2010 – 2019
Vrátiť sa a obdržať
predchádzajúce ďalej

Vrátiť sa a obdržať

Vrátiť sa do Božej prítomnosti a obdržať večné požehnania, ktoré prichádzajú, keď uzatvárame a dodržiavame zmluvy sú tie najdôležitejšie ciele, ktoré si môžeme stanoviť.

Moji bratia a sestry, teraz je mojou úlohou sa vám prihovoriť a vašou úlohou je počúvať. Mojím cieľom je dokončiť moju úlohu predtým, než vy dokončíte vašu. Urobím, čo môžem.

V priebehu rokov som spozoroval, že tí, ktorí v tomto svete dosiahli najviac sú tí, ktorí majú víziu svojho života, ciele, ktoré ich udržujú sústredných na ich víziu, a taktický plán toho, ako ich dosiahnuť. Keď viete, kde idete a ako očakávate, že sa tam dostanete, prinesie to do vášho života zmysel, cieľ a úspech.

Niektorí majú problémy s rozlíšením medzi cieľom a plánom, kým sa nenaučia, že cieľ je miesto určenia alebo koniec, zatiaľ čo plán je cesta, po ktorej sa tam dostanete. Napríklad môžeme mať cieľ dostať sa na určité neznáme miesto, a ako niektoré z vás drahých sestier viete, my muži si často myslíme, že vieme, ako sa tam dostať – čo často vyústi v to, že hovoríme: „Viem, že to musí byť za ďalším rohom.“ Moja manželka sa musí smiať. Cieľ bol jasný, ale nemali sme dobrý plán ako sa dostať na miesto určenia.

Určenie cieľa nevyhnutne začína tým, že máme na mysli koniec. A plánovanie je vymýšľanie cesty, ako sa dostať na oný koniec. Kľúč ku šťastiu spočíva v porozumení toho, ktoré miesta určenia sú naozaj podstatné – a potom musíme stráviť svoj čas a zamerať svoje úsilie a pozornosť na veci, ktoré vytvárajú zaručený spôsob, ako sa tam dostať.

Boh, náš Nebeský Otec, nám dal dokonalý príklad stanovenia cieľa a plánovania. Jeho cieľom je uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka1 a Jeho prostriedkami ako to dosiahnuť je plán spásy.

Plán nášho milovaného Nebeského Otca zahŕňa, že dostaneme tento smrteľný život, aby sme rástli, naťahovali sa a učili, vďaka čomu sa môžeme stať podobnejšími Jemu. Keď odejeme svojho večného ducha do smrteľného tela; keď žijeme podľa učení a prikázaní Jeho Syna, Pána Ježiša Krista; a keď vytvárame večné rodiny, to nám umožňuje, skrze Spasiteľovo uzmierenie, naplniť Boží cieľ nesmrteľnosti a večného života pre Jeho deti spolu s Ním v Jeho celestiálnom kráľovstve.

Múdre stanovenie cieľov zahŕňa porozumenie toho, že krátkodobé ciele sú efektívne iba vtedy, keď vedú k jasne pochopeným dlhodobým cieľom. Verím, že jedným z dôležitých kľúčov ku šťastiu je naučiť sa, ako si stanovovať svoje vlastné ciele a ako vytvoriť svoje vlastné plány, ktoré sú v súlade s večným plánom nášho Nebeského Otca. Ak sa zameriame na túto večnú cestu, nevyhnutne sa kvalifikujeme na to, aby sme sa vrátili do Jeho prítomnosti.

Je dobré mať ciele a plány pre svoju kariéru, vzdelanie, dokonca i pre golf. Je tiež dôležité mať ciele pre naše manželstvá, rodiny a cirkevné rady a povolania; toto sa týka najmä misionárov. Ale naše najväčšie a najviac prehliadané ciele by mali pasovať do večného plánu Nebeského Otca. Ježiš povedal: „Hľadajte najskôr kráľovstvo Božie a spravodlivosť jeho a všetky veci tieto vám budú pridané.“2

Experti na stanovovanie cieľov nám hovoria, že čím je cieľ jednoduchší a priamejší, tým bude silnejší. Ak môžeme zmenšiť cieľ na jeden jasný obrázok alebo na jedno či dve silné a symbolické slová, takýto cieľ sa môže potom stať našou súčasťou a virtuálne viesť všetko nad čím premýšľame a čo robíme. Verím, že existujú dve slová, ktoré, v tomto kontexte, symbolizujú Božie ciele pre nás a naše najdôležitejšie ciele pre nás samotných. Tieto slová sú vrátiť sa a obdržať.

