2010 – 2019
Niektoré ženy
predchádzajúce ďalej

Niektoré ženy

Niektoré ženy sú učeníčky zamerané na Spasiteľa Ježiša Krista a majú nádej skrze prísľub Jeho zmiernej obete.

Moje milované sestry, ako vás len milujeme a ďakujeme vám za vašu láskavú a nadšenú odozvu na výzvu Prvého predsedníctva a na úsilie #Prišielsomakocudzinec. Prosím, ďalej sa modlite, načúvajte našepkávaniu Ducha a konajte podľa nabádaní, ktoré obdržíte.

Či už cestujem tu po okolí, alebo po svete, nie je nezvyčajné, že sa ma niekto opýta: „Spomínate si na mňa?“ Keďže som bolestne nedokonalá, musím pripustiť, že si často nepamätám mená. Avšak pamätám si skutočnú lásku, ktorú mi Nebeský Otec dovoľuje pocítiť, keď stretnem Jeho drahocenné dcéry a synov.

Nedávno som mala príležitosť navštíviť niekoľko milovaných žien vo väzení. Keď sme sa srdečne rozlúčili, jedna milá žena ma prosila: „Sestra Burtonová, prosím, nezabudnite na nás.“ Dúfam, že ona i ostatné, ktoré nechcú byť zabudnuté, sa tak budú cítiť, keď sa s vami podelím o niekoľko myšlienok.

Niektoré ženy v Spasiteľovej dobe: Zamerané na Spasiteľa Ježiša Krista

Naše sestry naprieč dejinami preukazovali verný vzor učeníctva, o ktorý by sme sa tiež mali usilovať. „Nový zákon zahŕňa príbehy o [niektorých] ženách, známych i neznámych, ktoré preukazovali vieru v Ježiša Krista [a v Jeho uzmierenie], učili sa Jeho učenia a žili podľa nich a svedčili o Jeho službe, zázrakoch a vznešenosti. Tieto ženy sa stali príkladnými učeníčkami a dôležitými svedkami v diele spásy.“1

Zvážte tieto príbehy z Lukáša. Prvý, počas Spasiteľovej služby:

„Potom [Ježiš] chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti s Ním.

A niektoré ženy, … Mária, zvaná Magdaléna, … Johana, … Zuzana a mnohé iné, posluhovali im z toho, čo mali.“2

Ďalší, po Jeho vzkriesení:

„A … niektoré ženy … ktoré na svitaní boli pri hrobe,

… keď nenašli Jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anjeli zjavili, ktorí hovoria, že žije.“3

V minulosti som nespočetne veľakrát čítala a prechádzala tento zdanlivo nič nehovoriaci výraz „niektoré ženy“, ale nedávno, keď som sa nad tým pozornejšie zamyslela, zdalo sa mi, ako keby tieto slová na mňa vyskočili zo stránky. Zvážte tieto synonymá jedného z významov slova niektorý v angličtine, ktoré sa spájajú s vernými niektorými ženami: „presvedčený“, „pozitívny“, „sebavedomý“, „pevný“, „spoľahlivý“, „sebaistý“ a „hodnoverný“.4

Keď som premýšľala nad týmito silnými opismi, spomenula som si na dve niektoré ženy z Nového zákona, ktoré vydávali pozitívne, sebavedomé, spoľahlivé svedectvá o Spasiteľovi. Hoci boli, rovnako ako my, nedokonalými ženami, ich svedectvo je inšpirujúce.

Spomínate si na onú nemenovanú ženu pri studni, ktorá vyzvala ostatných, aby prišli a videli to, čo sa naučila o Spasiteľovi? Vydala svoje isté svedectvo formou otázky: „Či to nie je Kristus?“5 Jej svedectvo a pozvanie boli také presvedčivé, že „mnohí … uverili v Neho“6.

Marta, Pánova milovaná učeníčka a priateľka, po smrti svojho brata Lazára prehlásila s určite veľkou emóciou: „Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel.“ Premýšľajte nad jej presvedčením, keď pokračovala: „Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá Ti Boh.“ Neskôr svedčila: „Ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť na svet.“7

Od týchto sestier sa učíme, že niektoré ženy sú učeníčky zamerané na Spasiteľa Ježiša Krista a majú nádej skrze prísľub Jeho zmiernej obete.

