Лиахона
  Доклад на отдела за финансови ревизии на Църквата, 2019 г.
  Бележки под линия
  Тема

  Доклад на отдела за финансови ревизии на Църквата, 2019 г.

  До Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни

  Скъпи братя, ръководейки се от откровение, записано в раздел 120 на Учение и завети, Съветът за разпореждане с десятъка, състоящ се от Първото президентство, Кворума на дванадесетте апостоли и Председателстващото епископство, упълномощава изразходването на средствата на Църквата. Църковните единици изразходват средствата съгласно одобрените бюджети, правила и процедури.

  Отделът за финансови ревизии на Църквата, който се състои от квалифицирани професионалисти и е независим от всички други църковни отдели и организации, има отговорността да провежда ревизии с цел получаване на разумна степен на сигурност относно получените дарения, направените разходи и опазването на църковните активи.

  Въз основа на извършените ревизии, Отделът за финансови ревизии на Църквата е на мнение, че във всяко материално отношение получените дарения, изразходваните средства и активите на Църквата през 2019 г. са били завеждани и управлявани според одобрените църковни бюджети, правила и счетоводни практики. Църквата следва даваните на членовете напътствия да се харчи в рамките на определен бюджет, да се избягва задлъжняването и да се спестява за моменти на нужда.

  Предоставен с уважение,

  Отдел за финансови ревизии на Църквата

  Кевин Р. Джергенсън

  Изпълнителен директор