เพลง
  เราจะนำความจริงไปทั่วหล้า (กองทัพของฮีลามัน)
  Footnotes
  Theme

  92

  เราจะนำความจริงไปทั่วหล้า

  กองทัพของฮีลามัน

  กระตือรือร้น

  1. เราเกิดมาเหมือนศาสดานีไฟ

  มีพ่อแม่แสนดีผู้รักพระเจ้า

  ท่านได้สอนเราเพื่อให้เราเข้าใจ

  ว่าเราต้องไปและทำตามบัญชา

  [Chorus]

  พวกเราเป็นดังกองทัพของฮีลามัน

  ในวัยเยาว์เราถูกสอนมา

  เราเป็นผู้สอนศาสนาของพระเจ้า

  นำความจริงสู่โลกา

  2. เรามีชีวาอยู่ในยุคสุดท้าย

  เพื่อสร้างอาณาจักรในทางชอบธรรม

  เราได้ยินคำศาสดาของเรา

  “ผู้มีค่าควรจงออกไปแบ่งปัน”

  [Chorus]

  พวกเราเป็นดังกองทัพของฮีลามัน

  ในวัยเยาว์เราถูกสอนมา

  เราเป็นผู้สอนศาสนาของพระเจ้า

  นำความจริงสู่โลกา

  3. เรารู้แผนนั้นและเราเตรียมตัวเรา

  ใฝ่รู้โดยศึกษาและสวดอ้อนวอน

  เรารับการสอนจนการเรียกถึงเรา

  ให้นำพระกิตติคุณไปทั่วหล้า

  [Chorus]

  พวกเราเป็นดังกองทัพของฮีลามัน

  ในวัยเยาว์เราถูกสอนมา

  เราเป็นผู้สอนศาสนาของพระเจ้า

  นำความจริงสู่โลกา

  นำความจริงสู่โลกา

  เนื้อร้องและทำนอง : เจนิซ แคพพ์ เพอร์รี่, เกิด 1938

  สงวนลิขสิทธิ์ © 1983 โดย เจนิซ แคพพ์ เพอร์รี่ อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไปโดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

  ๑ นีไฟ 1:1

  แอลมา 53:18–22

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 4:2–4