Лиахона
  Силата на Книгата на Мормон при обръщането във вярата
  Бележки под линия
  Тема

  Силата на Книгата на Мормон при обръщането във вярата

  Книгата на Мормон осигурява духовна храна, разкрива план за действие и ни свързва със Светия Дух.

  След като прегледах доклада от скорошен медицински преглед, разбрах, че трябва да направя някои промени в начина си на живот. За да ми помогне, моят лекар ми предписа режим на хранене и упражнения, чрез който, ако реша да го следвам, ще стана по-здрав човек.

  Ако всеки от нас се подложи на духовен преглед, какво бихме научили за себе си? Какви промени би предписал нашият духовен лекар? За да станем такива, каквито е нужно да бъдем, е важно да знаем какво да правим и да правим това, което знаем.

  Исус Христос е Великият Лечител1. Чрез Своето Единение, Той превързва нашите рани, поема върху Си нашите немощи и лекува съкрушените ни сърца2. Чрез Неговата благодат нашите слаби страни могат да станат силни3. Той ни кани да Го следваме4, като се учим от Него, слушаме Неговите слова и ходим в кротостта на Духа Му5. Той е обещал да ни помага6 през продължителния процес на обръщане във вярата, който ни променя и ни носи нескончаемо щастие7.

  Спасителят ни е дал Книгата на Мормон като могъщо средство, което да ни помага при обръщането във вярата. Книгата на Мормон осигурява духовна храна, разкрива план за действие и ни свързва със Светия Дух. Написана за нас8, тя съдържа Божието слово в яснота9 и ни разкрива нашата същност, цел и съдба10. Заедно с Библията, Книгата на Мормон свидетелства за Исус Христос11 и ни учи как да разпознаваме истината и да ставаме по-подобни на Него.

  Брат Соу Поло е на 58 години, когато научава за възстановеното Евангелие на Исус Христос. Когато се срещнах с него, той служаше като президент на клон от няколко години, но разбрах, че никога не бе чел Книгата на Мормон, защото тя все още не е била налична на неговия роден бирмански език. Когато го попитах как е разбрал, че книгата е истинна без да я е чел, той отговори, че е изучавал книгата с картинки Разкази от Книгата на Мормон всеки ден, като разглеждал илюстрациите, използвал речник, за да превежда английските думи и внимателно си водел бележки за наученото. Той обясни: „Всеки път, когато изучавах, се молех относно изучаваното, чувствах мир и радост, умът ми беше бистър и сърцето ми се смекчаваше. Чувствах как Светият Дух ми свидетелства, че книгата е истинна. Знам, че Книгата на Мормон е словото Божие“.

  Подобно на брат Соу Поло, всеки от нас може да изучава Книгата на Мормон според обстоятелствата. Докато желаем да повярваме в нейните учения и размишляваме в сърцата си над тях, можем да попитаме Бог с вяра дали те са истинни12. Ако сме искрени в желанието си да узнаем и имаме истинско намерение да действаме, Той ще ни отговори чрез Светия Дух. Чрез силата на Светия Дух можем да узнаем истината за всичко13. Когато получим свидетелство от Бог за Книгата на Мормон, ще разберем чрез същата сила, че Исус Христос е Спасителят на света, че Джозеф Смит е Негов пророк и че Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е Неговата възстановена Църква14.

  Като млад мъж, започващ мисионерската си служба, се качих на самолет за Австралия. Чувствайки се много самотен, разтревожен и неподготвен, но решен да служа, аз отчаяно се нуждаех от допълнителна увереност, че това, в което вярвам, е истина. Молех се и четях съсредоточено Писанията, но по време на полета съмненията ми се засилиха и състоянието ми се влоши. След като се измъчвах в продължение на няколко часа, един стюард мина по пътеката и спря до мен. Той взе от ръцете ми Книгата на Мормон, която четях. Погледна корицата и каза: „Това е чудесна книга!“, след което ми върна книгата и ме подмина. Никога повече не го видях.

  Докато думите му отекваха в ушите ми, ясно чух и почувствах в сърцето си: „Тук съм и знам точно къде си ти. Само давай най-доброто от себе си, а Аз ще се погрижа за останалото“. В онзи самолет над Тихия океан, чрез изучаване на Книгата на Мормон и подтиците на Светия Дух аз получих лично свидетелство, че моят Спасител ме познава и че Евангелието е истинно.