Vrátiť sa do Jeho prítomnosti a obdržať večné požehnania, ktoré prichádzajú, keď uzatvárame a dodržiavame zmluvy sú tie najdôležitejšie ciele, ktoré si môžeme stanoviť.

Vraciame sa a obdržíme tým, že máme „neotrasiteľn[ú] vier[u] v [Pána Ježiša Krista], úplne sa spoliehajúc na“ Jeho zásluhy, tlačiac sa „vpred so stálosťou v Kristovi, majúc dokonalý jas nádeje a lásku k Bohu, a ku všetkým ľuďom … , hodujúc na slove Kristovom, a vytrva[júc] do konca“3.

Lucifer neprijal plán nášho Otca, ktorý nám umožnil vrátiť sa do Jeho prítomnosti a obdržať Jeho požehnania. V skutočnosti sa Lucifer vzbúril a pokúšal sa úplne zmeniť plán nášho Otca a chcel slávu, česť a moc Božiu pre seba. Dôsledkom toho bolo, že bol spolu so svojimi prisluhovačmi vyvrhnutý z Božej prítomnosti a stal sa Satanom, áno, dokonca diablom, otcom všetkých lží, aby klamal a zaslepoval ľudí a odvádzal ich do zajatia podľa vôle svojej, dokonca toľko, koľko ich nechce počúvať Pánov hlas.4

Satan sa kvôli svojim rozhodnutiam v predsmrteľnosti nikdy nemôže vrátiť, ani obdržať. Zostalo mu len odporovať Otcovmu plánu tým, že použije každé možné vábenie a pokušenie, aby nás ponížil a učinil nás takými biednymi, ako je on sám.5 Satanov plán na dosiahnutie jeho diabolského cieľa pasuje na každého jednotlivca, generáciu, kultúru a spoločnosť. Používa hlasné hlasy – hlasy, ktoré sa usilujú prehlušiť oný tichý a jemný hlas Ducha Svätého, ktorý nám môže ukázať „všetky veci“ , ktoré by sme mali činiť, aby sme sa vrátili a aby sme obdržali.6

Tieto hlasy patria tým, ktorí si nevážia pravdy evanjelia a ktorí používajú internet, sociálne siete a noviny, rozhlas, televíziu a filmy na to, aby lákavým spôsobom prezentovali nemorálnosť, násilie, vulgárny jazyk, obscénnosť a špinu takým spôsobom, ktorý nás odvádza od našich cieľov a plánov, ktoré máme na večnosť.

Tieto hlasy môžu tiež zahŕňať jednotlivcov s dobrými úmyslami, ktorí sú zaslepení sekulárnymi filozofiami mužov a žien a ktorí sa usilujú zničiť vieru a presmerovať večný zámer tých, ktorí sa len pokúšajú vrátiť sa do prítomnosti Božej a obdržať všetko, čo má náš Otec.7

Zistil som, že aby som zostal sústredený na vrátenie sa a obdržanie prisľúbených požehnaní, musím si pravidelne nájsť čas, aby som sa sám seba spýtal: „Ako si vediem?“

Je to akýsi druh osobného, súkromného rozhovoru samého so sebou. A ak to znie nezvyčajne, premýšľajte o tom: kto na tomto svete vás pozná lepšie než vy sami? Poznáte svoje myšlienky, svoje osobné skutky, svoje priania a svoje sny, ciele a plány. A viete lepšie než ktokoľvek iný ako napredujete po ceste, aby ste sa vrátili a aby ste obdržali.

Počas tejto súkromnej, osobnej kontroly si ako svojho sprievodcu rád čítam introspektívne slová a premýšľam nad nimi. Tieto slovása nachádzajú v piatej kapitole Almu, kde sa Alma pýta: „Ste duchovne zrodení z Boha? Prijali ste obraz jeho do tvárí svojich? Prežili ste túto mocnú zmenu v srdciach svojich?“8 Almove otázky sú pripomienkou toho, čo by mali naše ciele a plány zahŕňať, aby sme sa vrátili a a aby sme obdržali.

Pamätajte na Spasiteľovo pozvanie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše.“9

Ako rastie naša viera v moc Pána Ježiša Krista dať pokoj našej duši tým, že nám odpustí hriechy, uzmieri nedokonalé vzťahy, uzdraví duchovné rany, ktoré potláčajú rast a že nás posilní a uschopní, aby sme rozvíjali Kristove vlastnosti, budeme hlbšie oceňovať význam uzmierenia Pána Ježiša Krista.10

Nájdite si počas nadchádzajúcich týždňov čas na to, aby ste si skontrolovali svoje životné ciele a plány a uistite sa, že sú v súlade s veľkým plánom nášho Nebeského Otca pre naše šťastie. Ak potrebujete činiť pokánie a zmeniť sa, tak zvážte, že to urobíte teraz. Nájdite si čas, aby ste s modlitbou premýšľali nad tým, aké zmeny sú potrebné, aby vám pomohli upriamiť svoje oko na slávu Božiu.11

Musíme udržiavať náuku a evanjelium Ježiša Krista v centre našich cieľov a plánov. Bez Neho nie je možný žiadny večný cieľ a naše plány na dosiahnutie našich večných cieľov určite zlyhajú.

