เพลง
  พระเจ้าที่รักทรงบอกข้าพระองค์
  Footnotes
  Theme

  75

  พระเจ้าที่รักทรงบอกข้าพระองค์

  สวดอ้อนวอน

  1. พระเจ้าที่รักทรงบอกข้าพระองค์ที่

  จะให้ข้านี้พูดและทำอะไรดี

  ทรงสอนข้ารักและรู้สึกพระประสงค์

  ช่วยข้าเข้าใจพระคำแห่งรักพระองค์

  2. พระทรงนำข้าด้วยพระหัตถ์รักเมตตา

  ข้าจะเชื่อฟังและทำตามพระบัญชา

  ทุกขณะจิตข้ารู้พระสถิตใกล้

  เผยน้ำพระทัยขจัดความกลัวข้าไป

  เนื้อร้อง : เอ็ม อี. พี.

  ทำนอง : ซี ฮาโรลด์ โลว์เด็น

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 76:10

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 112:10