Лиахона
  Появата на Книгата на Мормон
  Бележки под линия
  Тема

  Появата на Книгата на Мормон

  Историческите факти и специалните очевидци на Книгата на Мормон свидетелстват, че нейната поява е наистина чудотворна.

  Веднъж по време на среща със старейшините на Църквата, Пророкът Джозеф Смит заявява: „Махнете Книгата на Мормон и откровенията, и какво ще остане от нашата религия? Няма да остане нищо“1. Мои скъпи братя и сестри, след Първото видение, чудната поява на Книгата на Мормон е второто основно събитие в разгръщащото се Възстановяване на Евангелието на Исус Христос през тази диспенсация. Книгата на Мормон свидетелства за любовта на Бог към Неговите чеда, за безкористната и божествена единителна жертва на Господ Исус Христос и за Неговото велико служение сред нефитите скоро след Възкресението Му2. Тя също така свидетелства, че остатъкът от дома Израилев ще се обедини чрез Неговото дело в последните дни и че те не са отхвърлени завинаги3.

  Докато изучаваме появата на това свято Писание в тези последни дни, осъзнаваме, че цялото начинание е чудо – от това, че Пророкът Джозеф получава златните плочи от свят ангел, до превода му „чрез дарбата и силата Божии“4, неговото опазване и публикуване с Господната помощ.

  Появата на Книгата на Мормон започва много преди Джозеф Смит да получи златните плочи от ръцете на ангела Мороний. Древни пророци са пророкували за появата на тази свята книга в наши дни5. Исайя говори за това, че когато се появи една запечатана книга, хората ще спорят за Божието слово. Тези обстоятелства ще предоставят контекста, в който Бог да изпълни Своето „чудно и странно дело“, което прави „мъдростта на мъдрите (да) изчезне и разумът на разумните (да) се скрие“, а смирените да „умножат радостта си в Господа и сиромасите между хората (да) се развеселят в Светия Израилев“6. Йезекиил говори как жезълът на Юда (Библията) и жезълът на Ефрем (Книгата на Мормон) ще бъдат едно. Както Йезекиил (в Стария завет), така и Лехий (в Книгата на Мормон) посочват, че те ще „израснат в едно“, за да объркат лъжливите учения, да потушат раздорите, да установят мир и да ни доведат до знание за заветите7.

  Вечерта на 21 септември 1823 г., три години и половина след като получава Първото видение, в отговор на искрените му молитви, Джозеф е посетен три пъти от ангела Мороний, последният пророк на нефитите в древна Америка. По време на тези посещения, които продължават цяла нощ, Мороний казва на Джозеф, че Бог има за него чудно дело – превода на вдъхновените слова на древни пророци от американския континент и публикуването им за света8. На следващия ден Джозеф отива на мястото, недалеч от дома му, където плочите са заровени от Мороний в края на живота му, векове по-рано. Там Джозеф отново вижда Мороний, който му казва да се подготви да получи плочите в един бъдещ момент.

  През следващите четири години, на 22 септември всяка година Джозеф получава допълнителни указания от Мороний как да бъде ръководено Господното царство в последните дни. Подготовката на Джозеф включва и посещения от други Божии ангели, като така се разкриват величието и славата на събитията, които предстои да се случат в тази диспенсация9.

  Сключването на брак с Ема Хейл през 1827 г. е част от тази подготовка. Тя играе важна роля в оказването на помощ на Пророка през целия му живот и служение. Всъщност, през септември 1827 г. Ема придружава Джозеф до хълма, където са скрити плочите и го изчаква, докато ангелът Мороний предава летописа в ръцете му. Джозеф получава обещанието, че плочите ще бъдат опазени, ако той посвети всичките си усилия да ги опази до момента, когато ще трябва да бъдат върнати в ръцете на Мороний10.

  Скъпи мои спътници в Евангелието, много от днешните открития от древността се случват по време на археологически разкопки или дори случайно при строежи. Обаче Джозеф Смит е насочен към плочите от ангел. Това само по себе си е чудо.

