Лиахона
  Най-добрите домове
  Бележки под линия
  Тема

  Най-добрите домове

  Спасителят е съвършеният инженер, строител и вътрешен дизайнер. Неговият план включва усъвършенстването и вечната радост на нашите души.

  Наскоро един билборд в Солт Лейк Сити привлече вниманието ми. Беше реклама на компания за мебели и вътрешен дизайн. Той гласеше простичко: „Обслужваме най-добрите домове в Солт Лейк Сити“.

  Посланието будеше интерес – какво представлява „най-добрият дом“? Замислих се по този въпрос и най-вече по отношение на децата ни, които със съпругата ми Кати отгледахме, както и за децата, които те отглеждат днес. Като всички родители, ние се тревожехме и молехме за семейството си. И все още го правим. Искрено желаем най-доброто за тях. Как могат те и техните деца да живеят в най-добрите домове? Размишлявал съм върху домовете на членове на Църквата, които Кати и аз сме имали привилегията да посетим. Канени сме в домове в Корея и Кения, във Филипините и Перу, в Лаос и Латвия. Нека споделя четири наблюдения относно най-добрите домове.

  Първо, от гледна точка на Господ, установяването на най-добрия дом е свързано с личните качества на хората, които живеят в него. Тези домове не остават добри за дълго или по някакъв значим начин заради мебелите в тях или нетната си стойност, нито заради социалния статус на техните собственици. Най-отличителната характеристика на тези домове е образът на Христос, отразен върху обитателите на дома. От значение е вътрешният дизайн на душите на живущите, а не този на постройката.

  Христовите качества се придобиват „в течение на времето“1 чрез целенасочено развитие по заветната пътека. Христовите качества красят живота на онези, които се стремят да живеят с доброта. Тези качества изпълват дома с евангелска светлина, независимо дали подът е направен от кал или от мрамор. Дори и да сте единствените в дома си, които спазвате заповедта да търсите тези качества2, вие можете да допринасяте за духовното обзавеждане на семейното огнище.

  Ние следваме Господния съвет: „организирайте се; подгответе всяко нужно нещо; и създайте дом“ – правим това, като се организираме, подготвяме и установяваме живот на духовност, а не на материализъм. Като вървим с търпение по заветната пътека на Спасителя, нашият дом се превръща в „дом на слава, дом на ред (и) дом Божий“3.

  Второ, живеещите в на най-добрите домове отделят време всеки ден да изучават Писанията и словата на живите пророци. Президент Ръсел М. Нелсън ни кани да променяме и преструктурираме дома си чрез изучаване на Евангелието4. Неговата покана дава да се разбере, че най-добрите домове са място за внимателно и важно дело на лично израстване и изглаждане на нашите слабости. Ежедневното покаяние е водещото до промяна средство, което ни позволява да ставаме малко по-добри, по-любящи и по-съчувстващи. Като изучаваме Писанията се доближаваме към Спасителя, Чиито щедри обич и благодат ни помагат да израстваме.

  Библията, Книгата на Мормон и Скъпоценен бисер ни разказват истории за семейства и затова не е изненадващо, че тези божествени томове с Писания са несравними ръководства за създаване на най-добрите домове. Те проследяват терзанията на родители, грозящите изкушения, победата на праведността, изпитанията от глад и от друга страна изобилието, ужасите от война и наградите на мир. Отново и отново Писанията ни показват как семействата преуспяват чрез праведен живот и как се провалят, когато следват други пътеки.

  Трето, най-добрите домове следват създадения от Господ модел за най-добър дом – храмът. Изграждането на един храм започва с основни усилия – почистването на растителността и изравняването на земята. Тези първоначални усилия да се подготви земята могат да бъдат сравнени със спазването на основни заповеди. Заповедите са основата, върху която се гради ученичеството. Непреклонното ученичество ни прави непоколебими, постоянни и непоклатими5, подобно на стоманената армировка на храма. Тази устойчива рамка позволява на Господ да изпраща Своя Дух, който да променя сърцата ни6. Да изпитваме голяма промяна в сърцето е като да добавяме изящни елементи към интериора на храма.

  Като продължаваме с вяра, Господ ще ни променя постепенно. Ние придобиваме Неговия образ върху лицата си и започваме да отразяваме любовта и красотата на Неговия характер7. Като ставаме по-подобни на Него, ние ще се чувстваме като у дома си в Неговия дом и Той ще се чувства така в нашия дом.

  Можем да поддържаме близка връзка между нашия и Неговия дом, като сме достойни за храмова препоръка и я използваме толкова често, колкото обстоятелствата го позволяват. Като правим това, светостта на Господния дом ще обитава и в нашия дом.

  Прелестният храм Солт Лейк е наблизо. Издигнат от пионери с прости инструменти, подръчни материали и безкрайно много труд, храмът е бил строен от 1853 г. до 1893 г. Най-доброто, което ранните членове дават от себе си по отношение на строителство, архитектура и вътрешен дизайн, създава произведение на изкуството, признато от милиони.

