Мосия 18
назад напред

Глава 18

Алма проповядва тайно. Той оповестява завета на кръщението и кръщава във водите на Мормон. Той организира църквата на Христа и поставя свещеници. Те се издържат сами и учат людете. Алма и народът му избягват от цар Ной в пустошта. Около 147–145 г. пр. Хр.

1 И сега стана така, че Алма, който беше успял да избяга от слугите на цар Ной, се апокая за своите грехове и беззакония и започна тайно да отива сред народа и да проповядва словата на Авинадий;

2 да, относно това, което трябваше да дойде, както и относно възкресението на мъртвите и аизкуплението на людете, което трябваше да се осъществи чрез бсилата, и страданията, и смъртта на Христа, Неговото възкресение и възнесение в небесата.

3 И той поучаваше всички, които искаха да чуят словото му. И ги поучаваше тайно, за да не стигне това до знанието на царя. И мнозина повярваха на словата му.

4 И стана така, че всички тези, които му повярваха, отидоха на едно амясто, наречено Мормон, получило името си от царя, намиращо се в пределите на земята, в която през дадени сезони и времена нахлуваха диви животни.

5 Сега, в Мормон имаше извор на чиста вода и Алма често отиваше там, където близо до водата имаше гъсталак от дръвчета и където той се криеше през деня от издирванията на царя.

6 И стана така, че всички, които му бяха повярвали, отиваха там, за да чуят словата му.

7 И стана така, че след много дни се бяха събрали доста люде в местността Мормон, за да чуят словата на Алма. Да, всички тези, които вярваха в словата на Алма, се бяха събрали, за да го чуят. И той ги апоучаваше и им проповядваше покаяние, изкупление и вяра в Господа.

8 И стана така, че той им каза: Ето, тука са водите на Мормон (защото така се наричаха те), и сега, като ажелаете да влезете в бстадото Божие и да бъдете наречени Негов народ, и сте вготови да носите един другиму тегобите си, за да може те да са леки;

9 да, и сте готови да скърбите с онези, които скърбят; да, и да утешавате онези, които се нуждаят от утешение, и да бъдете асвидетели Божии по всяко време, за всяко нещо и на всяко място, където може да се намирате, даже и до смърт, за да може да бъдете изкупени от Бога и бъдете причислени към онези от бпървото възкресение, та да може да имате ввечен живот,

10 сега аз ви казвам, ако това е желанието на сърцата ви, какво имате срещу това да бъдете акръстени в името Господне като свидетели пред Него, че сте встъпили в бзавет с Него, че ще Му служите и ще спазвате Неговите заповеди, за да може Той да излее по-изобилно Духа Си върху вас?

11 И сега, когато людете чуха тези слова, те плеснаха с ръце от радост и възкликнаха: Това е желанието на сърцата ни.

12 И сега стана така, че Алма взе Елам, като той беше един от първите, отиде и застана във водата и извика, казвайки: О, Господи, излей Духа Си върху Твоя слуга, за да може той да изпълни това дело със святост в сърцето.

13 И когато той произнесе тези слова, аДухът Господен слезе върху него и той каза: Еламе, имайки бвласт от Всемогъщия Бог, аз те вкръщавам като свидетелство, че си встъпил в завет да Му служиш до смъртта на смъртното ти тяло; и нека Духът Господен да се излее върху тебе; и нека ти даде вечен живот чрез гизкуплението на Христа, което Той е подготвил от досноваването на света.

14 И след като Алма изрече тези слова, Алма и Елам бяха изцяло апотопени във водата; и те станаха и излязоха от водата ликувайки, изпълнени с Духа.

15 И Алма взе отново друг и влезе за втори път във водата, и го кръсти по същия начин, както бе направил с първия, но този път самият той не се потопи във водата.

16 И по този начин той кръсти всеки един, който беше дошъл в местността Мормон; и те бяха на брой около двеста и четири души; да, и те бяха акръстени във водите на Мормон и бяха изпълнени с бБожията благодат.

17 И от този ден нататък те бяха наречени църквата на Бога, или ацърквата на Христа. И стана така, че всеки, кръстен чрез силата и властта Божия, беше присъединен към Неговата църква.

18 И стана така, че Алма, имайки авласт от Бога, постави свещеници; тъкмо по един свещеник на всеки петдесет от тях постави той, за да им проповядват и да ги бучат относно нещата, принадлежащи на царството Божие.

19 И той им заповяда да не проповядват нищо, освен нещата, които той беше проповядвал и които бяха изречени чрез устата на светите пророци.

20 Да, той даже им заповяда да не апроповядват нищо, освен покаяние и вяра в Господа, Който беше изкупил народа Си.

21 И той им заповяда да нямат араздори един с друг, но да гледат напред като бедин, имайки само една вяра и едно кръщение, със сърца, обвързани в вединство и в любов един към друг.

22 И тъй той им заповяда да проповядват. И тъй те станаха ачеда Божии.

23 И той им заповяда да съблюдават асъботния ден и да го пазят свят, също и ежедневно да отдават благодарности на Господа, техния Бог.

24 И той им заповяда също, че свещениците, които беше поставил, трябва да аработят със собствените си ръце, за да се издържат.

25 И имаше един ден в седмицата, определен да се събират заедно да поучават людете, да се апокланят на Господа, техния Бог и също тъй винаги, когато им е възможно, да се събират заедно.

26 И свещениците не трябваше да зависят от людете за издръжката си; но за труда си те трябваше да получат аблагодатта Божия, та да могат да станат силни в Духа, имащи бзнание за Бога, за да могат да поучават чрез силата и властта от Бога.

27 И Алма заповяда също, че хората на църквата трябва да раздават от своето имущество, авсеки според това, което има; ако има в по-голямо изобилие, той трябва да раздава по-изобилно; и от оногова, който имаше само малко, трябваше да се иска само малко; а на оногова, който нямаше нищо, трябваше да му се даде.

28 И тъй те трябваше да раздават от имуществото си, според свободната си воля и доброжеланието си към Бога, на онези свещеници, които са в нужда, да, и на всяка нуждаеща се, гола душа.

29 И това им каза той, защото беше получил заповед от Бога; и те аходеха правдиво пред Бога, браздавайки едни на други както материално така и духовно според техните нужди и техните потребности.

30 И сега стана така, че всичко това се вършеше в Мормон, да, близо до аводите на Мормон, в гората, която беше близо до водите на Мормон; да, местността Мормон, водите на Мормон и гората на Мормон, колко прекрасни бяха те в очите на онези, които там стигнаха до знанието за техния Изкупител; да, и колко благословени са те, защото ще пеят в Негова възхвала навеки.

31 И тези неща бяха вършени в апределите на земята тъй, че да не стигнат до знанието на царя.

32 Но ето, стана така, че царят, като откри движение сред народа, изпрати свои слуги да ги наблюдават. Ето защо, в деня, когато се събираха заедно, за да чуят словото Господне, те бяха открити на царя.

33 И сега, царят каза, че Алма подтиквал народа към бунт против него; ето защо, той изпрати войската си да ги унищожи.

34 И стана така, че народът Господен и Алма бяха ауведомени за идването на царската войска; ето защо, те взеха шатрите си и семействата си и се оттеглиха в пустошта.

35 И те бяха на брой около четиристотин и петдесет души.