Лиахона
  „Нека този дом бъде съграден за Моето име“
  Бележки под линия
  Тема

  „Нека този дом бъде съграден за Моето име“

  (Учение и завети 124:40)

  Сключваните завети и извършваните в храма обреди са важни за пречистването на нашите сърца и в крайна сметка за възвисяването на Божиите синове и дъщери.

  В Свещената горичка преди 200 години младият Джозеф Смит вижда и говори с Бог, Вечния Отец и с Неговия Син Исус Христос. От Тях Джозеф научава за истинската същност на Божеството и за продължаващото откровение, като това божествено видение слага начало в последните дни на диспенсацията на пълнотата на времената1.

  Приблизително три години по-късно в отговор на искрена молитва през нощта на 21 септември 1823 г. стаята на Джозеф се изпълва със светлина, докато „не ста(ва) по-светло и от ден“2. Една личност се явява до леглото му, назовава момчето по име и заявява, „че (е) пратеник, изпратен от Божието присъствие… и че името му (е) Мороний“3. Той съобщава на Джозеф за предстоящата поява на Книгата на Мормон.

  След това Мороний цитира от книгата на Малахия в Стария завет, с известна разлика от начина, по който е записана нашите екземпляри на Библията:

  „Ето, Аз ще ти разкрия свещеничеството чрез ръката на Илия, пророка, преди да дойде великият и страшен ден Господен. …

  И той ще посади в сърцата на децата обещанията, направени на бащите, и сърцата на децата ще се обърнат към бащите им. Ако не беше тъй, цялата земя би била напълно опустошена при Неговото пришествие“4.

  Важното е, че наставленията на Мороний към Джозеф Смит относно мисията на Илия поставят началото на храмовата работа и семейната история в последните дни и са основен елемент при възстановяването на „всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на Своите святи пророци“5.

  Моля се за помощта на Светия Дух, докато учим заедно за заветите, обредите и благословиите, които са достъпни за нас в храмовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

  Завръщането на Илия

  Започвам с един основен въпрос: Защо завръщането на Илия е важно?

  „От откровение в последните дни научаваме, че Илия държи запечатващата сила на свещеничеството на Мелхиседек“6 и че той „е… последният пророк (с тази сила) преди времето на Исус Христос“7.

  Пророкът Джозеф Смит обяснява: „Духът, силата и призованието на Илия са да имате силата да (бъдете носители на) ключа на… пълнотата на свещеничеството на Мелхиседек… и да получите… всички обреди, принадлежащи към Божието царство, тъкмо обръщането на сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите, тъкмо тези, които са на небето“8.

  Тази свещена запечатваща власт е нужна, за да може „каквото върже(те) на земята, (да) бъде вързано на небесата, а каквото развърже(те) на земята, (да) бъде развързано на небесата“9.

  Джозеф обяснява още: „Как Бог ще дойде на помощ на това поколение? Той ще изпрати пророк Илия. … Илия ще открие заветите за запечатване сърцата на бащите за децата и (сърцата) на децата за бащите“10.

  Илия се явява с Моисей на Планината на преображението и дава тази власт на Петър, Яков и Йоан11. Илия отново се явява с Моисей и Илияс на 3 април 1836 г. в храма Къртлънд и дава същите свещенически ключове на Джозеф Смит и Оливър Каудъри12.

  Възстановяването на властта за запечатване от Илия през 1836 г. е необходимо, за да подготви света за Второто пришествие на Спасителя и пробужда изключително силен световен интерес към изучаването на семейната история.

  Промяната, обръщането и пречистването на сърца

  Думата сърце се използва над 1 000 пъти в стандартните произведения. Тази простичка, но важна дума често се свързва със съкровените чувства на човека. Нашите сърца – общият сбор от нашите желания, привързаност, намерения, мотиви и умствени нагласи – определят кои сме и какви ще станем. Същността на Господното дело е промяна, обръщане и пречистване на сърцата чрез евангелски завети и обреди на свещеничеството.

