Лиахона
  Дълбоко в сърцата ни
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Дълбоко в сърцата ни

  Господ се старае да ни помага – на всички нас – да живеем по-задълбочено според Неговото Евангелие.

  Братя и сестри, в какво прекрасно време живеем. Празнувайки началото на Възстановяването, добре е също да отбележим и неговото продължаване, на което сме свидетели. Радвам се заедно с вас, че живея в това време1. Чрез Своите пророци, Господ продължава да осигурява всичко необходимо, за да ни помага в нашата подготовка да Го посрещнем2.

  Едно от тези необходими неща е новата инициатива за децата и младежите. Много от вас вече знаят, че тази програма набляга върху поставянето на цели, нови символи на принадлежност и конференциите „За укрепване на младежите“. Но не бива да допускаме това да замъглява разбирането ни за основните принципи на програмата и тяхната цел: да посадим Евангелието на Исус Христос дълбоко в сърцата на нашите деца и младежи3.

  Вярвам, че когато разберем тези принципи по-ясно, ще осъзнаем важността на тази програма за членове на възраст от 8 до 18 години. Ще видим как Господ се старае да ни помага – на всички нас – да живеем по-задълбочено според Неговото Евангелие. Моля се Светият Дух да ни помага да се учим заедно.

  Взаимоотношения – „Бъдете заедно с тях“4

  Първият принцип са взаимоотношенията. Тъй като те са така естествен аспект на Църквата на Исус Христос, понякога забравяме колко са важни взаимоотношенията при нашия постоянен стремеж към Христос. Не се очаква от нас сами да намираме заветната пътека и да вървим по нея. Нуждаем се от любовта и подкрепата на родители, други близки, приятели и ръководители, поели по същия път.

  Такъв вид взаимоотношения изискват време. Време да общуваме помежду си. Време заедно да се смеем, играем, учим и служим. Време да опознаваме своите интереси и трудности. Време да бъдем открити и честни едни с други, докато заедно се стремим да ставаме все по-добри. Тези взаимоотношения са една от главните цели на събирането ни в семейства, кворуми, класове и събрания. Те са основата на ефективното служение5.

  Старейшина Дейл Г. Ренлънд ни дава напътствие за развиването на подобни взаимоотношения, като казва: „За да можем ефективно да служим на околните, ние трябва да ги виждаме… през очите на Небесния Отец. Само така можем да започнем да осъзнаваме истинската ценност на една душа. Само така можем да чувстваме обичта, която Небесният Отец изпитва към всички Негови чеда“6.

  Да виждаме другите така както Бог ги вижда е дарба. Каня всички ни да търсим тази дарба. Когато наблюдаваме внимателно7, ще можем да помагаме на околните да видят себе си така както Бог ги вижда8. Президент Хенри Б. Айринг набляга на това, като казва: „Най-важното е какво (другите) научават от (вас) относно кои са в действителност и какви реално могат да станат. Мисля, че те няма да научат много по този въпрос от уроците. Ще го научат от своето усещане за това какви хора сте вие, какво мислите за тях и какви вярвате, че могат да станат“9. Да помагаме на другите да разбират истинската си същност и цел е един от най-големите дарове, които можем да дадем10. Да виждаме другите и себе си така, както Бог ни вижда, обвързва сърцата ни „в единство и обич“11.

  При непрекъснато увеличаващият се брой светски фактори, които ни влияят, се нуждаем от силата, произхождаща от любящи взаимоотношения. Затова, когато планираме дейности, срещи и други събирания, нека помним, че главната цел на тези събирания е да изграждаме изпълнени с обич взаимоотношения, които ни обединяват и помагат Евангелието на Исус Христос да проникне по-дълбоко в сърцата ни12.

  Откровение, свобода на избор и покаяние – „Връзка с небесата“13.

  Разбира се, не е достатъчно само да бъдем обвързани помежду си. Има много групи и организации, които постигат единство по отношение на различни каузи. Но единството, към което се стремим, е да бъдем едно в Христос, да изграждаме взаимоотношения с Него14. Точно както красноречиво ни описа току-що старейшина Андерсън, за да създадем връзка с небесата, се нуждаем от духовни преживявания15. Тези преживявания се случват, когато Светият Дух говори на сърцата и умовете ни словата и любовта Божии16.

  Това откровение ни се дава чрез Писанията, особено Книгата на Мормон, чрез вдъхновените слова на живите пророци и други верни последователи, и чрез тихия, мек глас17. Тези думи са нещо повече от мастило върху лист, звукови вълни в ушите ни, мисли в умовете ни или чувства в сърцата ни. Словото Божие е духовна сила18. То е истина и светлина19. То е начинът, по който чуваме Бог! Словото дава начало на вярата ни в Христос и я укрепва, зарежда ни с желание да ставаме по-подобни на Спасителя, като се покайваме и вървим по заветната пътека20.

