2010 – 2019
Božstvo a plán spásy
predchádzajúce ďalej

Božstvo a plán spásy

Pretože poznáme pravdu o Božstve a o našom vzťahu k Nemu, máme pre svoju cestu smrteľnosťou tú najlepšiu cestovnú mapu.

I.

V našom prvom článku viery stojí: „Veríme v Boha, Večného Otca, Jeho Syna, Ježiša Krista, a v Ducha Svätého.“ Táto viera v Otca a Syna a Ducha Svätého nás spája so všetkými kresťanmi, ale to, čomu ohľadom Nich veríme, sa od ostatných kresťanov líši. Neveríme v to, čo kresťanský svet nazýva náuka o Svätej trojici. Joseph Smith vo svojom Prvom videní uvidel dve samostatné osoby, dve bytosti, vďaka čomu objasnil, že vtedy bežné presvedčenie o Bohu a Božstve nie je správne.

Na rozdiel od presvedčenia, že Boh je nejaké nepochopiteľné a nepoznateľné tajomstvo je pravda ohľadom podstaty Boha a nášho vzťahu k Nemu poznateľná a je kľúčom k všetkému ostatnému v našej náuke. V Biblii je zaznamenaná Ježišova veľká arcipastierska modlitba, v ktorej prehlásil, že „to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista“(Ján 17:3).

Úsilie poznať Boha a Jeho dielo začalo pred smrteľnosťou a ani tu nebude zavŕšené. Prorok Joseph Smith učil: „Bude to trvať veľmi dlho od onej chvíle, kedy prejdete závojom, než sa … naučíte všetky zásady oslávenia.“1 Staviame na poznaní, ktoré sme získali v predsmrteľnom duchovnom svete. Prorok Izaiáš, keď sa snažil učiť Izraelitov o povahe Boha a o Jeho vzťahu ku Svojim deťom, prehlásil, ako je zaznamenané v Biblii:

„Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu Mu dáte? …

Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme?“ (Izaiáš 40:18, 21)

Vieme, že títo traja členovia Božstva sú tri oddelené a samostatné bytosti. Toto vieme z ponaučenia daného prorokom Josephom Smithom: „Otec má telo z mäsa a kostí tak hmatateľné ako ľudské; Syn tiež; ale Duch Svätý nemá telo z mäsa a kostí, ale je bytosťou Ducha. Keby to tak nebolo, Duch Svätý by v nás nemohol prebývať (pozri NaZ 130:22).

O zvrchovanom postavení Boha Otca v Božstve a o jednotlivých úlohách, ktoré členovia Božstva plnia, prorok Joseph Smith povedal:

„Ktokoľvek, kto videl nebesia otvorené vie, že v nebesiach sú tri bytosti, ktoré držia kľúče moci a že jedna z nich všetkým predsedá. …

Tieto bytosti … sa nazývajú Boh prvý, Stvoriteľ; Boh druhý, Vykupiteľ; a Boh tretí, Svedok alebo Potvrdzovateľ.

Sférou pôsobnosti Otca [je] predsedať ako Vedúci alebo Prezident, Ježiš ako Prostredník a Duch Svätý ako Potvrdzovateľ alebo Svedok.“2

II. Plán

Svojmu vzťahu k členom Božstva rozumieme vďaka tomu, čo je o pláne spásy zjavené.

Odpovede na otázky ako: „Odkiaľ sme prišli?“ „Prečo sme tu?“ a „Kam ideme?“ sa nachádzajú v tom, čo písma nazývajú „plán spásy“, „veľký plán šťastia“ alebo „plán vykúpenia“ (Alma 42:5, 8, 11). Ústredným bodom tohto plánu je evanjelium Ježiša Krista.

Počas svojej existencie pred smrteľnosťou sme ako duchovné deti Božie túžili po dosiahnutí svojho určenia v podobe večného života, ale bez skúsenosti v smrteľnom fyzickom tele sme ďalej rásť nemohli. Nebeský Otec si prial poskytnúť nám túto príležitosť, a tak predsedal stvoreniu tohto sveta, kde by sme mohli bez spomienky na to, čo predchádzalo nášmu narodeniu sa do smrteľnosti preukázať svoju ochotu dodržiavať Jeho prikázania, zakúsiť problémy smrteľného života a skrze ne rásť. Avšak počas našej skúsenosti v smrteľnosti a kvôli pádu našich prvých rodičov by sme vytrpeli duchovnú smrť tým, že by sme boli odrezaní z Božej prítomnosti, znečistení hriechom a stali sa podrobenými telesnej smrti. Otcov plán všetky tieto prekážky predvídal a poskytol možnosti, ako ich prekonať.

III. Božstvo

Ak poznáme účel veľkého Božieho plánu, zamyslime sa teraz nad jednotlivými úlohami troch členov Božstva v tomto pláne.