  Минали са почти 130 години от освещаването на храма. Както отбеляза вчера старейшина Гари Е. Стивънсън, строителните техники, използвани за изграждането на храма, са заменени от по-нови и по-безопасни такива. Липсата на усилия да се подсили структурата на храма и да се поправят нейните слабости би предало доверието на пионерите, дали всичко от себе си и оставили грижите за храма на бъдещите поколения.

  Църквата е започнала четиригодишен проект за реставрация с цел подобряване структурата на храма и сеизмичната му устойчивост8. Основите, подовите настилки и стените ще бъдат укрепени. Ще бъдат използвани най-напредналите строителни технологии, за да може храмът да отговаря на съвременните стандарти. Няма да можем да видим структурните промени, но резултатът от тях ще бъде реален и важен. В цялото това дело, красивите елементи на вътрешния дизайн на храма ще бъдат запазени.

  Трябва да последваме примера, който ни се дава с реставрацията на храма Солт Лейк и да отделим време за оценка на стабилността на личната ни духовност, за да сме сигурни, че сме в крак с времето. Периодичната самооценка заедно с отправяне на въпроса към Господ „Какво още не ми достига?“9 може да помагат на всеки един от нас да има принос за най-добрия дом.

  Четвърто, най-добрите домове са убежища от бурите на живота. Господ обещава на онези, които спазват Божиите заповеди, че „ще преуспява(т) в земята“10. Божието благополучие се изразява в силата да продължаваме безотказно напред, въпреки житейските неволи.

  През 2002 г. научих важен урок за проблемите. Докато бях в Асунсион, Парагвай, се срещнах с президентите на кол в града. По онова време, Парагвай преминаваше през ужасна финансова криза и много членове на Църквата страдаха и едвам свързваха двата края. Не бях се връщал в Южна Америка от мисията ми и никога не бях посещавал Парагвай. Служех в Областното президентство само от няколко седмици. Притеснен от неспособността ми да дам насоки на тези президенти на кол, аз ги попитах да ми кажат само това, което върви добре в съответния им кол. Първият президент сподели какво вървеше добре. Следващият спомена добри неща, както и някои проблеми. Когато стигнахме до последния президент на кол, той спомена само редица притеснителни проблеми. Когато президентите ми обясниха сериозността на положението, аз се притесних особено много, дори се отчаях какво да кажа.

  Точно когато последният президент приключваше, ми хрумна една мисъл: „Старейшина Клейтън, задай им следния въпрос: „Президенти, кои членове от вашия кол плащат пълен десятък, щедри дарения от пост, служат в призованията си в Църквата, наистина посещават семействата като домашни учители или посещаващи учителки11 всеки месец, провеждат семейна домашна вечер, изучават Писанията и се молят като семейство всеки ден; колко от тях имат проблеми, с които не могат да се справят сами и се налага да се намеси Църквата, за да разреши тези проблеми вместо тях?“

  Откликвайки на полученото от мен впечатление, аз им зададох този въпрос.

  Те ме погледнаха изненадани и тихи, след което казаха: „Pues, ninguno“, което ще рече „Всъщност, никой“. След което ми споделиха, че нито един от членовете, които правеха всички тези неща, нямаше проблеми, които да не може да разреши сам/а. Защо? Защото живеят в най-добрите домове. Техният изпълнен с вяра живот им даваше сила, перспектива и нужната небесна помощ за справяне с икономическия смут около тях.

  Това не означава, че праведните няма да преживяват болести, нещастни случаи, бизнес затруднения или че няма да се изправят пред много други трудности в живота. Земният живот е изпълнен с трудности, но многократно съм виждал как онези, които се стремят да спазват заповедите, са благославяни да продължат напред с мир и надежда. Тези благословии са достъпни за всички по света12.

  Давид заявява: „Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите“13. Където и да живеете, какъвто и да е домът ви, какъвто и да е съставът на семейството ви, вие можете да помагате в изграждането на най-добрия дом за него. Възстановеното Евангелие на Исус Христос предоставя плановете за подобен дом. Спасителят е съвършеният инженер, строител и вътрешен дизайнер. Неговият план включва усъвършенстването и вечната радост на нашите души. С любящата Му помощ, душата ви може да се превърне във всичко, което Той иска тя да бъде, и вие можете да бъдете най-добрата своя версия, подготвени да съградите най-добрия дом и да живеете в него.

  С благодарност свидетелствам, че Богът и Отецът на всички нас е жив. Неговият Син, Господ Исус Христос, е Спасителят и Изкупителят на цялото човечество. Те ни обичат съвършено. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е Господното царство на земята. Живите пророци и апостоли я направляват днес. Книгата на Мормон е истинна. Възстановеното Евангелие на Исус Христос е съвършеният план за изграждане на най-добрите домове. В името на Исус Христос, амин.