Лиахона
  Молитви с вяра
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Молитви с вяра

  Когато се молим с вяра, ние ще имаме съществена роля в Господното дело, докато Той подготвя света за Своето Второ пришествие.

  Отговаря се на молитвата на старейшина Мейнес, казана в началото на първата сесия на общата конференция. Получаваме вдъхновение чрез чудесни послания и красива музика. Обещанието на президент Ръсел М. Нелсън, че тази конференция ще бъде запомняща се, вече започва да се изпълнява.

  Президент Нелсън определи тази година като „период, през който ще отбележим 200-годишнината от Първото видение и Възстановяването на Евангелието на Исус Христос в тези последни дни“. Президент Нелсън ни покани да съставим личен план, за да се подготвим за тази историческа конференция, чието отбелязване, каза той, ще е „повратна точка в историята на Църквата и вашата роля ще е съществена“1.

  Може би и вие, след като сте чули посланието му, сте си задали въпроса: „Как моята роля е съществена?“ Вероятно четете и се молите за събитията на Възстановяването. Вероятно, повече от когато и да било преди, четете разказите за редките случаи, в които Бог Отец представя своя Възлюбен Син. Вероятно четете за случаите, когато Спасителят говори на чедата на нашия Небесен Отец. Аз прочетох всички тези и други разкази.

  Докато четох, открих информация за Божието свещеничество и поставяне началото на диспенсациите. Бях смирен, когато осъзнах, че подготовката ми за тази конференция е била повратна точка в моята лична история. Почуствах промени в сърцето си. Почувствах подновена благодарност. Почувствах се изпълнен с радост от възможността да бъда поканен на това отпразнуване на продължаващото Възстановяване.

  Представям си, че поради грижливата подготовка, чувствате повече радост, повече оптимизъм и по-голяма решителност да служите на Господ по всякакъв нужен начин.

  Върховните събития, които отбелязваме, са началото на пророкуваната последна диспенсация, в която Господ подготвя Своята Църква и народ, тези, които носят Неговото име, да Го посрещнат. При подготовката за Неговото пришествие, Той ще ни укрепва, за да можем да преодоляваме духовните предизвикателства и възможности, които досега не е имало на земята.

  През септември 1840 г. Пророкът Джозеф Смит и съветниците му в Първото президентство казват следното: „Господното дело в тези последни дни е от голямо значение и почти отвъд разбиранията на смъртните. Славата му не се поддава на описание, величието му е несравнимо. Това е въпрос, който е вълнувал сърцата на пророци и праведници от сътворението на света насам през всяка следваща диспенсация до днес; и това е наистина диспенсацията на пълнотата на времената, когато всички неща в Исуса Христа, били те на небесата или на земята, ще бъдат събрани заедно в Него и всички неща ще бъдат възстановени, както е казано от всички свети пророци откакто свят светува; защото ще се случи славното изпълнение на обещанията, дадени на бащите, като проявите на сила на Всемогъщия ще бъдат велики, славни и величествени“.

  След това продължават: „Ние се чувстваме предразположени да вървим напред и да обединяваме силите си за изграждане на царството и установяване на свещеничеството в тяхната пълнота и слава. Това дело, което трябва да бъде изпълнено в последните дни, е от огромна важност и ще изисква енергията, умението, таланта и способността на светиите, та да може то да се търкаля напред с онази слава и величие, описана от пророка (Даниил) (вж. Даниил 2:34–35, 44–45), и следователно на светиите ще е нужна концентрация, за да изпълнят дело от такова значение и величие“2.

  В напредващото Възстановяване, все още не са разкрити много от конкретните неща, които ще правим и кога ще ги правим. И все пак, дори в началото, Първото президентство са знаели, че обхватът и дълбочината на Божието дело са били постановени преди нас. Това са само няколко примера за това което знаем, че ще се случи:

  Чрез Своите светии, Господ ще предложи дара на Своето Евангелие „на всеки народ, племе, език и люде“3. Технологиите и чудесата ще продължат да играят своята роля, точно както „ловци(те) на човеци“4 продължават да служат със сила и укрепена вяра.

  Като група хора ще станем по-единни по време на разрастващи се конфликти. Ще бъдем обединени в духовната сила на групи и семейства, благославяни от Евангелието.

  Дори невярващите в света ще признаят Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и ще видят силата Божия над нея. Верни и смели последователи безстрашно, смирено и открито ще вземат върху си името на Христос в ежедневието си.

  Как тогава всеки от нас може да участва в това дело от такова значение и величие? Президент Нелсън ни учи как развиваме духовна сила. Когато приемаме покаянието като положителна стъпка, поради нарастващата ни вяра, че Исус е Христос, когато разбираме и вярваме, че Небесният Отец чува всяка една наша молитва, когато се стремим да спазваме и живеем според заповедите, тогава развиваме своята сила да получаваме продължаващо откровение. Светият Дух може да бъде наш постоянен спътник. Светлината ще остане в нас дори когато тъмнината в света около нас нараства.

  Джозеф Смит е пример как да развиваме такава духовна сила. Той ни показа, че молитвата с вяра е условие да получаваме откровение от Бог. Той се моли с вяра, вярвайки, че Бог Отец ще отговори на неговите молитви. Той се моли с вяра, вярвайки, че само чрез Исус Христос може да бъде освободен от вината, която изпитва за греховете си. И той се моли с вяра, вярвайки, че има нужда да открие истинската църква на Исус Христос, за да получи това опрощение.

