Писания
  Яром 1
  Бележки под линия
  Theme

  Книгата на Яром

  Глава 1

  Нефитите спазват закона на Моисей, очакват пришествието на Христа и преуспяват в страната. Много пророци се трудят, за да държат людете в пътя на истината. Около 399–361 г. пр. Хр.

  1 Сега ето, аз, Яром, пиша няколко слова по заповед на баща ми, Енос, за да се води ародословието ни.

  2 И тъй като атези плочи са бмалки, и тъй като тези неща са внаписани в полза на братята ни, гламанитите, затова е необходимо да пиша малко; но аз няма да пиша за моите пророчества, нито за моите откровения. Защото какво повече бих могъл да напиша от това, което бащите ми са написали? Не разкриха ли те плана за спасението? Аз ви казвам: Да! И това ми е достатъчно.

  3 Ето, необходимо е да се направи много сред тези люде, поради коравосърдечието им и глухотата на ушите им, и слепотата на умовете им, и акоравовратието им; при все това Бог е много милостив към тях и не ги е бпомел още от лицето на земята.

  4 И има мнозина измежду нас, които имат много аоткровения, защото те не всички са коравовратни. И всички, които не са коравовратни и имат вяра, имат бобщение със Светия Дух, Който се явява на чедата човешки според вярата им.

  5 И сега, ето, бяха се изминали двеста години и народът на Нефи беше станал силен в страната. Те съблюдаваха да аспазват закона на Моисей и да пазят бсъботния ден свещен за Господа. И не се воскверняваха, нито гбогохулстваха. И законите на страната бяха извънредно строги.

  6 И те бяха пръснати по голяма част от лицето земята, както и ламанитите. И те бяха извънредно по-многобройни от нефитите; и те обичаха да аубиват и пиеха кръвта на животни.

  7 И стана така, че те идваха много пъти да се сражават срещу нас, нефитите. Но ацарете ни и водачите ни бяха мъже могъщи във вярата на Господа; и те поучаваха людете за пътищата Господни; затова ние устояхме на ламанитите и ги пометохме от бземите ни, и започнахме да укрепваме нашите градове и всички места на нашето наследство.

  8 И ние се умножихме извънредно много, и се разпростряхме по лицето на земята, и станахме извънредно богати на злато и на сребро, и на скъпоценности, и на изкусни изработки от дърво, на сгради, и на механизми, също на желязо и мед, пиринч и стомана, като правехме всякакъв вид различни сечива за обработване на земята и аоръжия за война — да, островърхата стрела, и колчана, и късото копие, и дългото копие, и всякакви приспособления за война.

  9 И така, бидейки подготвени да посрещнем ламанитите, те нямаха успех срещу нас. И беше потвърдено словото Господне, което Той изрече на бащите ни, казвайки, че: Доколкото вие спазвате заповедите Ми, ще преуспявате в страната.

  10 И стана така, че пророците Господни заплашваха народа на Нефи според Божието слово, че ако те не спазват заповедите и изпаднат в прегрешение, ще бъдат аизтребени от лицето на земята.

  11 Затова и пророците, и свещениците, и учителите се трудеха усърдно, увещавайки дълготърпеливо людете да бъдат усърдни; учейки ги на азакона на Моисей и целта, за която той е даден; убеждавайки ги да бчакат идването на Месията и да вярват в Него, Който ще дойде, вкато че ли Той беше вече дошъл. И по този начин те ги поучаваха.

  12 И стана така, че правейки това, те ги предпазиха от аунищожение от лицето на земята; защото бпробождаха сърцата им със словото, като ги подтикваха непрестанно към покаяние.

  13 И стана така, че двеста и тридесет и осем години бяха се изминали във войни и раздори, и разногласия в продължение на повечето от времето.

  14 И аз, Яром, не пиша повече, защото плочите са малки. Но ето, мои братя, вие можете да се обърнете към адругите плочи на Нефи; защото ето, на тях са издълбани летописите на войните ни съгласно писанията на царете, или онези, които те заповядаха да бъдат записани.

  15 И аз предавам тези плочи в ръцете на сина си, Омний, за да бъдат запазени според азаповедите на бащите ми.