Niektoré ženy znovuzriadenia zachovávajúce zmluvy: Ochotné obetovať

V dávnych časoch niektoré ženy obetovali tým, že svedčili o Ježišových učeniach a žili podľa nich. Niektoré ženy na počiatku znovuzriadenia robili to isté. Drusilla Hendricksová bola spolu so svojou rodinou medzi tými, ktorí, ako noví obrátení, trpeli počas prenasledovania Svätých v Clay County v Missouri. Jej manžel počas bitky pri rieke Crooked trvalo ochrnul. Musela sa starať o neho i o svoju rodinu.

„Počas jedného obzvlášť ťažkého obdobia, keď jej rodina nemala žiadne jedlo, spomínala na to, že jej nejaký hlas hovoril: ,Vydrž, Pán sa postará.‘“

Keď potrebovali, aby sa jej syn stal dobrovoľníkom v Mormonskom batalióne, Drusilla najprv nesúhlasila a v modlitbe zápasila s Nebeským Otcom až dovtedy, kým jej „akoby nejaký hlas nepovedal: ,Chceš najvyššiu slávu?‘ Prirodzene odvetila: ,Áno,‘ a hlas pokračoval: ,Ako myslíš, že ju získaš, ak neučiníš tie najväčšie obete?‘“8

Od tejto niektorej ženy sa učíme, že zachovávanie zmlúv si vyžaduje našu ochotu obetovať.

Niektoré ženy v dnešnej dobe: Pamätajú na Jeho návrat a pripravujú sa ho osláviť

Spomenula som niektoré ženy v Spasiteľovej dobe a v počiatkoch znovuzriadenia evanjelia, ale čo príklady a svedectvá niektorých žien v dnešnej dobe?

Počas môjho posledného pridelenia v Ázii som bola opäť raz inšpirovaná mnohými niektorými ženami, ktoré som stretla. Najmä som bola ohromená prvou generáciou členov v Indii, Malajzii a Indonézii, ktorí sa vo svojich domovoch usilujú žiť podľa kultúry evanjelia, niekedy s veľkými obeťami, pretože život podľa evanjelia často nie je v súlade s kultúrou rodiny a krajiny. Multigeneračné niektoré ženy, ktoré som stretla v Hongkongu a naTaiwane neustále požehnávajú život svojej rodiny, členov Cirkvi a komunít tým, že zostávajú zamerané na Spasiteľa a sú ochotné obetovať, aby zachovávali zmluvy. Podobné niektoré ženy nájdeme v celej Cirkvi.

Jedna niektorá žena, ktorá desaťročia požehnáva môj život, bojuje posledných 15 rokov s vysiľujúcou, ťažkou a progresívnou chorobou, ktorá sa volá myozotída z inklúznych teliesok. Hoci je pripútaná na invalidný vozík, usiluje sa byť vďačná a dodržiavať svoj zoznam „Veci, ktoré môžem“: zoznam vecí, ktoré môže robiť, ako napríklad môžem dýchať, môžem prehĺtať, môžem sa modliť a môžem cítiť lásku môjho Spasiteľa. Takmer každý deň prináša svoje isté svedectvo zamerané na Krista svojej rodine a priateľom.

Nedávno som si vypočula Jennyn príbeh. Je navrátenou misionárkou, ktorej rodičia sa rozviedli počas jej misie. Povedala, že bola „vystrašená na smrť“ z toho, že sa má vrátiť domov. Ale na konci svojej misie v Taliansku, keď sa na svojej ceste domov do Spojených štátov zastavila v misijnom dome, niektorá žena, manželka misijného prezidenta, jej nežne poslúžila tým, že jej proste učesala vlasy.