  През цялото свое пророческо служение, Джозеф Смит се моли с вяра, за да придобива продължаващо откровение. Изправени пред настоящи и предстоящи трудности, ние също ще трябва да прилагаме този модел. Президент Бригъм Йънг казва: „Единственият начин, по който знам, че Бог ще води и напътства светиите от последните дни е, ако с почти всяко свое дихание те отправят молитви към Него“5.

  Следните думи от молитвата за причастието трябва да описват ежедневието ни: „Да си спомнят винаги за Него“. „Него“ се отнася за Исус Христос. Следващите думи „и спазват Неговите заповеди“ описват какво означава да си спомняме за Него6. Когато винаги си спомняме за Исус Христос, можем да попитаме в тиха молитва: „Какво Той би искал да направя?“

  Такава молитва, изказана с вяра в Исус Христос, дава началото на тази последна диспенсация. И молитвата ще бъде в основата на нашата работа в разгръщащата се диспенсация. Като вас, и аз съм открил чудесни примери за такава молитва.

  Първият такъв пример е Джозеф Смит. Той пита с вяра на дете какво Господ очаква Джозеф да направи. Даденият отговор променя историята на света.

  Научавам важен урок от реакцията на Джозеф, когато, коленичил в молитва, е атакуван от Сатана.

  Знам от личен опит, че Сатана и неговите слуги ни учат, че не трябва да се молим. Когато Джозеф Смит с всички сили моли Бог да го избави от силата, която го обгръща, на неговата молитва за избавление е отговорено и му се явяват Небесният Отец и Исус Христос.

  Опитът на Сатана да осуети началото на Възстановяването е бил толкова силен, защото молитвата на Джозеф е била много важна. Вие и аз ще имаме по-малка роля в продължаващото Възстановяване. Въпреки това, врагът на Възстановяването ще се опитва да ни пречи да се молим. Примерът на Джозеф за вяра и решителност може да ни укрепва. Това е една от многото причини моите молитви да включват благодарност към Небесния Отец за Пророка Джозеф.

  Енос в Книгата на Мормон е още един пример за това как мога да се моля с вяра, докато се опитвам да върша своята част в продължаващото Възстановяване. Каквато и да е ролята ви, вие също можете да се поучите от примера му.

  Както Джозеф, Енос се моли с вяра. Той описва преживяването си по следния начин:

  „И душата ми зажадува; и аз коленичих пред моя Създател и го призовах в усърдна молитва и жалба за моята собствена душа; и аз Го призовавах през целия ден; да и когато падна нощта, аз още издигах гласа си, та да стигне небесата.

  И тогава дойде глас към мене, казвайки: Еносе, греховете ти са опростени и ти ще бъдеш благословен.

  И аз, Енос, знаех, че Бог не може да лъже; затова вината ми беше премахната.

  И аз казах: Господи, как става това?

  И Той ми каза: Поради вярата ти в Христа, когото ти никога не си виждал, нито чувал. И много години ще минат, преди Той да се яви в плътта; затова иди си, твоята вяра те изцели“7.

  Благословен съм от урока в следните думи: „Поради вярата ти в Христа, Когото ти никога не си виждал, нито чувал“.

  Джозеф има вяра в Христос да отиде в горичката и също да се моли за избавление от силата на Сатана. Той все още не е видял Отца и Сина, но се моли с вяра и с цялата сила на сърцето си.

  Преживяването на Енос ме научи на същия ценен урок. Когато се моля с вяра, Спасителят се застъпва за мен пред Отца и мога да усетя, че моята молита стига до небесата. Отговорите идват. Получавам благословии. Дава ми се мир и радост дори в трудни времена.

  Спомням си как, като най-новият член на Кворума на дванадесетте апостоли, коленичих за молитва със старейшина Дейвид Б. Хейт. Той беше на годините, на които съм аз сега, с трудностите които сега изпитвам. Спомням си гласа му, докато се молеше. Не отворих очи да погледна, но ми звучеше като че ли се усмихваше. Той говореше на Небесния Отец с радост в гласа си.

  Мога да чуя в съзнанието си неговата радост, когато каза: „В името на Исус Христос“. Звучеше сякаш старейшина Хейт почувства, че Спасителят потвърди посланието, за което се молеше на Отца. И бях уверен, че то бе прието с усмивка.

  Нашата способност да даваме своя съществен принос за чудното продължаващо Възстановяване ще нараства, когато израстваме във вярата си в Исус Христос като наш Спасител и в нашия Небесен Отец като наш любящ Баща. Когато се молим с вяра, ние ще имаме съществена роля в Господното дело, докато Той подготвя света за Своето Второ пришествие. Моля се всички да намираме радост в делото, в което Той кани всеки от нас.

  Свидетелствам, че Исус Христос е жив. Това е Неговата Църква и царство на земята. Джозеф Смит е пророкът на Възстановяването. Президент Ръсел M. Нелсън е Господният пророк на земята днес. Той държи всички ключове на свещеничеството в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. В името на Исус Христос, амин.