Лиахона
  Отваряне на небесата за помощ
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Отваряне на небесата за помощ

  Нека да прилагаме в действие своята вяра в Господ Исус Христос!

  Каква уникална и прекрасна сесия беше това! Благодаря ви, скъпи Лауди и Енцо. Вие бяхте толкова добри представители на удивителните млади жени и млади мъже на Църквата.

  Мои скъпи братя и сестри, днес чухме много за Възстановяването на Църквата – самата Църква на нашия Спасител Исус Христос, установена по време на земното Му служение. Това Възстановяване е започнало преди 200 години през пролетта, когато Бог Отец и Неговият Син Исус Христос се явяват на младия Джозеф Смит.

  Десет години след това божествено видение, Пророкът Джозеф Смит и петима други са първите членове, полагащи основите на Господната възстановена Църква.

  Тази малка група, събрала се на 6 април 1830 г., прераства в една световна организация с повече от 16 милиона членове. Добре е известно доброто, което Църквата прави по света, за да облекчава човешкото страдание и да повдига всички хора. Но основната ѝ цел е да помага на мъжете, жените и децата да следват Господ Исус Христос, да спазват Неговите заповеди и да се подготвят за най-голямата от всички благословии – вечен живот с Бог и със своите близки1.

  Докато честваме събитието, започнало през 1820 г., е важно да помним, че дори да почитаме Джозеф Смит като Божий пророк, това не е Църквата на Джозеф Смит, нито е тази на Мормон. Това е Църквата на Исус Христос. Той постановява как точно да се казва Неговата Църква: „Защото тъй ще се нарича Моята църква през последните дни, тъкмо Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“2.

  Преди време говорих за нужната промяна по отношение на начина, по който се отнасяме към името на Църквата3. Оттогава е направено много по въпроса. Много съм благодарен на президент М. Ръсел Балард и на целия Кворум на дванадесетте апостоли, за всичко, което са направили да ръководят тези промени, както и за усилията им, свързани с една друга инициатива, която ще обявя тази вечер.

  Църковни ръководители и отдели, свързаните с тях единици и милиони членове, както и други, вече използват правилното име на Църквата. Официалното ръководството за стила на изписване в Църквата е променено. Основната ѝ страница вече е: ChurchofJesusChrist.org. Актуализирани са и имейл адресите, имената на домейните и каналите на социалните медии. Нашият обичан хор вече се казва Хорът на Табернакъла при Храмовия площад.

  Прибегнахме към тези извънредни усилия, защото, когато премахваме името на Господ от името на Неговата Църква, ние неволно премахваме Него като централна фигура в нашето поклонение и живот. Когато вземем върху си името на Спасителя при кръщение, ние даваме обещание да свидетелстваме чрез думи, мисли и дела, че Исус е Христос4.

  По-рано ви обещах, че „ако полагаме най-добрите си усилия да налагаме правилното име на Господната Църква, Този, на Когото тази Църква принадлежи, ще излива Своята сила и благословии върху светиите от последните дни, по начин, невиждан досега“5. Отново потвърждавам това обещание днес.

  За да си спомняме за Него и да гледаме на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни като на Господната Църква, имаме радостта да обявим нов символ, който ще изобразява централната роля на Исус Христос в Неговата Църква.

  Този символ включва името на Църквата, изписано върху крайъгълен камък. Исус Христос е главният крайъгълен камък6.

  В центъра на символа е изображение на мраморната статуя на Торвалдсен Христос. Тя показва възкръсналия, жив Господ, протягащ ръце към всички, които идват при Него.

  Символично, Исус Христос е застанал под една арка. Арката ни напомня за възкресения Спасител, излизащ от гробницата на третия ден след Разпятието Си.

  Този символ следва да е познат на много хора, тъй като доста дълго сме свързвали възстановеното Евангелие с живия, възкресен Христос.

  Символът вече ще бъде използван при официални произведения, новини и събития на Църквата7. Ще напомня на всички, че това е Църквата на Спасителя и че всичко, което правим като нейни членове, се съсредоточава върху Исус Христос и Неговото Евангелие.

  Мои скъпи братя и сестри, както красноречиво ни учи старейшина Гонг, утре е Връбница. След това започва специалната седмица, от която Великден е най-важният ден. Като последователи на Исус Христос, които живеят във време, в което пандемията от коронавируса COVID-19 е заляла света, нека не просто да говорим за Христос или да проповядваме за Него, или да използваме представляващ Него символ.

  Нека да прилагаме в действие своята вяра в Господ Исус Христос!

  Както знаете, членовете на Църквата спазват закона за поста веднъж месечно.

  Учението за поста датира от древността. Упражнявано е от хора в Библията още в ранните дни. Моисей, Давид, Ездра, Неемия, Естир, Исайя, Даниил, Йоил и много други са постили и проповядвали за поста8. Чрез написаното от Исайя, Господ казва: „Не е ли това постът, който Аз съм избрал; да развързваш несправедливите окови, да разхлабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените?“9.

  Апостол Павел предупреждава светиите в Коринт: „Да се предавате на молитва (и пост)“10. Самият Спасител заявява, че определени неща „не излиза(т) освен с молитва и пост“11.

  Наскоро споделих във видео в социалните медии, че като „лекар и хирург, изпитвам огромно уважение към медицинските специалисти, учени и хората, които работят безспирно, за да спрат разпространението на коронавируса“12.

  Сега, като президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и като апостол на Исус Христос, аз знам, че Бог „има цялата сила, мъдрост и пълното разбиране; Той разбира всички неща и е едно милосърдно същество, дори дава спасение на онези, които ще се покаят и повярват в Неговото име“13.

  И така, в тези дни на нещастие, в които болестта се е превърнала в пандемия, най-естествената стъпка за нас е да призоваваме Небесния Отец и Неговия Син – Великият Лечител – да покажат чудната Си сила да благославят хората по земята.

  В моето видео послание, поканих всички заедно да постим в неделя, на 29 март 2020 г. Много от вас видяха видеото и се присъединиха към поста. Някои може да не са. И все още се нуждаем от помощ от небесата.

  Тази вечер, мои скъпи братя и сестри, в духа на синовете на Мосия, които постили и се молили много14, и като част от нашата априлска обща конференция, аз обявявам още един световен пост. Нека всички, чието здравословно състояние го позволява, да постим, да се молим и отново да обединим вярата си. Нека умоляваме в молитвите си за изцеление от тази световна пандемия.

  Каня всички, включително и тези, които не са от нашата вяра, да постим и да се молим на Разпети петък, 10 април, за овладяването на настоящата пандемия, за полагащите грижи да бъдат в безопасност, икономиката да укрепне и животът да се нормализира.

  Как постим? Обикновено пропускаме две хранения в рамките на 24 часа. Но вие решавате какво би представлявало жертва за вас, спомняйки си върховната жертва на Спасителя за вас. Нека се обединим за изцеляването на света.

  Разпети петък ще е съвършеният ден, в който нашият Небесен Отец и Неговият Син да ни чуят!

  Скъпи братя и сестри, изразявам дълбоката си обич към вас, както и моето свидетелство за божествеността на делото, в което сме заети. Това е Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Той стои начело и ни напътства във всичко, което трябва да правим. Аз знам, че Той ще отговаря на молбите на Своя народ. Свидетелствам за това, в святото име на Исус Христос, амин.