Začneme učením z Biblie. Apoštol Pavol sa v závere svojho druhého listu Korintským takmer mimochodom zmieňuje o Božstve zloženom z Otca, Syna a Ducha Svätého: „Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo [‚spoločenstvo‘3] Ducha Svätého so všetkými vami!“ (2. Korintským 13:13).

Tento biblický verš popisuje Božstvo a zmieňuje sa o všetko určujúcej a všetko motivujúcej láske Boha Otca, o milosrdnom a spásnom poslaní Ježiša Krista a o spoločenstve Ducha Svätého.

Boh Otec

Všetko začína Bohom Otcom. Ak keď toho o Ňom vieme pomerne málo, to čo vieme, je rozhodujúce pre naše porozumenie Jeho zvrchovaného postavenia, nášho vzťahu k Nemu a Jeho riadiacej a dohliadajúcej úlohe v pláne spásy, v stvorení aj vo všetkom, čo nasledovalo.

Starší Bruce R. McConkie krátko pred svojou smrťou napísal: „V najvyššom a konečnom zmysle tohto slova existuje len jeden pravý a živý Boh. Je to Otec, Všemohúci Elohim, Najvyššia bytosť, Stvoriteľ a Vládca vesmíru.“4 Je to Boh a Otec Ježiša Krista, rovnako ako aj nás. Prezident David O. McKay učil, že „prvou zásadnou pravdou, ktorú Ježiš Kristus obhajoval bolo to, že za všetkým, nad všetkým a pred všetkým tu existuje Boh Otec, Pán neba a zeme“5.

To čo vieme o podstate Boha Otca pochádza väčšinou z toho, čo sa dozvedáme zo služby a učenia Jeho Jednorodeného Syna Ježiša Krista. Starší Jeffrey R. Holland učil, že jedným z najdôležitejších cieľov Ježišovej služby bolo zjaviť smrteľníkom, „aký je Boh, náš Večný Otec … zjaviť a pomôcť nám v osobnej rovine poznať skutočný charakter Svojho Otca, nášho Otca v nebi“6. Biblia obsahuje apoštolské svedectvo, že Ježiš bol presným obrazom osoby Svojho Otca (pozri Židom 1:3), čo len rozvíja Ježišovo vlastné učenie: „Kto mňa videl, videl Otca“(Ján 14:9).

Boh Otec je Otcom našich duchov. My sme Jeho deti. Miluje nás a všetko, čo činí je pre náš večný prospech. Je autorom plánu spásy a skrze Jeho moc tento plán napĺňa svoje zámery, aby Jeho deti mohli dosiahnuť najvyššiu slávu.

Syn

Pre smrteľníkov je tým najviac viditeľným členom Božstva Ježiš Kristus. V dôležitom náukovom prehlásení Prvého predsedníctva z roku 1909 sa uvádza, že Ježiš je „prvorodený medzi všetkými synmi Božími – prvorodený v duchu a jednorodený v tele“7. Syn, najväčší zo všetkých, bol Otcom vybraný, aby uskutočnil Otcov plán – prostredníctvom Otcovej moci stvoriť svety bez konca (pozri Mojžiš 1:33) a spasiť Božie deti od smrti Svojím vzkriesením a od hriechu Svojím uzmierením. Táto nadpozemská obeť sa pravdivo nazýva ústredným činom celej ľudskej histórie.8

Pri oných jedinečných a posvätných príležitostiach, kedy Boh Otec osobne predstavil Syna, Otec povedal: „Toto je môj milovaný Syn Jeho poslúchajte“ (Marek 9:7; Lukáš 9:35; pozri 3. Nefi 11:7; Joseph Smith – Životopis 1:17). Ježiš Kristus je teda tým, kto ako Jehova, Pán Boh Izraelský, hovorí k prorokom a skrze nich.9 Rovnako tak, keď sa Ježiš po Svojom vzkriesení zjavil Nefitom, predstavil sa ako „Boh celej zeme“ (3. Nefi 11:14). Preto teda Ježiš často hovorí k prorokom v Knihe Mormonovej a k Svätým neskorších dní ako „Otec a Syn“, čo je titul, ktorý Prvé predsedníctvo a Kvórum Dvanástich vysvetlilo vo svojom inšpirovanom výklade náuky pred 100 rokmi.10

