2010 – 2019
Moc Knihy Mormonovej

Moc Knihy Mormonovej

Naliehavo vás žiadam, aby sme všetci každý deň s modlitbou študovali Knihu Mormonovu a premýšľali o nej.

Moji milovaní bratia a sestry, srdečnej vás vítam, keď sa teraz znova stretávame na veľkej generálnej konferencii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Skôr ako pristúpim k svojmu dnešnému posolstvu, rád by som oznámil päť nových chrámov, ktoré budú postavené na týchto miestach: Brazília, Brazília; okres Manila, Filipíny; Nairobi, Keňa; Pocatello, Idaho, USA a Saratoga Springs, Utah, USA.

Dnes ráno budem hovoriť o moci Knihy Mormonovej a o zásadnej potrebe toho, aby sme ju ako členovia Cirkvi študovali, premýšľali o nej a uplatňovali jej učenie vo svojom živote. Dôležitosť toho, že je potrebné mať pevné a jednoznačné svedectvo o Knihe Mormonovej sa nedá dostatočne zdôrazniť.

Žijeme v dobe veľkých problémov a zlovoľnosti. Čo nás ochráni pred hriechom a zlom, ktoré je v dnešnom svete také rozšírené? Ja tvrdím, že do bezpečia nás pomôže doviesť silné svedectvo o našom Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi, a o Jeho evanjeliu. Pokiaľ Knihu Mormonovu nečítate každý deň, prosím vás, aby ste začali. Ak ju budete čítať s modlitbou a s úprimnou túžbou poznať pravdu, Duch Svätý vám prejaví jej pravdivosť. Ak je pravdivá – a ja, so všetkou vážnosťou svedčím o tom, že je – potom bol Joseph Smith prorok, ktorý videl Boha Otca a Jeho Syna, Ježiša Krista.

A pretože Kniha Mormonova je pravdivá, je Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní Pánovou cirkvou na zemi a došlo k znovuzriadeniu svätého kňazstva Božieho k prospechu a požehnaniu Jeho detí.

Pokiaľ o tomto nemáte neochvejné svedectvo, urobte všetko, čo je potrebné, aby ste ho získali. Je pre vás nevyhnutne dôležité mať svoje vlastné svedectvo v tejto zložitej dobe, lebo so svedectvom iných sa ďaleko nedostanete. Avšak keď svedectvo obdržíte, je potrebné, aby ste ho udržiavali silné a živé tým, že budete neustále poslúchať Božie prikázania a budete sa denne modliť a študovať písma.

Moji drahí spolupracovníci na Pánovom diele naliehavo vás žiadam, aby sme všetci každý deň s modlitbou študovali Knihu Mormonovu a premýšľali o nej. Ak budeme tak činiť, budeme schopní počúvať hlas Ducha, odolávať pokušeniam, prekonávať pochybnosti a obavy a získavať v živote pomoc nebies. O tomto svedčím celým svojím srdcom v mene Ježiša Krista, amen.