เพลง
  พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระทัย
  Footnotes
  Theme

  9

  พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระทัย

  ราบรื่น

  1. พระบิดาเบื้องบนที่รักข้าขอบพระทัย

  สำหรับความรักเมตตาและปราณีของพระองค์

  ขอบพระทัยสำหรับบ้านเพื่อนพ่อแม่ที่แสนดี

  อีกทั้งพรมากมีที่ข้าได้ในโลกนี้

  2. โปรดทรงช่วยข้านี้เป็นคนดีมีเมตตา

  และทรงเตือนข้าดังพ่อแม่ที่เอ่ยวาจา

  พระนามเยซูนี้ผู้มีรักที่มั่นคง

  โปรดทรงอวยพรข้าและดูแลลูกพระองค์

  เนื้อร้อง : ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์

  ทำนอง : จอร์จ แคร์เลส, 1839–1932

  เอเฟซัส 5:20

  แอลมา 37:36–37