Алма 12
назад напред

Глава 12

Алма спори със Зиезрам. Тайнствата Божии могат да бъдат дадени само на верните. Човеците ще бъдат съдени според техните мисли, вярвания, слова и дела. Нечестивите ще изстрадат духовна смърт. Този смъртен живот е състояние на изпитание. Планът за изкупление осъществява Възкресението, а чрез вяра — и опрощаването на греховете. Покаялите се имат право на милост чрез Единородния Син. Около 82 г. пр. Хр.

1 Сега, Алма, като видя, че словата на Амулик накараха Зиезрам да замълчи, защото видя, че Амулик го хвана в алъжата му и измамата му, целящи да го погубят, и виждайки, че той започна да трепери поради бсъзнанието за вината си, Алма отвори уста и започна да му говори, и да потвърждава словата на Амулик, да обяснява нещата и разкрива светите писания извън това, което Амулик беше направил.

2 Сега, словата, които Алма изрече на Зиезрам, бяха чути от людете наоколо, защото множеството беше голямо; и той говорѝ по този начин:

3 Сега, Зиезраме, ти виждаш, че си хванат в лъжите и измамите си, защото ти излъга не само човеците, но ти излъга и Бога; защото ето, Той знае всички твои амисли, и ти виждаш, че мислите ти са ни сторени знайни чрез Неговия Дух.

4 И виждаш, че знаем, че планът ти беше много лукав, според лукавството на дявола, да излъжеш и измамиш тези люде, за да можеш да ги насъскаш срещу нас, за да ни хулят и да ни прогонват.

5 Сега, това беше план на апротивника ти и той е упражнил силата си в тебе. Сега, аз бих желал да запомниш, че това, което казвам на тебе, го казвам на всички.

6 И ето, аз казвам на всички вас, че това бе примка на противника, поставена от него, за да улови тези люде, за да може да ви доведе в негово подчинение, за да може да ви върже с аверигите си, за да може да ви прикове за вечно унищожение, според властта на неговото пленничество.

7 Сега, когато Алма беше изрекъл тези слова, Зиезрам започна да трепери още повече, защото се убеждаваше все повече и повече в силата Божия; и той също беше убеден, че Алма и Амулик знаеха за него, защото той се убеди, че те познават мислите и намеренията на сърцето му; защото им беше дадена сила да могат да познават тези неща според духа на пророчеството.

8 И Зиезрам започна усърдно да ги разпитва, та да научи повече за царството Божие. И той каза на Алма: Какво означава това, което Амулик е казал относно възкресението на мъртвите, че всички ще се вдигнат от мъртвите, и праведните и неправедните, и че ще бъдат доведени да застанат пред Бога, за да бъдат съдени според делата им?

9 И сега, Алма започна да му разяснява тези неща, казвайки: На мнозина е дадено да познават атайнствата Божии; при все това те са поставени под строга заповед да не ги споделят, босвен тази част от Неговото слово, с която Той дарява чедата човешки, според вниманието и усърдието, които те Му отдават.

10 И затова този, който авкорави сърцето си, същият получава бпо-малката част от словото; а онзи, който вне вкорави сърцето си, на него е гдадена по-голямата част от словото дотам, че му е дадено да узнае тайнствата Божии, докато ги узнае напълно.

11 И на онези, които ще вкоравят сърцата си, на тях е дадена по-малката ачаст от словото дотам, че те не бзнаят нищо за тайнствата Му; и тогава те са пленени от дявола и отведени от него според волята му надолу към погибел. Сега това е, което се разбира под вверигите на гпъкъла.

12 И Амулик е говорил ясно относно асмъртта и вдигането от тази смъртност към състояние на безсмъртност и довеждането пред съда Божий, за да бъдем бсъдени според делата ни.

13 Тогава, ако нашите сърца са били вкоравявани, да, ако ние сме вкоравявали сърцата си против словото дотолкова, че то въобще да не е намерило място в нас, тогава нашето състояние ще бъде ужасно, защото ще бъдем осъдени.

14 Защото нашите аслова ще ни осъдят, да, всички наши дела ще ни осъдят; ние не ще бъдем намерени неопетнени; и мислите ни също ще ни осъдят; и в това ужасно състояние ние не ще посмеем да погледнем към нашия Бог; и ние бихме били много щастливи, ако можехме да заповядаме на канарите и бпланините да паднат върху ни, за да ни вскрият от Неговото присъствие.

15 Но това не може да бъде; ние трябва да излезем и да застанем пред Него в славата Му, и в силата Му, и в могъществото Му, величието и господството Му, и да признаем за наш вечен асрам, че всички Негови бвъзмездия са справедливи; че Той е справедлив във всичките Си дела и че Той е милостив към чедата човешки, и че Той има цялата сила да спаси всеки човек, който вярва в Неговото име и принася плод, съответствен на покаянието.

16 И сега, ето, аз ви казвам, че тогава идва смърт, тъкмо втора асмърт, която е духовна смърт; тогава е времето, когато всеки, който умира в греховете си според телесната бсмърт, ще вумре също и с духовна смърт; да, той ще умре според нещата, принадлежащи на праведността.