  Процесът на превода на Книгата на Мормон също е чудо. Този свещен летопис не е „преведен“ по традиционния начин, по който учените превеждат древни текстове чрез изучаване на древни езици. Следва да възприемаме процеса по-скоро като „откровение“ с помощта на предоставени от Господ физически средства, а не като „превод“, направен от човек с познания за езици. Джозеф Смит заявява: „Чрез силата Божия аз преведох Книгата на Мормон от (йероглифи), знанието за които бе загубено за света, като при това чудно събитие се изправих сам, един неук младеж, с едно ново откровение да се боря срещу световната мъдрост и натрупаното в продължение на 18 века невежество“11. Господната помощ при превода на плочите чрез откровения е видна и когато вземем предвид невероятно краткото време, необходимо на Джозеф Смит за превода12.

  Писарите на Джозеф свидетелстват за Божията сила, която се проявява по време на превода на Книгата на Мормон. Оливър Каудъри веднъж казва: „Бяха незабравими дни – това да седя, заслушан в звука на един глас, диктуващ чрез вдъхновение от небесата, събуждаше най-дълбока благодарност в недрата на тази моя душа! Ден след ден, непрекъснато, аз продължавах да записвам словата от устата му, според както той превеждаше… Книгата на Мормон“13.

  Исторически източници разкриват, че от момента, когато Джозеф получава плочите през 1827 г., са правени опити те да бъдат откраднати от него. Той отбелязва: „Бяха положени най-енергични усилия (плочите) да (ми) бъдат отнети“ и „всякаква хитрост, която можеше да се измисли, беше употребена за тази цел“14. В крайна сметка Джозеф и Ема са принудени да се преместят от Манчестър, Ню Йорк в Хармъни, Пенсилвания, за да намерят безопасно място да продължат с работата по превода, далеч от тълпи и хора, които искат да откраднат плочите15. Както отбелязва един историк: „Така приключва първият труден етап от настойничеството на Джозеф над плочите. … Въпреки това, летописът е в безопасност и в усилията си да го опази, Джозеф несъмнено научава много за Божиите и човешките пътища, което му е от полза в бъдеще“16.

  Докато превежда Книгата на Мормон, Джозеф научава, че Господ ще избере очевидци, които да видят плочите17. Това е част от постановеното от Господ, когато Той казва: „От устата на двама или трима свидетели (ще) се потвърди всяка дума“18. Оливър Каудъри, Дейвид Уитмър и Мартин Харис, някои от първоначалните сподвижници на Джозеф при установяването на Божието чудно дело в тази диспенсация, са първите очевидци, призовани да дадат специално свидетелство за Книгата на Мормон пред света. Те свидетелстват, че един дошъл от Господното присъствие ангел им е показал древния летопис и че са видели издълбаните върху плочите знаци. Те също свидетелстват, че са чули Божия глас от небесата да заявява, че древният летопис е преведен чрез дарбата и силата Божии. След това им е заповядано да свидетелстват за това пред целия свят19.

  Господ чудотворно призовава още осем очевидци да видят златните плочи и да бъдат специални свидетели пред света за истинността и божествеността на Книгата на Мормон. Те свидетелстват, че са видели и внимателно са разгледали плочите и издълбаните върху тях знаци. Въпреки страданията, преследванията, всевъзможните трудности и дори след като някои от тях се разколебават във вярата си, тези единадесет избрани очевидци за Книгата на Мормон никога не отричат своето свидетелство, че са видели плочите. Джозеф Смит вече не е единственият, който знае за посещението на Мороний и златните плочи.

  Луси Мак Смит записва, че след като плочите са показани на очевидците, синът ѝ се прибира вкъщи, преизпълнен с радост. Джозеф Смит обяснява на родителите си: „Чувствам се все едно съм освободен от товар, който сякаш бе твърде тежък за мен; и душата ми се радва, че вече няма да бъда съвсем сам в света“20.

  Джозеф Смит се сблъсква с тежко противопоставяне при отпечатването на Книгата на Мормон след приключването на превода ѝ. Той успява да убеди един печатар на име Егбърт Б. Грандин в Палмира, Ню Йорк да я отпечата, чак след като Мартин Харис проявява силна вяра и прави голяма жертва, като ипотекира фермата си като гаранция за разходите по отпечатването. Донякъде поради продължаващото противопоставяне след отпечатването на Книгата на Мормон, Мартин Харис с вяра продава 600 декара от фермата си, за да покрие разходите. Чрез откровение, дадено на Джозеф Смит, Господ заповядва на Мартин Харис да не ламти за собственото си имущество, а да плати за отпечатването на книгата, която съдържа „истината и словото Божие“21. През март 1830 г. са отпечатани първите 5 000 екземпляра на Книгата на Мормон, а до днес са отпечатани над 180 милиона на над сто езика.

