска да разберем говорителят? Какви евангелски принципи преподава той/тя? Как това се отнася за нашия кворум или за нашето Общество за взаимопомощ?

  2. Кои стихове от Писанията е използвал говорителят в подкрепа на своето послание? Има ли други стихове от Писанията, които бихме могли да прочетем, за да задълбочим своето разбиране? (Може да намерите някои стихове в бележките в края на посланието или в Ръководство към Писанията.)

  3. Задаването на кои въпроси ще помогне на членовете да обмислят посланието? Кои въпроси ще им помогнат да видят приложението на посланието в техния живот, в тяхното семейство и в Господното дело?

  4. Какво още мога да направя, за да поканя Духа в нашето събрание? Какво бих могъл/ла да използвам, за да насърча обсъждането, в това число истории, аналогии, музика и картини? Какво използва говорителят?

  5. Говорителят отправя ли някакви покани? Как бих могъл/ла да помогна на членовете да изпитат желание да действат в отговор на тези покани?

  Идеи за дейности

  Има много начини да помагате на членовете да учат от посланията на общата конференция. Тук са дадени няколко примера, но вие може да имате други идеи, които ще са по-подходящи за вашия кворум или за вашето Общество за взаимопомощ.

  • Обсъждайте по групи. Разделете членовете на малки групи и възложете на всяка група да чете и обсъжда различна част от посланието от общата конференция. След това помолете всяка група да сподели истина, която членовете ѝ са научили. Или бихте могли да групирате хора, които са изучавали различни части и да ги оставите да споделят един с друг това, което са научили.

  • Отговаряйте на въпроси. Поканете членовете да отговорят на въпроси, подобни на следните, относно посланието от конференцията: Какви евангелски истини откриваме в това послание? Как можем да прилагаме тези истини? Какви покани са отправени и какви благословии са обещани? Какво научаваме от това послание за делото, което Бог иска да вършим?

  • Споделяйте цитати. Поканете членовете да споделят цитати от посланието от конференцията, които ги вдъхновяват да изпълняват отговорностите си в делото по спасението. Насърчете ги да обмислят как биха могли да споделят тези цитати, за да благословят някого, в това число свои близки и хора, на които извършват служение.

  • Споделяйте нагледни уроци. Поканете предварително няколко членове да донесат от вкъщи предмети, които биха могли да използват за преподаване на посланието от конференцията. По време на събранието помолете членовете да обяснят каква е връзката между тези предмети и посланието.

  • Подготвяйте уроци, които да преподавате у дома. Помолете членовете да работят по двойки, за да подготвят урок за домашна вечер, основаващ се на посланието от конференцията. Как бихме могли да направим посланието по-подходящо за нашите семейства? Как можем да споделим това послание с хората, на които извършваме служение?

  • Споделяйте преживявания. Прочетете заедно няколко изказвания от посланието от конференцията. Помолете членовете да споделят примери от Писанията и от своя живот, които илюстрират или подкрепят ученията, които се преподават в тези изказвания.

  • Учете повече за стих от Писанията. Поканете членовете да прочетат стих от Писанията, чиято препратка е дадена в посланието от конференцията. Помолете ги да обсъдят как ученията в посланието им помагат да разберат по-добре стиха.

  • Намирайте отговор. Предварително формулирайте няколко въпроса, на които да може да се отговори, като се използва посланието от конференцията. Съсредоточете вниманието си върху въпроси, които предизвикват дълбок размисъл или прилагане на евангелски принципи (вж. Да преподаваме като Спасителя, с.31–32). След това дайте възможност на членовете да изберат въпрос и да открият отговорите в посланието. Поканете ги да обсъдят отговорите си на малки групи.

  • Намирайте израз. Поканете членовете внимателно да прегледат посланието от конференцията в търсене на изрази, които имат специално значение за тях. Помолете ги да споделят тези изрази и това, което научават от тях. По какъв начин тези учения ни помагат да изпълняваме Господното дело?

  • Създавайте нещо. Поканете членовете да направят плакат или книгоразделител, който включва кратко вдъхновяващо изказване от посланието от конференцията. Дайте им възможност да споделят това, което са направили.