17 Тогава е времето, когато мъченията им ще бъдат като аезеро от огън и жупел, чийто пламък се възнася во веки веков; и тогава е времето, когато ще бъдат приковани към вечно унищожение, според силата и пленничеството на Сатана, който ги е подчинил на волята си.

18 Тогава, аз ви казвам, че за тях ще бъде все едно, че не е било направено аникакво изкупление; защото те не могат да бъдат изкупени според Божието правосъдие; и не могат да бумрат, тъй като няма повече тление.

19 Сега стана така, че когато Алма свърши да говори, людете започнаха да се учудват още повече.

20 Но имаше един човек на име Антиона, който им беше върховен управител, и той излезе напред, и му каза: Какво е това, което каза, че човек ще се вдигне от мъртвите и ще бъде променен от смъртното си в абезсмъртно състояние, та душата да не може да умре никога?

21 Какво означава светото писание, което казва, че Бог поставил ахерувими и пламтящ меч на изток от бЕдемската градина, да не би първите ни родители да влязат и вземат от плода на дървото на живота и да живеят навеки? И с това ние виждаме, че за тях нямаше никаква възможност да живеят навеки.

22 Сега, Алма му каза: Това е нещото, което щях да обясня. Сега, ние виждаме, че Адам ападна, като взе от забранения бплод, според словото Божие; и тъй виждаме, че чрез неговото падение цялото човечество стана визгубен и паднал народ.

23 И сега, ето, аз ти казвам, че ако тогава би било възможно Адам да авземе от плода на дървото на живота по онова време, нямаше да има смърт, и словото щеше да бъде напразно, като щеше да изкара Бога лъжец, защото Той каза: бАко ядеш от него, със сигурност ще умреш.

24 И ние виждаме, че асмъртта идва за цялото човечество, да, смъртта, за която Амулик говорѝ, която е телесната смърт; при все това на бчовека бе дадено време, през което той да може да се покае; ето защо, този живот стана състояние на изпитание; време да се вподготвим да срещнем Бога; да се подготвим за онова безкрайно състояние, за което ние говорихме, което е след възкресението на мъртвите.

25 Сега, ако не беше заради аплана на изкуплението, който беше приготвен от основаването на света, нямаше да има бвъзкресение на мъртвите; но имаше приготвен план за спасение, който ще осъществи възкресението на мъртвите, за което беше говорено.

26 И сега, ето, ако беше възможно нашите първи родители да могат да отидат и да вземат от адървото на живота, те щяха да бъдат окаяни навеки, без да имат подготвително състояние; и тъй бпланът за изкуплението щеше да бъде осуетен и словото Божие щеше да бъде празно и да не влезе в сила.

27 Но ето, не беше тъй; а на людете бе аопределено, че трябва да умрат; и след смъртта те трябва да дойдат на бсъд, тъкмо на същия този съд, за който ние говорихме, който е краят.

28 И след като Бог определи всичко това да сполети човека, ето, Той видя, че бе необходимо човеците да знаят относно нещата, които Той им беше определил.

29 Ето защо, Той изпрати аангели да разговарят с тях, които накараха човеците да съзрат от Неговата слава.

30 И от това време насетне те започнаха да призовават името Му; затова Бог аговорѝ с човеците и им стори знаен бплана за изкуплението, приготвен от восноваването на света; и това Той им стори знайно според вярата им, и покаянието им, и светите им дела.

31 Затова той даде азаповеди на човеците, слзд като те първо прегрешиха бпървите заповеди според нещата, които са тленни, станаха като богове, вразличаващи доброто от злото, като се поставиха в състояние да гдействат, или бяха поставени в състояние да действат според волята си и желанията си, вършейки зло или вършейки добро.

32 Ето защо, Бог им даде заповеди, след като им аоткри плана за изкуплението, за да не вършат зло, наказанието за което е втора бсмърт, която е вечната смърт според нещата, принадлежащи на праведността; защото върху такива човеци планът за изкупление няма сила, защото делата на вправосъдието не могат да бъдат унищожени, съгласно върховната Божия добрина.

33 Но Бог призова всички човеци в името за Сина Си (и това беше планът на изкуплението, който беше заложен), казвайки: Ако вие се покаете и не вкоравите сърцата си, ще имам милост към вас чрез Моя Единороден Син.

34 Затова, който се покае и не вкорави сърцето си, ще има право на амилост чрез Моя Единороден Син, за бопрощаване на греховете му; и тези ще влязат в Моя впокой.

35 А който вкорави сърцето си и върши беззаконие, ето, заклевам се в гнева Си, че той няма да влезе в Моя покой.

36 И сега, братя мои, ето, аз ви казвам, че ако вкоравите сърцата си, няма да влезете в покоя Господен; ето защо, вашето беззаконие Го предизвиква да изпрати гнева Си върху вас, както при апървото предизвикване, да, според словото Му при последното предизвикване, както и при първото, за вечното бунищожение на душите ви; ето защо, според словото Си, ще ви обрече на последната смърт, както и на първата.

37 И сега, братя мои, познавайки тези неща и знаейки, че те са истинни, нека се покаем и да не вкоравяваме сърцата си, за да не апредизвикаме Господа нашия Бог да стовари върху ни Своя гняв в тези Негови втори заповеди, които ни е дал; но нека да влезем в бпокоя Божий, който е приготвен съгласно словото Му.