  Старейшина Дейвид А. Беднар учи: „Знанието, че Евангелието е истинно е съществено за едно свидетелство. Същността на обръщането във вярата е да бъдем последователно верни на Евангелието“15. Обръщането във вярата изисква да бъдем „изпълнители на словото, а не само слушатели“16. Господният план за действие – учението на Христос, е представено най-ясно в Книгата на Мормон17. Той включва:

  • Първо, упражняване на вяра в Исус Христос, като Му се доверяваме, спазваме Неговите заповеди и знаем, че Той ще ни помага18.

  • Второ, ежедневно покаяние за нашите слабости и получаване на чувство на радост и мир, когато Той ни прощава19. Покаянието изисква да прощаваме на своите ближни20 и ни помага да напредваме. Спасителят ни е обещал да ни прощава винаги, когато се покайваме21.

  • Трето, сключване и спазване на завети с Бог чрез обреди като кръщението. Това ще ни държи на заветната пътека, която води към Спасителя22.

  • Четвърто, получаване на дара на Светия Дух. Този дар ни осигурява постоянното спътничество на Онзи, който ни освещава, утешава и напътства23.

  • И пето, устояване до края, като уверено напредваме, угощавайки се ежедневно със словото Христово24. Като се угощаваме със словата от Книгата на Мормон и неотменно следваме нейните учения, можем да преодоляваме изкушенията и да получаваме напътствия и защита през целия си живот25.

  Чрез постоянно прилагане на Христовото учение в нашия живот, ще преодоляваме пречещата на промяната инерция и възпиращия действието страх. Ще получаваме лични откровения, защото Светия Дух „ще (ни) пока(зва) всичко, което трябва да прави(м)“26 и „словата на Христа ще (ни) ка(зват) всичко, което трябва да прави(м)“27.

  В продължение на 20 години брат Хуанг Джунконг се борил с алкохола, цигарите и хазартната зависимост. Когато научил за Исус Христос и Неговото възстановено Евангелие, брат Хуанг пожелал да се промени за доброто на младото си семейство. Най-голямата му трудност била пушенето. Като заклет пушач, той бил опитвал да се откаже много пъти, но без успех. Един ден, следните думи от Книгата на Мормон изплували в ума му: „С искрено сърце, с истинско намерение“28. Въпреки че предишните му опити били неуспешни, той почувствал, че може да се промени с помощта на Небесния Отец и Исус Христос.

  Пълновременните мисионери го подкрепили във вярата и му осигурили план с практически действия, съчетани с интензивни молитви и изучаване на Божието слово. С искрено и истинско намерение брат Хуанг действал с твърда решимост и установил, че когато се съсредоточава повече върху новите навици, които желае да развие, например изучаването на Книгата на Мормон, той не се сеща за навиците, които иска да изостави.

  Спомняйки си за своите преживявания отпреди 15 години, той отбелязва: „Не помня кога точно спрях да пуша, но когато ежедневно полагах усилия да върша нужното, за да каня Духа Господен в живота си, и продължавах да ги върша, повече не ме привличаха цигарите и все още е така“. Чрез прилагане на ученията от Книгата на Мормон, животът на брат Хуанг се променил и той се превърнал в по-добър съпруг и баща.

  Президент Ръсел М. Нелсън обещава: „Ако с молитва изучавате Книгата на Мормон всеки ден, ще вземате по-добри решения – всеки ден. Обещавам ви, че ако размишлявате върху изучаваното, небесните отвори ще се разтварят и ще получавате отговори на въпросите си и насока за живота ви. Обещавам ви, че ако ежедневно се потапяте в Книгата на Мормон, можете да бъдете имунизирани против злините на деня, чумата на порнографията и другите притъпяващи ума пристрастявания“29.

  Скъпи приятели, Книгата на Мормон е словото на Бог и ние ще се доближаваме до Него, ако я изучаваме30. Когато прилагаме написаното в нея30, ще добиваме свидетелство за истинността ѝ. Когато постоянно живеем според нейните учения, няма да имаме „повече желание да върш(им) зло“32. Нашите сърца, образ и същност ще се променят и ще ставаме по-подобни на Спасителя33. Споделям своето твърдо свидетелство, че Исус е Христос, нашият Спасител, Изкупител и Приятел. В името на Исус Христос, амин.