  Ние не строим свети храмове, нито влизаме в тях само за да имаме запомнящо се лично или семейно преживяване. По-скоро, сключваните завети и извършваните в храма обреди са важни за пречистването на нашите сърца и в крайна сметка за възвисяването на Божиите синове и дъщери.

  Да посаждаме в сърцата на децата обещанията, дадени на бащите (Авраам, Исаак и Яков), да обръщаме сърцата на децата към техните собствени бащи, да извършваме проучване по семейната история и да извършваме обреди като заместници в храма са дейности, които благославят хората и от двете страни на завесата. Когато сме ревностно заети в това свещено дело, ние се подчиняваме на заповедите да обичаме и да служим на Бог и на нашите ближни13. Подобна безкористна служба ни помага наистина да „Слуш(аме) Него!“14 и да идваме при Спасителя15.

  Най-свещените завети и свещенически обреди се получават единствено в храма – домът Господен. Всичко, което научаваме и извършваме в храма, набляга на божествеността на Исус Христос и на Неговата роля във великия план на щастие на Небесния Отец.

  Отвътре навън

  Президент Езра Тафт Бенсън описва важния модел, който използва Изкупителят, за да „се осъществят безсмъртието и вечният живот на човека“16. Той казва: „Господ работи отвътре навън. Светът работи отвън навътре. Светът иска да извади хората от бедността. Христос изважда бедността от хората и после те сами се изваждат от бедността. Светът променя хората, като променя средата им. Христос променя хората, които след това променят средата си. Светът желае да промени човешкото поведение, а Христос може да промени естеството на човека“17.

  Заветите и свещеническите обреди заемат централно място в продължаващия процес на повторно духовно раждане и трансформация; те са начинът, по който Господ работи с всеки от нас отвътре навън. Завети, които се почитат постоянно, помнят се винаги и са записани „с Духа на живия Бог… на плочи от плът – на сърцето“18, предоставят цел и обещание за благословии по време на земния живот и за вечността. Когато приемаме обредите достойно и постоянно си спомняме за тях, това отваря канал към небесата, по който силата на божествеността може да се излива в живота ни.

  Ние не посещаваме храма, за да се крием или бягаме от злото в света. По-скоро, ние посещаваме храма, за да побеждаваме злото в света. Като каним в живота си „силата на божествеността“19, приемайки свещенически обреди и сключвайки и спазвайки свещени завети, ние сме благославяни със сила, надхвърляща нашата собствена20, да преодоляваме изкушенията и трудностите на земния живот, да вършим добро и да бъдем добри.

  Славата на този дом ще се разпростре

  Първият храм в тази диспенсация е построен в Къртлънд, Охайо, и е осветен на 27 март 1836 г.

  В откровение към Пророка Джозеф Смит седмица след освещаването, Господ заявява:

  „Нека сърцата на всичките Ми люде се възрадват, тези, които с всичките си сили построиха този дом за Моето име. …

  Да, сърцата на хиляди и десетки хиляди ще ликуват много, вследствие на благословиите, които ще се излеят, и на надаряването, с което Моите служители са били надарени в този дом.

  И славата на този дом ще се разпростре по чужди земи; и това е началото на благословията, която ще се излее върху главите на людете Ми“21.

  Моля обърнете внимание на изразите: сърцата на хиляди и десетки хиляди ще ликуват много и славата на този дом ще се разпростре по чужди земи. Това са изумителни изявления през април 1836 г., когато Църквата има малък брой членове и един храм.

  Днес, през 2020 г., имаме 168 действащи храма. Още четиридесет и девет храма са в процес на изграждане или са били обявени. Домове Господни биват изграждани на „островите в морето“22 и в страни и на места, където мнозина по-рано са считали, че е невъзможно да има храм.

