Лиахона
  Изключително благородно призование
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Изключително благородно призование

  Като жени на вярата, можем да откриваме принципи на истина в преживяванията на Пророка Джозеф Смит, които дават прозрения за получаване на лично откровение.

  Благодарна съм да говоря днес за продължаващите роли на жените във Възстановяването. Ясно е, че през цялата история жените са имали отличително място в плана на нашия Небесен Отец. Президент Ръсел М. Нелсън учи: „Не може да се измери влиянието, което… жени(те) имат не само върху семействата, но също и върху Господната Църква: като съпруги, майки и баби, като сестри и лели, като учителки и ръководителки, и най-вече като примери и отдадени защитнички на вярата“1.

  В Обществото за взаимопомощ в Наву преди 178 години Пророкът Джозеф Смит съветва сестрите да „живеят според своите привилегии“2. Учим много от техния пример днес. Те сплотено следват гласа на пророка и живеят с непоколебима вяра в Исус Христос, докато помагат за полагането на основата, на която стоим ние сега. Сестри, сега е наш ред. Имаме божествено поръчение от Господ и нашият предан, уникален принос е важен.

  Президент Спенсър У. Кимбъл обяснява: „Да бъдеш праведна жена по време на заключителните сцени на тази земя, преди Второто пришествие на нашия Спасител, е изключително благородно призование. Силата и влиянието на праведната жена днес може да бъдат десетократно повече от това, което можеше да са в по-спокойни времена“3.

  Президент Нелсън ни кани по същия начин: „Умолявам моите сестри в Църквата… да пристъпят напред! Заемете своето изконно и необходимо място във вашия дом, във вашата общност и в царството Божие – повече, отколкото сте го правили преди“4.

  Неотдавна имах привилегията заедно с група деца от Църквата да се срещна с президент Ръсел М. Нелсън в една възстановка на дома на семейство Смит в Палмира, Ню Йорк. Чуйте как нашият обичан пророк учи децата какво могат да направят, за да пристъпят напред.

  Сестра Джоунс: „Чудя се дали имате въпрос, който искате да зададете на президент Нелсън. Седите тук с пророка. Има ли нещо, което винаги сте искали да попитате пророка? Да, Пърл.“

  Пърл: „Трудно ли е да си пророк? Много ли си зает?“

  Президент Нелсън: „Разбира се, че е трудно. Всичко, свързано с това да станем по-подобни на Спасителя, е трудно. Например, когато Бог поиска да даде на Моисей десетте заповеди, къде каза на Моисей да отиде? На върха на една планина, на върха на Синайската планина. Така че, Моисей трябваше да се изкачи до върха на планината, за да получи десетте заповеди. Небесният Отец можеше да каже: „Моисей, ти тръгни от тук, Аз – от там, и ще се срещнем по средата“. Не, Господ обича усилията, защото усилията носят награди, които не могат да дойдат по друг начин. Например, ходили ли сте на уроци по пиано?“

  Децата: „Да.“

  Пърл: „Свиря на цигулка.“

  Президент Нелсън: „И упражнявате ли се?“

  Децата: Да.

  Президент Нелсън: „Какво се случва, ако не се упражнявате?“

  Пърл: „Забравяме.“

  Президент Нелсън: „Да, и не напредваме, нали? Така че, отговорът е да, Пърл. Трябват усилия, много труд, много учене и няма край. Това е добре. Добре е, защото винаги напредваме. Дори и в идния живот напредваме.“

  Отговорът на президент Нелсън към тези скъпоценни деца се отнася и за всички нас. Господ обича усилията, а усилията биват възнаграждавани. Продължаваме да действаме. Винаги ще напредваме, стига да се стремим да следваме Господ5. Той не очаква съвършенство днес. Продължаваме да се изкачваме по личната ни Синайска планина. Както и в миналото, пътуването ни действително изисква усилия, труд и изучаване, но отдадеността ни към напредъка носи вечни награди6.

  Какво още научаваме от Пророка Джозеф Смит и Първото видение относно усилията, труда и изучаването? Първото видение ни дава насока в нашите уникални продължаващи роли. Като жени на вярата, можем да откриваме принципи на истина в преживяванията на Пророка Джозеф Смит, които дават прозрения за получаване на лично откровение. Например:

  • Действаме при трудни обстоятелства.

  • Обръщаме се към Писанията за знание как да действаме.

  • Проявяваме вярата и упованието си в Бог.

  • Упражняваме силата си да се молим на Бог за помощ в това да възпрепятстваме влиянието на противника.