O niekoľko rokov neskôr iná niektorá žena, Terry – kolová prezidentka Združenia pomoci a učeníčka Ježiša Krista – požehnala Jennyn život v dobe, keď bola povolaná ako prezidentka Združenia pomoci zboru. V tom čase Jenny pracovala na svojej dizertácii na získanie doktorátu. Terry nielenže Jenny slúžila ako jej mentorka ako vedúcej, ale tiež pri nej sedela 10 hodín v nemocnici, keď sa Jenny dozvedela, že má leukémiu. Terry ju navštevovala v nemocnici a vozila ju na kontroly. Jenny sa priznáva: „Myslím, že som jej niekoľkokrát ovracala auto.“

Napriek svojej chorobe Jenny ďalej udatne slúžila ako prezidentka Združenia pomoci zboru. Dokonca i vo vrcholnej núdzi dokázala zo svojej postele posielať správy, zavolať sestrám a napísať im emaily a pozývať ich, aby ju prišli pozrieť. Posielala ľuďom pohľadnice a správy, milovala svoje sestry z diaľky. Keď jej zbor požadoval fotografiu jej predsedníctva pre históriu zboru, dostali toto. Pretože Jenny je sama niektorou ženou, vyzvala všetkých, aby sa podelili o svoje bremená, vrátane jej vlastného.

Jenny ako niektorá žena svedčila: „Nie sme tu len na to, aby sme zachránili ostatných, ale aj na to, aby sme zachránili samých seba. A oná spása prichádza, keď sa združujeme s Ježišom Kristom, keď rozumieme Jeho milosti a Jeho uzmiereniu, a Jeho pocitom lásky, ktoré má k ženám Cirkvi. To sa stáva aj takými vecami, ako je česanie vlasov, zaslanie správy s inšpirovaným, jasným, zjaveným posolstvom nádeje a milosti alebo tým, že dovolíme ženám, aby nám slúžili.“9

Sestry, keď sme rozptýlené, keď pochybujeme, sme odradené, hrešíme, smútime alebo keď je naša duša vyčerpaná, kiež prijmeme Pánovo pozvanie, aby sme pili z Jeho živej vody, ako to učinila oná niektorá žena pri studni, a kiež vyzveme ostatných, aby činili to isté, keď vydávame svoje vlastné isté svedectvo: „Či to nie je Kristus?“

Keď sa zdá, že život nie je fér, ako sa to muselo zdať Marte, keď jej zomrel brat – keď zakúšame bolesti osamelosti, neplodnosti, straty blízkych, straty príležitostí na manželstvo a rodinu, zničené domovy, vysiľujúcu depresiu, fyzické alebo duševné ochorenie, zadúšajúci stres, hnev, závislosť, finančné ťažkosti alebo množstvo iných možností – kiež si spomenieme na Martu a prehlásime svoje podobné isté svedectvo: „Ale ja viem … [a] ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží.“

Kiež si spomenieme na to množstvo niektorých žien, ktoré odmietli opustiť nášho vzácneho Spasiteľa počas mučivých chvíľ, kedy trpel na kríži, a potom o niekoľko hodín mali výsadu byť medzi niektorými svedkami Jeho slávneho vzkriesenia. Nech zostávame blízko Neho v modlitbe a v štúdiu písiem. Približujme sa k Nemu tým, že sa každý týždeň pripravíme na posvätné symboly Jeho zmiernej obete a prijímame ich počas obradu sviatosti a tým, že zachovávame zmluvy, keď slúžime ostatným v časoch núdze. Potom možno môžeme byť súčasťou niektorých žien, učeníčok Ježiša Krista, ktoré budú oslavovať Jeho slávny návrat, keď opäť príde.

Sestry, svedčím o milujúcich Nebeských Rodičoch; o našom Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi, a o Jeho nekonečnom uzmierení, ktoré za nás vykonal. Viem, že Prorok Joseph Smith bol predurčený za proroka znovuzriadenia. Viem, že Kniha Mormonova je pravdivá a že bola preložená mocou Božou. Sme v našej dobe požehnaní žijúcim prorokom, prezidentom Thomasom S. Monsonom. Týmito pravdami som si istá! V mene Ježiša Krista, amen.

Poznámka: 1. apríla 2017 bola sestra Burtonová uvoľnená z povolania generálnej prezidentky Združenia pomoci.