เพลง
  ในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้น
  Footnotes
  Theme

  146

  ในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้น

  จริงจัง

  1. ภายในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์วิจิตรด้วยแสงสวรรค์

  สถิตพระวิญญาณสอนความจริงเป็นพยานพระคริสต์

  เนาในสถานศักดิ์สิทธิ์ดวงจิตเรารวมเป็นหนึ่งเดียว

  ด้วยอำนาจพระเจ้าในรักพิสุทธิ์ตราบนิจนิรันดร

  [Chorus]

  นิเวศแห่งความรู้ศรัทธา สันติสวดอ้อนวอน

  พระนิเวศแห่งพระสิริ ธ เสด็จมาประทับ

  ฉันจะดำรงกายใจให้ใสพิสุทธิ์ทุกวันวาร

  ควรค่าแก่พรที่พบได้ในสถานศักดิ์สิทธิ์

  2. ภายในพระวิหารเรารู้ว่าพระทรงงานรังสรรค์

  ประสาทพรล้ำลาวัลย์แก่จิตวิญญาณจากเบื้องบน

  เราคุกเข่าน้อมใจรับพันธสัญญากับพระเจ้า

  ผูกพันพระวิญญาณกับชีวิตเราเนาในรักนิรันดร์

  [Chorus]

  นิเวศแห่งความรู้ศรัทธา สันติสวดอ้อนวอน

  พระนิเวศแห่งพระสิริ ธ เสด็จมาประทับ

  ฉันจะดำรงกายใจให้ใสพิสุทธิ์ทุกวันวาร

  ควรค่าแก่พรที่พบได้ในสถานศักดิ์สิทธิ์

  3. ภายในพระวิหารเราเป็นพรเชื้อสายผู้วายชนม์

  ผนึกไว้นิรันดร์โดยอำนาจฐานะปุโรหิต

  เราต่างหันดวงจิตสู่ผู้ให้ชีวิตกำเนิดมา

  แสนงานล้ำเลิศเหลือคณาสถานศักดิ์สิทธิ์ในโลกา

  [Chorus]

  นิเวศแห่งความรู้ศรัทธา สันติสวดอ้อนวอน

  พระนิเวศแห่งพระสิริ ธ เสด็จมาประทับ

  ฉันจะดำรงกายใจให้ใสพิสุทธิ์ทุกวันวาร

  ควรค่าแก่พรที่พบได้ในสถานศักดิ์สิทธิ์

  ร้องประสานเสียงเที่ยวสุดท้ายเท่านั้น

  แห่งศรัทธา สวดอ้อนวอน
  ฉันรู้ ธ ทรงมาประทับ
  ดำรงกายใจพิสุทธิ์ทุกวันวาร
  ควรค่าแก่พรที่พบในสถานศักดิ์สิทธิ์

  เนื้อร้องและทำนอง : แชลลีย์ เดฟอร์ด เกิด 1959

  © 2001 โดยแชลลีย์ เดฟอร์ด ใช้โดยได้รับอนุญาต

  เพลงนี้อาจทำสำเนาเพื่อใช้ในโบสถ์หรือที่บ้านได้

  โดยไม่มีจุดมุ่งหมายในเชิงพาณิชย์

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 88:119

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 97:15–16