  • Изливаме пред Бог желанията на сърцето си.

  • Правим така, че Неговата светлина да ни насочва в житейските ни избори и да се установява върху нас, когато се обръщаме към Него.

  • Осъзнаваме, че Той познава лично всяка от нас и има индивидуални роли, които да изпълняваме7.

  Освен това, Джозеф Смит възстановява знанието, че имаме божествен потенциал и вечна ценност. Поради тази връзка с нашия Небесен Отец, считам, че Той очаква от нас да получаваме откровения от Него.

  Господ казва на Ема Смит да „получи Светия Дух“, да учи много, да „остави настрана нещата от този свят, … да търси нещата от един по-добър“ и да се придържа към сключените от нея завети с Бог8. Ученето е важно за нашия напредък, особено когато постоянното спътничество на Светия Дух ни учи какво трябва да изоставяме – това, което може да ни разсее или да отложи напредъка ни.

  Президент Нелсън казва: „Умолявам ви да увеличавате духовната си способност да получавате откровения“9. Словата на нашия пророк са постоянно в ума ми, когато мисля за способността на жените да пристъпват напред. Той ни умолява, което означава, че това е приоритет. Той ни учи как да оцеляваме духовно в един греховен свят, като получаваме откровения и действаме според тях10. Когато правим това, почитайки и спазвайки Господните заповеди, подобно на Ема Смит ни е обещана „корона от праведност“11. Пророкът Джозеф ни учи колко е важно да знаем, че Бог одобрява пътя, по който вървим в този живот. Без това знание, ние ще „се уморим умствено и ще паднем“12.

  На тази конференция ще чуем истини, които ни вдъхновяват да се променим, да станем по-добри и да пречистим живота си. Чрез търсенето на лично откровение можем да предотвратим това, което някои наричат „претоварване от общата конференция“ – когато си тръгнем, решени да свършим всичко сега. Жените имат много роли, но е невъзможно и ненужно да ги вършат едновременно. Духът ни помага да преценяваме работата, върху която да наблегнем днес13.

  Господното любящо влияние чрез Светия Дух ни помага да узнаем приоритетите, които Той поставя за нашия напредък. Вслушването в личните откровения води до личен напредък14. Ние се вслушваме и действаме15. Господ казва: „Поискайте от Отца в Мое име с вяра, вярвайки, че ще получите, и вие ще имате Светия Дух, Който изявява всички неща, които са целесъобразни“16. Продължаващата ни роля е да получаваме продължаващо откровение.

  Като се учим да правим това, можем да получаваме повече сила в личните ни роли да служим и вършим делото на спасението и възвисяването – наистина да „остави(м) настрана нещата от този свят и да търси(м) нещата от един по-добър“17. Така можем по-ефективно да вдъхновяваме подрастващите да правят същото.

  Братя и сестри, всички искаме Божията сила в нашия живот18. Има прекрасно единство между жените и мъжете при извършването на Божието дело днес. Имаме достъп до силата на свещеничеството чрез завети, сключвани първо във водите на кръщението и после в светите храмове19. Президент Нелсън ни учи: „Всяка жена и всеки мъж, които сключват завети с Бог и ги спазват, и които участват достойно в свещеническите обреди, имат директен достъп до силата Божия“20.

  Личното ми признание днес е следното: не осъзнавах по-рано в живота си, че като жена имам достъп, чрез сключените от мен завети, до силата на свещеничеството21. Сестри, моля се да разпознаваме и ценим свещеническата сила, като „се придържа(ме) към заветите (ни)“,22 приемаме истините в Писанията и се вслушваме в словата на нашите живи пророци.

  Нека смело заявим отдадеността ни към Небесния Отец и нашия Спасител, „с непоклатима вяра в Него, уповаващи се изцяло на заслугите на Този, Който е могъщ да спасява“23. Нека радостно продължим по този път към най-висшия ни духовен потенциал и да помагаме на хората около нас да правят същото чрез любов, служба, водачество и състрадание.

  Старейшина Джеймз Е. Талмидж деликатно ни напомня: „Най-великият защитник на жените и женствеността е Исус Христос“24. В последния анализ на продължаващите роли на жените при Възстановяването, както и за всички нас, коя роля е най-важна? Свидетелствам, че тя е да Го чуваме25, да Го следваме26, да се уповаваме на Него27 и да сме посланици на Неговата любов28. Знам, че Той живее29. В святото име на Исус Христос, амин.