Ďalšou pomocou je vyhlásenie „Žijúci Kristus: Svedectvo apoštolov“12, ktoré bolo predložené Cirkvi 1. januára 2000. Umiestnite výtlačok tohto vyhlásenia tam, kde ho uvidíte a nájdite si čas, aby ste si prešli každé vyhlásenie, ktoré sa nachádza v tomto inšpirovanom svedectve o Kristovi, podanom Jeho zvláštnymi svedkami, ktorí ho podpísali.

Nabádam vás, aby ste ho študovali spolu s dokumentom „Rodina: Prehlásenie svetu“. Často o prehlásení o rodine hovoríme, ale prosím, nezabudnite ho čítať vo svetle spásnej moci žijúceho Krista. Bez žijúceho Krista budú naše najláskavejšie očakávania nenaplnené. Ako hovorí prehlásenie o rodine: „Božský plán šťastia umožňuje, aby rodinné vzťahy pokračovali večne, i za hrob. Posvätné obrady a zmluvy dosiahnuteľné vo svätých chrámoch umožňujú jednotlivcom, aby sa vrátili do Božej prítomnosti a rodinám umožňujú, aby boli zjednotené na večnosť.“13

Toto sa môže uskutočniť iba preto, lebo žijúci Kristus je uzmierujúci Spasiteľ a Vykupiteľ sveta.

V tomto ohľade by ste mohli tiež zvážiť bádanie v písmach, aby ste si rozšírili svoje porozumenie špecifických právd, ktoré sa nachádzajú v dokumente „Žijúci Kristus“.

Keď s modlitbou čítate vyhlásenie „Žijúci Kristus“, je to ako keby ste čítali svedectvá Matúša, Marka, Lukáša, Jána a apoštolov z Knihy Mormonovej. Zvýši to vašu vieru v Spasiteľa a pomôže vám, aby ste zostali na Neho zameraní, keď sa riadite svojimi plánmi, ako dosiahnuť svoje večné ciele.

Uzmierenie Ježiša Krista nám napriek chybám, nedostatkom, obchádzkam a hriechom umožňuje, aby sme činili pokánie, pripravili sa vrátiť sa a obdržať neporovnateľné požehnania, ktoré nám Boh prisľúbil – že budeme naveky žiť s Otcom a so Synom v najvyššom stupni celestiálneho kráľovstva.14

Nuž, ako všetci viete, nikto neunikne smrti; takže by naším dlhodobým cieľom a plánom malo byť to, že keď sa vrátime k nášmu Nebeskému Otcovi, obdržíme všetko čo má On, čo je naplánované pre každého z nás.15

Svedčím o tom, že v smrteľnosti niet väčšieho cieľa než žiť naveky s našimi Nebeskými Rodičmi a s naším milovaným Spasiteľom, Pánom Ježišom Kristom. Ale je to viac než len náš cieľ – je to tiež Ich cieľ. Milujú nás dokonalou láskou, omnoho mocnejšou, než vôbec môžeme začať chápať. Sú s nami v úplnom, celkovom, večnom súlade. My sme Ich dielo. Naša sláva je Ich sláva. Viac než čokoľvek iné chcú, aby sme prišli domov – vrátili sa a obdržali večné šťastie v Ich prítomnosti.

Moji drahí bratia a sestry, o týždeň budeme oslavovať Kvetnú nedeľu – pripomínajúcu Kristov triumfálny vstup do Jeruzalema. O dva týždne budeme oslavovať Veľkonočnú nedeľu – pripomínajúcu Spasiteľov triumf nad smrťou.

Keď počas týchto dvoch špeciálnych nedieľ upriamime svoju pozornosť na Spasiteľa, spomeňme si na Neho a obnovme si náš celoživotný záväzok dodržiavať Jeho prikázania. Pozrime sa uprene na náš vlastný život, stanovme si svoje vlastné ciele a sústreďme sa na svoje plány, aby boli v súlade s Bohom tým spôsobom, ktorý nás napokon bude viesť k našej vzácnej výsade vrátiť sa a obdržať – čo je mojou pokornou modlitbou v mene Ježiša Krista, amen.