Duch Svätý

Tretím členom Božstva je Duch Svätý, ktorému sa tiež hovorí Svätý Duch, Duch Pána alebo Utešiteľ. Je to člen Božstva, ktorý sprostredkováva osobné zjavenie. Ako duchovná bytosť (pozri NaZ 130:22) v nás môže prebývať a plniť zásadnú úlohu komunikátora medzi Otcom, Synom a Božími deťmi na zemi. Mnohé verše z písiem učia o tom, že Jeho poslaním je svedčiť o Otcovi a o Synovi (pozri Ján 15:26; 3. Nefi 28:11; NaZ 42:17). Spasiteľ sľúbil, že Utešiteľ nás naučí všetko, pripomenie nám všetko a povedie nás k všetkej pravde (pozri Ján 14:26; 16:13). Duch Svätý nám teda pomáha rozlišovať medzi pravdou a nepravdou, vedie nás pri dôležitých rozhodnutiach a pomáha nám prechádzať problémami smrteľnosti.11 Jeho prostredníctvom sme tiež posvätení, čo znamená očistení od hriechu (pozri 2. Nefi 31:17; 3. Nefi 27:20; Moroni 6:4).

IV.

Ako nám teda to, že rozumieme tejto nebesky zjavenej náuke o Božstve a o pláne spásy, pomáha v dnešnej dobe s našimi ťažkosťami?

Pretože poznáme pravdu o Božstve a o našom vzťahu k Nemu, o cieli života a o povahe nášho večného určenia, máme pre svoju cestu smrteľnosťou tú najlepšiu cestovnú mapu a istotu. Vieme, koho uctievame a prečo uctievame. Vieme, kto sme a čím sa môžeme stať (pozri NaZ 93:19). Vieme, kto to všetko umožňuje a vieme, čo musíme robiť preto, aby sme sa tešili z tých najvyšších požehnaní, ktoré skrze Boží plán spásy prichádzajú. Ako toto všetko vieme? Vieme to vďaka Božím zjaveniam daným prorokom a každému z nás jednotlivo.

Na dosiahnutie toho, čo apoštol Pavol prirovnal „k miere veku plnosti Kristovej“ (Efezským4:13) je však potrebné niečo oveľa viac, než len získať znalosť. Dokonca ani nestačí, aby sme boli o evanjeliu presvedčení; musíme konať a myslieť tak, aby sme ním boli obrátení. Na rozdiel od svetských inštitúcií, ktoré nás učia, aby sme niečo vedeli, plán spásy a evanjelium Ježiša Krista nás vyzývajú, aby sme sa niečím stali.

Prezident Thomas S. Monson na minulej Generálnej konferencii učil:

„Úplne zásadným prvkom plánu [spásy] je náš Spasiteľ, Ježiš Kristus. Bez Jeho zmiernej obeti by bolo všetko stratené. Nestačí ale len veriť v Neho a v Jeho poslanie. Je potrebné pracovať a učiť sa, bádať a modliť sa, činiť pokánie a zlepšovať sa. Je potrebné poznávať Božie zákony a žiť podľa nich. Je potrebné prijať Jeho spásne obrady. Iba tak dosiahneme skutočné a večné šťastie. …

Z hĺbky svojej duše,“ prehlásil prezident Monson, „svedčím o veľkom dare, ktorý predstavuje plán, ktorý pre nás má náš Otec. Je to tá jediná dokonalá cesta k pokoju a šťastiu ako tu, tak aj na svete, ktorý príde.“12

Pripájam svoje svedectvo k svedectvu nášho milovaného proroka-prezidenta. Svedčím o tom, že máme Nebeského Otca, ktorý nás miluje. Svedčím o tom, že máme Ducha Svätého, ktorý nás vedie. A svedčím o Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi, ktorý toto všetko umožnil, v mene Ježiša Krista, amen.

Poznámky:

 1. Pozri Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 268.

 2. Teachings: Joseph Smith, 42.

 3. Toto bol bežný význam slova communion [účastenstvo] v dobe, kedy sa ho prekladatelia Biblie kráľa Jakuba rozhodili použiť (pozri The Oxford Universal Dictionary, 3. revidované vydanie [1955], 352).

 4. Bruce R. McConkie, A New Witness for the Articles of Faith (1985), 51.

 5. David O. McKay, v Conference Report, október 1935, 100.

 6. Jeffrey R. Holland, „The Grandeur of God“, Liahona, november 2003, 70.

 7. Prvé predsedníctvo, „The Origin of Man“, Ensign, február 2002, 26, 29.

 8. Pozri napríklad Russell M. Nelson, „Pritiahnuť silu Ježiša Krista do našich životov“, apríl 2017, 40; „Žijúci Kristus: Svedectvo apoštolov,“ 36299_176 Slovak.

 9. Pozri Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, zb. Bruce R. McConkie (1954), 1:27.

 10. Pozri Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich apoštolov, „The Father and the Son“, Ensign, apríl 2002, 13 – 18.

 11. Pozri Robert D. Hales, „Duch Svätý“, Generálna konferencia apríl 2016, 109.

 12. Thomas S. Monson, „Dokonalá cesta k šťastiu,“, október 2016, 80.