  Церемонията по надаряване понастоящем се извършва на 88 езика и ще става достъпна на много допълнителни езици, тъй като се строят храмове за благославяне на още Божии чеда. През следващите 15 години броят на езиците, на които ще има храмови обреди, най-вероятно ще се удвои.

  Тази година ще бъдат направени първите копки и ще започне строежът на 18 храма. За разлика от това, са били необходими 150 години, за да бъдат построени първите 18 храма – от основаването на Църквата през 1830 г. до освещаването на храма Токио Япония от президент Спенсър У. Кимбъл през 1980 г.

  Замислете се над ускоряването на храмовата работа, случващо се само през житейския път на президент Ръсел М. Нелсън. Когато президент Нелсън е роден на 9 септември 1924 г., Църквата има шест действащи храма.

  Когато е ръкоположен за апостол на 7 април 1984 г., 60 години по-късно, има 26 действащи храма, което е нарастване с 20 храма за 60 години.

  Когато президент Нелсън е подкрепен като президент на Църквата, има 159 действащи храма, увеличение от 133 храма за 34-те години, през които той служи като член на Кворума на дванадесетте апостоли.

  Откакто става президент на Църквата на 14 януари 2018 г., президент Нелсън е обявил 35 нови храма.

  Деветдесет и шест процента от съществуващите храмове са били осветени по време на житейския път на президент Нелсън; 84 процента са били осветени откакто той става апостол.

  Винаги наблягайте на най-важните неща

  Като членове на Господната възстановена Църква, ние се удивляваме на ускоряващото се темпо на Неговото дело в последните дни. И предстоят още храмове.

  Бригъм Йънг пророкува: „За да се изпълни това дело, ще трябва да има не само един храм, а хиляди; и хиляди, десетки хиляди мъже и жени ще влизат в тези храмове и ще извършват обреди за хора, живели толкова назад във времето, колкото Господ определи“23.

  Ясно е, че обявяването на всеки нов храм е източник на голяма радост и причина да благодарим на Господ. Обаче, основният ни фокус трябва да бъдат заветите и обредите, които могат да променят сърцата ни и да задълбочават нашата отдаденост към Спасителя, а не просто да се съсредоточаваме върху мястото или красотата на сградата.

  Основните задължения, които имаме като членове на Господната възстановена Църква, включват (1) да „Слуш(аме) Него!“24 и сърцата ни да бъдат променяни чрез завети и обреди, и (2) да изпълняваме с радост божествено дадената ни отговорност да предоставяме храмовите благословии на целия човешки род от двете страни на завесата. Под ръководството на Господ и с Негова помощ, ние ще изпълняваме тези свещени задължения.

  Изграждането на Сион

  Пророкът Джозеф Смит заявява:

  „Изграждането на Сион е дело, което е интересувало Божия народ във всички времена; то е тема, върху която пророци, свещеници и царе са размишлявали с особена наслада; те са очаквали с нетърпение и радост времето, в което живеем ние; и вдъхновени от небесни и радостни очаквания, са пели, писали и пророкували за това наше време; но те са починали без да го видят… за нас остава да видим, да участваме и да помагаме в придвижването напред на славата от последните дни“25.

  „Небесното свещеничество ще се обедини със земното, за да осъществи тези велики цели, … едно дело, което Бог и ангелите са планирали с наслада от поколения, което е вдъхновявало душите на древните патриарси и пророци; дело, което е било предопределено да осъществи унищожението на силите на мрака, обновлението на земята, славата на Бог и спасението на човешкия род“26.

  Тържествено свидетелствам, че Отецът и Синът се явяват на Джозеф Смит и че Илия възстановява запечатващата власт. Свещените храмови завети и обреди могат да ни укрепват и да пречистват сърцата ни, като „слуш(аме) Него!“27 и получаваме силата на божествеността в живота си. И свидетелствам, че това дело в последните дни ще унищожи силите на мрака и ще донесе спасение на целия човешки род. За тези истини свидетелствам с радост в святото име на Господ Исус Христос, амин.