  Историческите факти и специалните очевидци на Книгата на Мормон свидетелстват, че нейната поява е наистина чудотворна. Въпреки това, силата на тази книга не се основава само на удивителната ѝ история, но и на нейното въздействащо, несравнимо послание, променило живота на безброй хора, включително моя!

  Прочетох цялата Книга на Мормон за пръв път, когато бях ученик в Семинара. Както бе препоръчано от учителите ми, започнах да чета от уводните страници. Обещанието, съдържащо се на първите страници от Книгата на Мормон, все още отеква в ума ми: „Обмисл(ете посланието ѝ) дълбоко в сърцата си… и после… попита(йте) Бога (с вяра), в името на Христа, дали книгата е истинна. Онези, които последват този ред, … ще получат чрез силата на Светия Дух свидетелство за нейната истинност и божественост22.

  Мислейки за това обещание и със силно желание да узная повече за нейната истинност, в дух на молитва, аз изучавах Книгата на Мормон малко по малко, докато се подготвях за уроците в Семинара всяка седмица. Спомням си, сякаш беше вчера, че едно топло чувство започна да набъбва в душата ми, да изпълва сърцето ми, да просветлява разбирането ми и ми ставаше все по-приятно, както го описва Алма, когато проповядва словото Божие на Своя народ23. Това чувство в крайна сметка се превърна в знание, което пусна корени в сърцето ми и стана основа за моето свидетелство за важните събития и учения, съдържащи се в тази свещена книга.

  Чрез тези и други безценни лични преживявания, Книгата на Мормон наистина се превърна в ключовия камък, който поддържа моята вяра в Исус Христос и свидетелството ми за ученията на Неговото Евангелие. Тя се превърна в един от опорните стълбове, които ми свидетелстват за божествената единителна жертва на Спасителя. Тя стана щит за цял живот срещу опитите на противника да отслабва вярата ми и да всява съмнения в ума ми. Тя ми вдъхва кураж смело да заявявам своето свидетелство за Спасителя на света.

  Мои скъпи приятели, свидетелството ми за Книгата на Мормон дойде ред по ред24 като едно чудо в сърцето ми. И до днес това свидетелство продължава да се увеличава, докато с искрено сърце продължавам да се стремя да разбирам още повече словото Божие, съдържащо се в тази необикновена книга от Светите Писания.

  Каня всички, които чувате гласа ми днес, да станате част от чудното появяване на Книгата на Мормон във вашия живот. Обещавам ви, че когато с молитва и постоянство изучавате словата ѝ, ще вкусвате от нейните обещания и изобилни благословии. Отново потвърждавам обещанието в нейните страници, че ако „попитате Бога Вечния Отец в името на Христа дали тези неща са истинни; и ако попитате с искрено сърце, с истинско намерение и вярвайки в Христа, Той (милостиво) ще ви изяви истината за тях чрез силата на Светия Дух“25. Уверявам ви, че Той ще ви даде отговора по един много личен начин, както е направил с мен и с много други по целия свят. Вашето преживяване ще бъде също толкова славно и свещено за вас, както са били преживяванията на Джозеф Смит за него, както и за първите очевидци и за всички, които са се стремили да получат свидетелство за истинността и достоверността на тази свещена книга.

  Давам своето свидетелство, че Книгата на Мормон наистина е словото Божие. Свидетелствам, че този свещен летопис „излага ученията на Евангелието, очертава плана за спасение и казва на хората какво трябва да направят, за да постигнат мир в този живот и вечно спасение в идния живот“26. Свидетелствам, че Книгата на Мормон е инструмент в Божиите ръце за осъществяване на събирането на Израил в наши дни и помага на хората да опознават Неговия Син Исус Христос. Свидетелствам, че Бог е жив и че ни обича, че Неговият Син Исус Христос е Спасителят на света, крайъгълният камък на нашата религия. Казвам това в святото име на нашия Изкупител, Учител и Господ, тъкмо Исус Христос, амин.