  Миналия април президент Ръсел М. Нелсън ни помогна да разберем основната роля на покаянието в изпълненото с откровения пътуване21. Той каза: „Когато избираме да се покайваме, ние избираме да се променяме! Така позволяваме на Спасителя да ни превръща в най-добрата наша версия. … Ние избираме да ставаме по-подобни на Исус Христос!“22 Този подхранван от словото Божие процес на промяна е начинът, по който се свързваме с небесата.

  Основното в поканата на президент Нелсън към покаяние е свободата на избор. Ние сами трябва да избираме да се покайваме. Евангелието не може насила да навлезе в сърцата ни. Старейшина Ренлънд казва: „Целта на нашия Небесен Отец, докато ни учи, не е да кара Своите чеда да постъпват правилно, а Неговите чеда да избират да постъпват правилно“23.

  В програмите, заменени от „Деца и младежи“, имаше над 500 различни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за получаването на редица признания24. Днес принципно има само едно изискване. То е покана да изберем да станем по-подобни на Спасителя. Правим това, като приемаме Божиите слова чрез Светия Дух и като позволяваме на Христос да ни променя в най-добрата наша версия.

  Това е много повече от някаква задача с поставяне на цели или такава за самоусъвършенстване. Целите са просто инструменти, които ни позволяват да се свързваме с небесата чрез откровение, свобода на избор и покаяние – да идваме в Христос и да посадим Евангелието дълбоко в сърцата ни.

  Да участваме и да правим жертви – „Позволете им да водят“25

  И накрая, за да може Евангелието на Исус Христос да достигне до сърцата ни, трябва да участваме в него – да отдаваме своето време и таланти и да правим жертви за него26. Всички искаме да има смисъл в живота, който водим, и това важи с пълна сила за подрастващото поколение. Те се нуждаят от кауза.

  Евангелието на Исус Христос е най-великата кауза на света. Президент Езра Тафт Бенсън казва: „Заповядано ни е от Бог да провъзгласяваме това Евангелие по целия свят. Това е каузата, която ни обединява днес. Само Евангелието ще спаси света от бедствието на неговото саморазрушаване. Само Евангелието може да обедини в мир мъжете (и жените) от всички раси и националности. Само Евангелието ще донесе радост, щастие и спасение на човечеството“27.

  Старейшина Дейвид А. Беднар обещава: „Когато помагаме на младежите, като ги каним и им позволяваме да действат, Църквата ще продължава да се развива по чудотворни начини“28. Твърде често не сме канили и позволявали на младежите да правят жертви за това велико Христово дело. Старейшина Нийл А. Максуел отбелязва: „Ако (нашите) младежи не не участват достатъчно (в Божието дело), е много вероятно да бъдат победени от света“29.

  В програмата „Деца и младежи“ се съсредоточаваме върху това да даваме сила на младежите. Те избират свои собствени цели. Президентствата на кворумите и класовете изпълняват правилното си предназначение. Съветът от младежи на района, също като съвета на района, се съсредоточава върху делото на спасение и възвисяване30. А кворумите и класовете започват своите събрания, съвещавайки се как да вършат работата, която Бог е определил за тях31.

  Президент Нелсън казва на младежите от Църквата: „И ако изберете, ако желаете… можете да бъдете съществена част от нещо голямо, грандиозно и величествено! … Вие сте сред най-добрите, които Господ е изпращал някога на този свят. Вие имате способността да бъдете по-умни и по-мъдри, и да влияете на света повече, отколкото което и да било друго поколение!“32 При друг случай президент Нелсън казва на младежите: „Имам пълно доверие във вас. Аз ви обичам и Господ ви обича. Ние сме Негов народ, съвместно заети в Неговото свято дело“33. Млади хора, можете ли да почувствате доверието, което президент Нелсън има във вас, и колко сте важни за това дело?

  Родители и възрастни ръководители, каня ви да гледате на младежите така както ги вижда президент Нелсън. Когато младежите чувстват вашата любов и доверие, когато ги насърчавате и учите как да ръководят, а след това да проявяват творчество – те ще ви изненадат със своите прозрения, способности и отдаденост към Евангелието34. Те ще чувстват радост от избора си да се включат във великото Христово дело и да ще бъдат готови да жертват за него. Неговото Евангелие ще навлиза по-дълбоко в живота им, а делото ще напредва по чудотворни начини.

  Обещание и свидетелство

  Обещавам, че като се съсредоточаваме над тези принципи – взаимоотношения, откровение, свобода на избор, покаяние и жертва – Евангелието на Исус Христос ще прониква по-дълбоко в сърцата ни. Ще виждаме как Възстановяването напредва към своята крайна цел – изкуплението на Израил и установяването на Сион35, когато Христос ще царува като Цар на царете.

  Свидетелствам, че Бог продължава да прави всичко необходимо, за да подготвя Своя народ за този ден. Нека виждаме Неговата ръка в това славно дело, докато всички се стремим да „дойдем в Христа и да станем съвършени в Него“36. В името на Исус Христос, амин.