เพลง
  การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ
  Footnotes
  Theme

  6

  การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ

  คารวะ

  ร้องแยกช่วงแรกแล้วเข้ามาร้องซ้อนกัน

  1. พระบิดาสวรรค์ทรงอยู่ที่นั่นไหม

  พระทรงได้ยินและตอบคำสวดของเด็กเด็กไหม

  บางคนพูดว่าสวรรค์นั้นอยู่ไกล

  แต่ฉันรู้สึกว่าใกล้เมื่อฉันสวดอ้อนวอน

  พระบิดาสวรรค์บัดนี้ฉันจำได้

  น้ำพระทัยที่พระเยซูตรัสกับสาวกว่า

  “อย่าห้ามพวกเด็กเด็กเข้ามาหาเรา”

  โอ้พระองค์เรากำลังมาหาพระองค์

  2. สวดพระอยู่นั่น

  เอ่ยพระกำลังฟัง

  ลูกของพระองค์

  พระองค์ทรงรักพวกเรา

  ได้ยินพวกเรา

  พระองค์ทรงรักเด็ก

  เป็นดังชาวสวรรค์

  เด็กดังชาวสวรรค์

  เนื้อร้องและทำนอง : เจนิซ แคพพ์ เพอร์รี่ เกิด 1938

  สงวนลิขสิธิ์ © 1984 โดย เจนิซ แคพพ์ เพอร์รี่ อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไปโดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์

  มัทธิว 19:14

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 112:10